1210/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki sähkölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 37 a §:n 1 momentin johdantokappale, 59 §:n 2 momentti ja 61 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), sekä

lisätään 30 §:ään siitä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetulla lailla (386/95) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 55 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

30  §

Edellä 1 momentista poiketen kaupan pidettävien tai pidettäväksi aiottujen sähkölaitteiden valvonnasta huolehtii turvatekniikan keskus.

37 a  §

Todetessaan, ettei kaupan pidettävä tai pidettäväksi aiottu sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote) täytä 4 §:n tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia, turvatekniikan keskuksella on:


55  §

Turvatekniikan keskuksen tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valituksesta huolimatta on päätöstä noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

59  §

Turvatekniikan keskuksella ja Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus 1 momentin estämättä antaa ulkomaisille sähköturvallisuutta valvoville virallisille elimille tietoja, jotka ovat tarpeen sähkölaitteesta tai -laitteistosta aiheutuvan vaaran välttämiseksi.

61  §

Poliisipiirin päälliköllä on oikeus turvatekniikan keskuksen pyynnöstä määrätä pantavaksi takavarikkoon myytävänä oleva tai kaupan pidetty 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu sähkölaite, jota ei ole asianmukaisesti tarkastettu ja hyväksytty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

HE 89/95
TaVM 16/95
EV 59/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.