1208/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 a §:n 1 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 1995 annetussa laissa (1075/95):

1  §
Tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset

Turvatekniikan keskuksen tulee myöntää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettu tarkastusoikeus hakemuksesta tarkastuslaitokselle:

1) joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton tarkastusten kohteena olevan toiminnan harjoittajasta;

2) jolla on käytettävissään riittävästi henkilökuntaa, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävät tiedot ja kokemus tarkastusten tekemiseen;

3) jolla on käytettävissään tarkastusten edellyttämät laitteet ja välineet;

4) joka voi varmistaa tarkastustoiminnan edellyttämän riittävän korkean laadun ja jolla on käytettävissään asianmukaiset ohjeet tarkastusten tekemisestä, tarkastustulosten raportoinnista ja säilytyksestä; sekä

5) jolla on vastuuvakuutus tarkastustoiminnasta johtuvien vahinkojen korvaamiseen, jollei valtio vastaa kansallisen lain nojalla tai ole suoraan vastuussa vahingoista.

Tarkastusoikeus voidaan myöntää muullekin kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Tällöin tarkastusoikeus myönnetään rajoitettuna siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla tehdyissä päätöksissä määrätään. Näihin laitoksiin sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentin 2―4 kohdassa säädetään.

2  §
Salassapitovelvollisuus

Tarkastuslaitos ja sen työntekijät ovat salassapitovelvollisia tarkastustoiminnassa saatujen tietojen osalta siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 23 §:ssä säädetään.

3  §
Valvonta

Turvatekniikan keskus valvoo, että tarkastuslaitos täyttää tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset ja että tarkastukset suoritetaan siten kuin säännöksissä ja määräyksissä edellytetään.

4  §
Tarkastusoikeuden peruuttaminen

Jos tarkastuslaitos ei täytä tarkastusoikeuden myöntämisen edellytyksiä tai ei noudata tarkastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä taikka tarkastusoikeutta koskevassa päätöksessä asetettuja ehtoja, turvatekniikan keskus voi peruuttaa tarkastusoikeuden määräajaksi tai kokonaan.

5  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänämarraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.