1203/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/94) 2 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sekä

lisätään lain 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2  §

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi ja muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote.

7  §

Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa.

8  §

Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.

14  §

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös tämän lain 7 §:ssä tarkoitettuja tuotteita. Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan mainittuihin tuotteisiin vain siltä osin kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolel  ta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 66/95
VaVM 10/95
EV 51/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Liite

VEROTAULUKKO

Tuote Tuoteryhmä Markkaa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1 90/1000 kpl 50,0
Sikarit ja pikkusikarit 2 22,0
Piippu- ja savuketupakka 3 12/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4 12/kg 50,0
Savukepaperi 5 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6 60,0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.