1184/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1995

Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/95) 1 §:n 1 momentin, 4 §:n 3 kohdan, 7 ja 9 §:n, 10 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 2 momentin, 11 §:n 1 momentin, 14 §:n, 16 §:n 2 ja 3 momentin, 20 §:n, 21 §:n 1 ja 2 momentin, 4 luvun otsikon ja 23 §:n sekä

lisännyt 4 §:ään uuden 2 ja 3 momentin seuraavasti:

1  §
Soveltamisala

Viljelijälle voidaan maksaa tämän päätöksen mukaisesti maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/94) tarkoitettua maatalouden ympäristötukea.


4  §
Maatalouden ympäristötuen myöntämisen yleiset edellytykset

Maatalouden ympäristötukea voidaan maksaa viljelijälle:


3) joka 4 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen antamista tai sopimuksen tekemistä edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä on alle 65vuotias tai jonka puoliso tuolloin on alle 65-vuotias; ja


Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelijä on yhtymä, kuolinpesä tai yhteisö, maatalouden ympäristötukea voidaan maksaa sillä edellytyksellä, että ainakin joku maatilalla asuva tai maatilan hoidon kannalta sopivalla etäisyydellä siitä asuva yhtiömies, jäsen tai osakas on alle 65-vuotias.

Edellä 1 momentin 3 kohdasta poiketen maatalouden ympäristötukea voidaan maksaa 65 vuotta täyttäneelle viljelijälle, jos kyseessä on 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu sopimus.

7  §
Sitoumuksen raukeaminen

Viljelijän antama sitoumus raukeaa ja maatalouden ympäristötuen perustuen maksaminen päättyy sen kalenterivuoden jälkeen, jona viljelijä tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö täyttää 65 vuotta.

9  §
Maatalouden ympäristötuen perustuen määrä

Viljelijälle maksetaan vuosittain, jos 5 §:ssä mainitut edellytykset täyttyvät, sellaiselta 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiselta peltohehtaarilta, joka on määritelty maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 30 §:ssä, maatalouden ympäristötuen perustukea seuraavasti:

1) viljakasvien, herneen, öljykasvien ja tärkkelysperunan osalta A-alueella 1 053 markkaa, B-alueella 597 markkaa, C1-alueella 400 markkaa ja C2-C4-alueilla 253 markkaa;

2) nurmen ja muiden peltoviljelykasvien osalta A-alueella 1 727 markkaa sekä B- ja C-alueilla 850 markkaa;

3) yksivuotisten puutarhakasvien osalta koko maassa 1 727 markkaa ja monivuotisten puutarhakasvien osalta koko maassa 4 409 markkaa; sekä

4) monivuotisen viherkesannon osalta A- alueella 597 markkaa ja B-alueella 400 markkaa.

10  §
Tukimuodot

Maatalouden ympäristötuen erityistukea voidaan maksaa seuraavien toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetysten korvaamiseen sekä kannusteena edellyttäen, että toimenpiteen tai toimenpiteiden suorittamisesta tehdään sopimus valtion kanssa:


7) alkuperäisrotujen kasvattaminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta voidaan tehdä sopimus ja maatalouden ympäristötuen erityistukea maksaa vain, jos viljelijä on sitoutunut maatalouden ympäristötuen perustukeen liittyvien velvotteiden noudattamiseen ja sopimus ei ole:

1) 16 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu kosteikon ja laskeutusaltaan perustamista ja hoitoa koskeva sopimus, jossa sopimusala tulee olemaan osa yhteishanketta ja se on yhteishankkeesta vain vähäinen alue; sekä

2) sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta.

11  §
Sopimuksen tekeminen

Viljelijä tekee 10 §:ssä tarkoitetun sopimuksen sen maaseutuelinkeinopiirin kanssa, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.


14  §
Sopimuksesta luopuminen ja sopimuksen purkaminen

Jos viljelijä luopuu vähintään kaksi vuotta voimassa olleesta tämän päätöksen mukaisesta sopimuksesta, maatalouden ympäristötuen erityistukea maksetaan vain sopimuksen voimassaoloaikaa vastaavasti. Jos viljelijä luopuu sopimuksesta, joka on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, jo maksettu maatalouden ympäristötuen erityistuki voidaan periä viljelijältä takaisin. Takaisin perittävälle määrälle laskettavaan korkoon sovelletaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/92) 7 §:ää.

Maaseutuelinkeinopiiri voi purkaa tässä päätöksessä tarkoitetun sopimuksen, jos sopimuksen tehnyt viljelijä on salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut niistä olennaisessa kohdassa virheellisen tiedon taikka jos hän tai maatilan myöhempi omistaja ei noudata sopimuksen ehtoja.

16  §
Suunnitelmiin perustuvat sopimukset

Valumavesien käsittelyä koskevassa sopimuksessa viljelijä sitoutuu noudattamaan suunnitelmaa kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, säätösalaojituksesta, kalkkisuodinojituksesta tai sulfaattimaiden kalkitsemisesta.

Maiseman kehittämistä ja hoitoa koskevassa sopimuksessa viljelijä sitoutuu suunnitelman mukaisesti toteuttamaan maatilaansa koskevat toimenpiteet, joilla kehitetään tai kunnostetaan maisemaa. Perinnebiotoopin hoitoa koskevassa sopimuksessa viljelijä sitoutuu suunnitelman mukaisesti toteuttamaan maatilaansa koskevat toimenpiteet, joilla hoidetaan tai kunnostetaan perinnebiotooppeja. Tässä momentissa tarkoitetut sopimukset voidaan tehdä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun viljelijän kanssa erityisestä syystä, jos viljelijä on toimittanut 6 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen maatalouden ympäristötuen perustukeen liittyvien velvoitteiden noudattamisesta. Viljelijä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole oikeutettu saamaan maatalouden ympäristötuen perustukea.


20  §
Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta

Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevassa sopimuksessa viljelijä sitoutuu kasvattamaan maatilallaan länsi-, itä- tai pohjoissuomenkarjaa taikka suomenhevosia, vuohia taikka suomenlampaita.

21  §
Maatalouden ympäristötuen erityistuen määrä

Sopimuksen tehneelle viljelijälle maksetaan vuosittain maatalouden ympäristötuen erityistukea 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiselta sopimukseen sisältyvältä peltohehtaarilta, 1 kohdan b alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, seuraavasti:

1) suunnitelmiin perustuvat sopimukset:

a) suojavyöhykkeen perustamista ja hoitoa koskeva sopimus enintään 3 602 markkaa koko maassa;

b) muut sopimukset; maatalouden ympäristötuen erityistuki maksetaan hyväksyttyjen kustannusten ja tulonmenetysten mukaan mutta enintään 3 602 markkaa hehtaarilta;

2) sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä:

a) luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana (kolme vuotta) tukea A-alueella 1 797 markkaa, B-alueella 1 601 markkaa ja C-alueella 1 397 markkaa; sekä

b) siirtymisen jälkeen luonnonmukaisen tuotannon tukea koko maassa 702 markkaa;

3) sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta: luonnonmukaisen tuotannon tukea koko maassa 702 markkaa;

4) sopimus lannan käytön tehostamisesta:

197 markkaa koko maassa;

5) sopimus maataloustuotannon laajaperäistämisestä:

302 markkaa koko maassa; ja

6) sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta:

498 markkaa eläinyksiköltä.

Viljelijälle voidaan kuitenkin maksaa samanaikaisesti samaa yksivuotisen kasvin viljelyalaa koskevasta sitoumuksesta ja alaa koskevista sopimuksista yhteensä peltohehtaarilta enintään 2 457 markkaa. Jos viljelijälle maksetaan sopimusten lisäksi monivuotisten puutarhakasvien maatalouden ympäristötuen perustukea, saa korvaus olla yhteensä peltohehtaarilta enintään 4 914 markkaa.


4 luku

Neuvonta, koulutus ja kokeiluhankkeet

23  §
Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää maatalouden ympäristönsuojelua ja -hoitoa sekä maiseman hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä tilatasolla esitteleviin kokeiluhankkeisiin, joissa kokeillaan uusia menetelmiä, laitteita tai toimintamalleja tai edistetään niiden käyttöönottoa maatiloilla ja maatilojen yhteistoimintahankkeissa. Tukea voidaan myöntää myös kokeiluhankkeisiin, jotka liittyvät luonnonmukaiseen tuotantoon.


Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.