1164/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan jalometallituotteista 28 päivänä maaliskuuta 1977 annetun asetuksen (292/77) 20 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (904/80),

muutetaan 3 §, 8 §:n 1 momentin 4 kohta, 16 §, 17 §:n 1 momentti, 17 a §, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 2 momentin 5 kohta ja 5 momentti, 22 §, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §:n 2 ja 3 momentti, 30 §:n 2 momentti, 32 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 16 §, 17 a § ja 28 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 5 momentti sekä 23 §:n 1 ja 2 momentti 24 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa (55/92), sekä

lisätään 30 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3  §

Tässä asetuksessa ja jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta Wienissä 15 päivänä marraskuuta 1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 17/75) tarkoitettuna tarkastuslaitoksena toimii Teknillinen tarkastuskeskus, jota jäljempänä sanotaan tarkastuslaitokseksi.

8  §

Ennen kuin jalometallituote varustetaan tarkastusleimalla, on tuotteessa oltava lyöty tai valettu:


4) paikkakuntaleima tarvittaessa.


16  §

Tarkastusleimauksesta huolehtii tarkastuslaitos.

17  §

Kun jalometallituote on varustettu 8 §:ssä mainituilla leimoilla ja tuotteesta tai tuoteryhmästä otettu pitoisuuden määrittämistä varten näyte taikka tuotteen pitoisuus on tarkastettu ja tarkastuksessa on muuten todettu, että tuote täyttää tässä asetuksessa ja sen nojalla määrätyt vaatimukset, saa tarkastusleimauttamiseen oikeutettu tai hänen valtuuttamansa lyödä tuotteeseen tarkastuslaitoksen valvonnassa 14 §:ssä säädetyn tarkastusleiman.


17 a  §

Milloin muu kuin 1 §:ssä mainittu yleiseen kulutukseen tarkoitettu jalometallituote tarkastetaan ja jos se on voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen, voidaan se varustaa tarkastus-, pitoisuus- ja vuosileimalla sekä tarkastuslaitoksen nimileimalla.

19  §

Ulkomailla valmistetut jalometallituotteet, mukaan lukien 7 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainitut tuotteet, on välittömästi maahantuonnin jälkeen toimitettava tarkastuslaitokselle tarkastettavaksi. Jos tarkastettavat tuotteet, 7 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittuja tuotteita lukuun ottamatta, ovat valmiit ja ne täyttävät 4 ja 5 §:ssä asetetut vaatimukset sekä maahantuoja on varustanut ne jollakin 10 §:ssä mainitulla pitoisuusleimalla ja muilla 8 §:ssä mainituilla leimoilla, lyödään niihin tarkastusleima.


21  §

Sen, joka aikoo ryhtyä valmistamaan tarkastusleimattavia jalometallituotteita tai harjoittamaan niiden kauppaa, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle, ennen kuin toiminta aloitetaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tulee ilmetä:


5) tarkastuslaitoksen hyväksymä nimileima.


Hyväksyttyään valmistusta tai kauppaa koskevan ilmoituksen turvatekniikan keskuksen on annettava asianomaiselle todistus hyväksymisestä.

22  §

Jos tarkastusleimattavien jalometallituotteiden valmistus tai kauppa lopetetaan tai jos tarkastusleimauttamisesta vastaava henkilö vaihtuu taikka turvatekniikan keskukselle tehdyssä ilmoituksessa mainituissa seikoissa muutoin tapahtuu muutoksia, on muutoksesta ilmoitettava kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa turvatekniikan keskukselle.

23  §

Jalometallituotteita saa tarkastusleimauttaa jokainen, joka tarkastuslaitoksessa on suorittanut leimaustutkinnon, johon kuuluvat seoslaskennan ja tämän asetuksen tuntemista osoittavat tutkinnot.

Leimaustutkinnon suorittamista varten on esitettävä todistus ammattitutkintolain (306/94) 1 §:n mukaisesta jalometallialan ammattitutkinnosta taikka selvitys muusta vastaavasta alan ammattikoulutuksesta, jonka tarkastuslaitos harkitsee riittäväksi.


28  §

Turvatekniikan keskuksella on oikeus tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvomista varten päästä jalometallituotteiden valmistus-, varasto- ja myyntihuoneistoihin ja tarpeen vaatiessa ottaa niistä tutkimista varten jalometallituotteita.


29  §

Turvatekniikan keskus voi, milloin erittäin painavia syitä ilmaantuu, peruuttaa leimausoikeuden siksi, kunnes asianomaista vastaan nostettu syyte on käsitelty tuomioistuimessa.

Tuomioistuimen on tehtävä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestään ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

30  §

Turvatekniikan keskus voi hakemuksesta yksittäistapauksessa myöntää erityisistä syistä poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ohjeita.

32  §

Turvatekniikan keskuksella on oikeus kuitenkin määrätä 1 momentissa tarkoitetulle jalometallituotteiden kaupalle ja kauppaliikkeille sekä tarkastusleimauttajille rajoituksia, jos se yleisen edun kannalta katsotaan tarpeelliseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamat hyväksynnät, todistukset ja tarkastusleimaukset ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.