1160/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös pohjoiseen tukeen sisältyvän porotaloudelle poronhoitovuodelta 1995/96 maksettavan eläinkohtaisen tuen täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (413/95) 16 §:n ja 13 a §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 13 a §:n 1 ja 3 momentti ovat 10 päivänä elokuuta 1995 annetussa päätöksessä (1006/95), päättänyt:

1  §
Tuen suuruus

Maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:ssä tarkoitetun poronomistajille maksettavan eläinkohtaisen tuen suuruus poronhoitovuodelta 1995/96 on 140 markkaa eloporolta.

2  §
Tuen saamisen edellytykset

Tukea maksetaan ruokakunnille poronhoitovuoden 1994/95 päättyessä poroluetteloihin merkittyjen eloporolukujen perusteella.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät.

Tukea ei makseta myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa.

Tukeen oikeutettujen eloporolukujen toteamiseksi paliskuntien on toimitettava maaseutuelinkeinopiirille poronhoitovuoden 1994/95 käsittävät poroluettelot, teurastussuunnitelmat sekä luettelo edellä 3 momentissa tarkoitetuista poroista.

3  §
Tukeen oikeutetut ruokakunnat

Ruokakunnalla käsitetään tässä yhteydessä:

1) aviopuolisoita sekä vastaavasti avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläviä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi, ja näiden samassa taloudessa asuvia yhteisiä lapsia ja ottolapsia, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan,

2) muita henkilöitä, jotka eivät ennen kyseisen kalenterivuoden alkua ole täyttäneet 65 vuotta, ja

3) kuolinpesiä.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ruokakuntien omistamista eloporoista ovat tässä päätöksessä tarkoitettuun tukeen oikeutettuja ne, joiden omistajat eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan.

4  §
Tuen hakeminen

Tukea haetaan ruokakunnittain kirjallisella hakemuksella (Lnro 227). Hakemus on jätettävä viimeistään 27.10.1995 maaseutuelinkeinopiirille tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella hakijan paliskunnan kotipaikka sijaitsee.

Jos tukihakemus on jätetty 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle hakuajan kuluttua umpeen, voi tuen myöntävä viranomainen päättää, että tuki maksetaan hakijalle, jos myöhästyminen on vähäinen tai jos siihen on hyväksyttävä syy.

5  §
Tuen maksatus

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hakijalle hakemuksessa ilmoitetun pankkiyhteyden välityksellä.

6  §
Tuen valvonta

Maaseutuelinkeinopiirit voivat tarvittaessa tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hallinnointiin liittyvissä asioissa käyttää apunaan Paliskuntain Yhdistystä, paliskuntia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia.

Tuen hakijoiden on vaadittaessa annettava viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen tuen saannnin ja maksamisen edellytyksenä olevien seikkojen valvonnassa.

Tässä päätöksessä tarkoitetun tuen osalta noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapidon osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/92).

Tässä päätöksessä tarkoitetun tuen osalta on lisäksi soveltuvin osin noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita maa- ja metsätalousministeriö on kansallisten tukien myöntämisen ja valvonnan osalta antanut.

7  §
Muutoksenhaku

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa säädetään.

8  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.