1144/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta tuesta

Valtioneuvosto on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat, maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Yleistä

Valtion vuoden 1995 talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi enintään 7,5 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

Tukea maksetaan mehiläistarhaajille mehiläisyhteiskuntien lukumäärän perusteella yhteensä enintään 6,5 miljoonaa markkaa. Määrärahasta saadaan käyttää enintään 1 miljoona markkaa hunajan menekinedistämiseen ja laadunvalvonnan järjestämiseen.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) mehiläistarhaajalla

a) luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää, joka harjoittaa mehiläistaloutta; tai

b) sellaista luonnollisten henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa tai osakeyhtiötä, jonka tarkoituksena on varsinaisen maatalouden tai erikoismaatalouden harjoittaminen ja joka harjoittaa mehiläistaloutta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevan, kesyistä mehiläisistä (Apis mellifera) koostuvan emon, työmehiläisten, sikiöiden ja mehiläisten hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa kokonaisuutta; sekä

3) toimintapisteellä rakennusta, rakennelmaa tai suojaa, jossa voidaan tehdä sadonkorjuutöitä ja kaluston kunnostustöitä tai varastoida satoa ja kalustoa.

3  §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) mehiläistarhaaja on omistajana, vuokramiehenä taikka testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla toukokuun 15 päivänä hallinnut vähintään kymmentä talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa; ja että

2) mehiläistarhaaja on viimeksi toimitetun verotuksen mukaan tai tuen hakemista edeltävänä verovuonna saanut mehiläistaloustuotteiden myynnistä tuloa.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tulot eivät käy ilmi suoraan veroilmoituksesta, hakijan tulee osoittaa ne veroilmoituksella sekä muistiinpanoilla, joista käy ilmi mehiläistalouden tulot ja menot.

Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakemista edeltävän vuoden aikana tai sen jälkeen eikä voi osoittaa tuloja 1 momentin 2 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakijan tulee osoittaa, että hänellä on ollut toiminnan aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

4  §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruus

Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruus määrätään hunajan vuoden 1994 ja vuoden 1995 hintatasojen erotuksen ja vuosien 1991―1993 satotasojen perusteella. Tuen suuruus voi olla enintään 216 markkaa yhteiskuntaa kohti.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suuruuden selvitettyään 1 momentissa mainitut seikat sekä tehtyjen hakemusten perusteella tukeen oikeuttavien mehiläisyhteiskuntien kokonaismäärän.

5  §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen hakeminen ja maksaminen

Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvaa tukea haetaan siltä maaseutuelinkeinopiiriltä, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Tuki maksetaan mehiläistarhaajan hallinnassa toukokuun 15 päivänä olleiden mehiläisyhteiskuntien lukumäärän perusteella edellyttäen, että kyseisiä mehiläisyhteiskuntia on tuotantokauden aikana hoidettu siten, että niistä on tuen myöntämisvuonna edellytykset kerätä normaali sato. Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien määrä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti maaseutuelinkeinopiirille 10 päivän kuluessa alenemisesta.

Mikäli hakijan hallinnassa olevien yhteiskuntien lukumäärä on vähentynyt hakijasta johtuvista syistä, maaseutuelinkeinopiiri voi päättää, että tukea voidaan alentaa tai evätä kokonaan.

Tuen myöntämisestä ja maksamisesta päättää maaseutuelinkeinopiiri.

6  §
Hunajan menekinedistämiseen ja laadunvalvonnan järjestämiseen perustuvan tuen hakeminen ja maksaminen

Hunajan menekinedistämiseen ja laadunvalvonnan järjestämiseen tarkoitettua tukea haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä, joka päättää tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta.

7  §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä päätöksessä tarkoitettujen tukien hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/92).

8  §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

9  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänälokakuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.