1143/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Asetus turvatekniikan keskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään turvatekniikan keskuksesta 21 päivänä elokuuta 1995 annetun lain (1071/95) nojalla:

Tehtävät
1  §

Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä turvatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1071/95) säädetään:

1) seurata ja arvioida teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden toteutumista ja kehittymistä;

2) edistää valtakunnallisesti yhtenäistä teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa;

3) edistää teknistä tarkastustoimintaa koskevien mallien, menettelytapojen ja teknologian kehittämistä;

4) tuottaa asiantuntijapalveluita kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

5) tuottaa toimialansa tietopalveluja sekä edistää teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta koskevaa tiedotustoimintaa; sekä

6) osallistua tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Johtokunta
2  §

Turvatekniikan keskuksen johtokuntaan kuuluvat keskuksen ylijohtaja sekä enintään kuusi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla keskuksen henkilöstön ehdottama. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3  §

Turvatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) osallistua toiminnan yleiseen suunnitteluun ja kehittämiseen;

2) päättää toimintalinjoista ottaen huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

3) ohjata ja valvoa asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

4) päättää talousarvioehdotuksesta sekä ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; sekä

5) käsitellä muita toiminnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.

4  §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Ylijohtaja
5  §

Ylijohtaja johtaa turvatekniikan keskuksen toimintaa. Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja sen tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtaja ratkaisee ne turvatekniikan keskukselle kuuluvat asiat, jotka eivät ole johtokunnassa ratkaistavia tai joita työjärjestyksessä ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

6  §

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamistaito sekä muuta viran menestykselliseen hoitamiseen tarvittavaa taitoa ja kykyä.

7  §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

8  §

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä virkamies.

Muu henkilöstö
9  §

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja tai muu turvatekniikan keskuksen virkamies siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Erinäisiä säännöksiä
10  §

Tarkemmat määräykset turvatekniikan keskuksen hallinnon järjestelystä ja työnjaosta annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa ylijohtaja.

11  §

Turvatekniikan keskuksen henkilöstöön kuuluva ei saa ilman ylijohtajan kirjallista lupaa antaa yksityistä asiantuntijalausuntoa keskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnonantaminen ei ole ristiriidassa asianomaisenvirka-asemaan tai palvelussuhteeseen liittyvien tehtävien kanssa.

12  §

Turvatekniikan keskus huolehtii erikseen sovittavista mittatekniikan keskuksen:

1) henkilöstö- ja taloushallintotehtävistä;

2) hallinnollisista tukipalveluista;

3) lainsäädäntöön ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvistä tehtävistä;

4) tietohallinnon ylläpidosta ja kehittämisestä; sekä

5) muista hallinnollisista suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sen mukaan kuin mittatekniikan keskus ja turvatekniikan keskus sopivat.

Yksityiskohtaiset määräykset siitä, miten turvatekniikan keskus osallistuu 1 momentissa mainittujen tehtävien valmisteluun, esittelyyn ja ratkaisemiseen, annetaan mittatekniikan keskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä. Ennen yksityiskohtaisten määräysten antamista mittatekniikan keskuksen on sovittava mainitusta osallistumisesta turvatekniikan keskuksen kanssa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
13  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä 9 §:ssä tarkoitetut virat saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä täyttää virkoja haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.