1142/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Asetus Teknillisestä tarkastuskeskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 14 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (589/92), ja Teknillisestä tarkastuskeskuksesta 21 päivänä elokuuta 1995 annetun lain (1070/95) nojalla:

1  §
Hallitus

Teknillisen tarkastuskeskuksen hallitukseen kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä. Toimitusjohtaja on yksi jäsenistä. Muutoin jäseniä koskee, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain 14 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallituksen jäsenillä tulee olla Teknillisen tarkastuskeskuksen toimialan tai liikkeenjohdon asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot.

2  §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää palvelujen hinnoitteluperusteista, jollei muuta säädetä tai määrätä;

2) päättää lainanotosta ja sitä koskevasta menettelystä;

3) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

4) päättää merkittävistä sitoumuksista, merkittävien osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä; sekä

5) määrätä toimitusjohtajan sijaisuuksista.

3  §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

4  §
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä hyvä johtamistaito.

5  §
Virkojen täyttäminen

Teknillisen tarkastuskeskuksen virat saadaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

6  §
Esteellisyys ja kilpailevan toiminnan kielto

Teknillisen tarkastuskeskuksen henkilöstöön kuuluva ei saa luvatta tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa muutoinkaan sellaista toimintaa, joka palvelussuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena on omiaan vahingoittamaan tarkastuskeskusta. Henkilöstöön kuuluva ei myöskään saa toimia tai olla osallisena sellaisessa liikeyrityksessä, joka on tarkastuskeskukseen asiakassuhteessa siten, että hänellä asemansa perusteella olisi mahdollisuus hankkia suoraan tai välillisesti hyötyä taikka muutoin joutua virkamiesten esteellisyyttä koskevissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla toiminnassa esteelliseksi. Henkilöstöön kuuluva ei liioin saa omistaa patentti- tai mallioikeutta tarkastuskeskuksen tarkastustoiminnan alaisessa yrityksessä, liikkeessä tai laitoksessa käytettävään koneeseen, laitteeseen, valmistusmenetelmään tai malliin.

7  §
Hinnoittelu

Valtioneuvosto määrää Teknillisen tarkastuskeskuksen niiden palvelujen hintojenyleisestä tasosta, joiden tuottamiseen tarkas-

tuskeskukselle on annettu yksinoikeus asetuksella tai ministeriön päätöksellä.

8  §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annettu asetus (679/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnan jatkamisesta, kunnes hallitus aloittaa toimintansa.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.