1135/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista

Valtioneuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/93) 5 §:n 1 momentin, aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1190/93) 4 §:n 3 momentin, omistusasuntolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1204/93) 4 §:n 1 momentin, vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 10 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1203/93) sekä oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta 27 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (76/89) 2 §:n nojalla, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Aravalain (1189/93) 5 §:n 1 momentissa ja aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (1190/93) 4 §:n 3 momentissa ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/93) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarvetta on arvosteltava siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Mitä tässä päätöksessä määrätään asuntolainan siirtämisestä, sovelletaan vastaavasti oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (76/89) mukaisten lainojen siirtämiseen.

Tässä päätöksessä määrättyjä asukkaiden valintaperusteita sovelletaan myös valittaessa asukkaita asuntoon, jota koskee vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetty 20 vuoden käyttörajoitusaika. Tällöin sovelletaan kuitenkin tämän päätöksen 17 §:n 2 momentissa säädettyjä ylempiä tulorajoja.

2 §
Tuen perusteet

Edellä 1 §:ssä mainituissa laeissa tarkoitetun tuen myöntämisen tai asukkaaksi valitsemisen perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tai asunnon perusparannuksen tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on määrätty, voidaan tukea myönnettäessä tai asukasvalinnassa yksittäistapauksessa poiketa etusijajärjestyksestä, jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne tai vuokratalon asukasrakenne huomioon ottaen on erityisen perusteltua.

3 §
Asunnontarve

Asunnontarvetta arvosteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

4 §
Asumisväljyys

Asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

5 §
Varallisuus

Varallisuutena tulee ottaa huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole välttämätön ruokakunnan jäsenelle elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Tukea ei saa myöntää tai asukkaaksi valita, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon tai perusparantamaan asuntonsa ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon lainan määrään tai asukkaaksi valitsemiseen vaikuttavana tekijänä.

6 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen 1 §:ssä mainittuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 2 000 markkaa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä päätöksessä tarkoitettua tukea tai asukkaaksi valitsemista haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 3 500 markkaa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 1 000 markkaan saakka.

2 luku

Omistusasuntolainoja koskevat erityismääräykset

7 §
Enimmäistulotaulukot aravalainan saamiseksi tai siirtämiseksi

Hakija voi saada omaa asuntoa varten aravalainaa, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Enimmäistulot aravalainan saamiseksi tai siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
11 400 14 000 16 200 18 200 20 200 21 600

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla sovellettavat enimmäistulot aravalainan saamiseksi tai siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
13 200 16 900 19 400 21 700 24 100 25 900
8 §
Enimmäistulotaulukot omistusasuntolainan hyväksymiseksi korkotukilainaksi

Hakijan asuntolaina omaa asuntoa varten voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Enimmäistulot omistusasuntolainan hyväksymiseksi korkotukilainaksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
11 400 14 000 16 200 18 200 20 200 21 600

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla sovellettavat enimmäistulot omistusasuntolainan hyväksymiseksi korkotukilainaksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
13 200 16 900 19 400 21 700 24 100 25 900
9 §
Enimmäistulotaulukot ja siirrettävän lainan lainoitusosuus tai vuosimaksun taso

Hakija voi saada siirrettävää, ennen tammikuun 1 päivää 1991 myönnettyä asuntolainaa tai siirrettävää, 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua korkotukilainaa seuraavien lainoitusosuuksien mukaisesti, taikka siirrettävää, ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyä aravalainaa seuraavan vuosimaksun tason mukaisesti, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Enimmäistulot lainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitus-osuus-% Siirrettävänkorkotuki-lainanlainoitus-osuus-% Vuosi-maksuntaso
11 400 14 000 16 200 18 200 20 200 21 600 10―30 20―45 ylin
9 100 10 800 12 600 14 300 15 800 16 900 35―45 50―65 keskimmäinen
8 000 9 000 10 600 12 000 13 100 14 000 50―60 70―85 alin

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:Pääkaupunkiseudulla sovellettavat enimmäistulot lainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitus-osuus-% Siirrettävänkorkotuki-lainanlainoitus-osuus-% Vuosi-maksuntaso
13 200 16 900 19 400 21 700 24 100 25 900 10―30 20―45 ylin
10 500 12 900 15 000 17 100 18 900 20 300 35―45 50―65 keskimmäinen
9 400 11 100 12 700 14 800 15 900 17 000 50―60 70―85 alin
10 §
Enimmäistulotaulukot ja lainoitusosuudet omakotitalon perusparannuslainan saamiseksi tai siirtämiseksi sekä aikaisemmin myönnetyn omaksilunastamis- tai perusparannuslainan siirtämiseksi

Hakija voi saada omakotitalon perusparannuslainaa sekä siirrettävää, aikaisemmin myönnettyä omaksilunastamislainaa ja perusparannuslainaa seuraavien lainoitusosuuksien mukaisesti, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Enimmäistulot omakotitalon perusparannuslainan saamiseksi tai siirtämiseksi sekä aikaisemmin myönnetyn omaksilunastamis- tai perusparannuslainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitusosuus-%
10 200 12 400 14 500 15 800 17 200 18 600 10―25
9 500 11 300 13 400 15 200 16 800 18 000 30
9 100 10 700 12 600 14 300 15 800 16 900 35
8 700 10 100 11 900 13 500 14 800 15 800 40
8 300 9 500 11 200 12 700 13 900 14 800 45
8 000 9 000 10 600 12 000 13 100 14 000 50
7 700 8 500 10 000 11 300 12 400 13 200 55
7 300 8 100 9 500 10 700 11 700 12 400 60

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla sovellettavat enimmäistulot omakotitalon perusparannuslainan saamiseksi tai siirtämiseksi sekä aikaisemmin myönnetyn omaksilunastamislainan tai perusparannuslainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitusosuus-%
11 700 14 700 17 300 18 900 20 600 22 500 10―25
10 800 13 300 15 900 18 100 20 100 21 600 30
10 300 12 600 15 000 17 100 18 900 20 300 35
9 900 11 900 14 200 16 100 17 800 19 100 40
9 500 11 300 13 400 15 200 16 800 18 000 45
9 100 10 700 12 700 14 800 15 900 17 000 50
8 800 10 200 12 100 13 600 15 100 16 100 55
8 500 9 700 11 500 13 000 14 300 15 200 60
11 §
Enimmäistulotaulukko pitkäaikaisen perusparannuslainan muuttamiseksi avustusluonteiseksi

Muutettaessa asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) mukaan myönnettyä tai siirrettyä pitkäaikaista perusparannuslainaa avustusluonteiseksi sovelletaan, tekemättä kuitenkaan niihin 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä, 10 §:n taulukoista poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Enimmäistulot pitkäaikaisen perusparannuslainan muuttamiseksi avustusluonteiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4
4 300 8 000 11 100 14 200
12 §
Enimmäistulotaulukoiden soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä tai muutettaessa pitkäaikaista perusparannuslainaa avustusluonteiseksi enemmän kuin neljä henkilöä, korotetaan 7―11 §:ssä olevia tulojen enimmäismääriä 600 markalla kutakin lisähenkilöä kohden.

Edellä 10 §:n 1 ja 2 momentin taulukon 10― 25 prosentin lainoitusosuutta käytetään vain siirrettäessä aikaisemmin myönnettyä omaksilunastamis- tai pitkäaikaista perusparannuslainaa luovutuksen saajan vastattavaksi.

Myönnettäessä omakotitalon perusparannuslainaa kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen perusparannukseen, korotetaan 10 §:n 1 ja 2 momentin taulukon lainoitusosuusprosenttia 20 prosenttiyksiköllä. Tällaista lainaa myöhemmin siirrettäessä sovelletaan vastaavasti korotettua lainoitusosuusprosenttia.

13 §
Lainan määrän rajoitukset

Muuta kuin perusparantamista varten voidaan myöntää tai siirtää lainaa taikka hyväksyä korkotukilainaa hakijaruokakunnan henkilöluvun mukaan enintään seuraavien huoneistoneliömetrien osalle:

Henkilöluku Huoneistoneliömetrien
enimmäismäärä
1 45
2 65
3 80
4 100
5 tai suurempi 120

Jos hakijaruokakuntana ovat puolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt 40 vuotta, sovelletaan kolmihenkiselle ruokakunnalle määrättyä huoneistoneliömetrien enimmäismäärää.

Omakotitaloa varten voidaan kuitenkin 1 momentista poiketen myöntää tai siirtää lainaa taikka hyväksyä korkotukilainaa hakijaruokakunnan henkilöluvun mukaan enintään seuraavien huoneistoneliömetrien osalle:

Henkilöluku Huoneistoneliömetrien
enimmäismäärä
3 tai pienempi 90
4 100
5 tai suurempi 120

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan 3 momentin taulukossa määrättyä huoneistoneliömetrien enimmäismäärää kymmenellä neliömetrillä kutakin lisähenkilöä kohden. Lainaa voidaan kuitenkin myöntää tai siirtää taikka hyväksyä enintään 180 neliömetrin osalle.

Perusparantamista varten voidaan myöntää tai siirtää lainaa tai hyväksyä korkotukilainaa enintään 180 huoneistoneliömetrin osalle.

14 §
Siirrettävän lainan määrä

Aravalainaa voidaan siirtää enintään se osuus asunnon velattomasta myyntihinnasta kuin mitä kyseistä aravalainaa voidaan myöntää.

15 §
Lainan koron alentaminen

Alennettaessa maaliskuun 1 päivän 1982 ja joulukuun 31 päivän 1990 välisenä aikana myönnetyn henkilökohtaisen asuntolainan korkoa voidaan lainan vuotuinen korko vahvistaa seuraavasti:

1) jos ruokakunnan 6 §:n mukaan määritellyt tulot eivät ylitä 10 §:ssä olevia 60 prosentin lainoitusosuutta vastaavia enimmäistuloja, voidaan korko vahvistaa kolmeksi prosentiksi kahdeksannen lainavuoden alusta yhdeksännen lainavuoden loppuun ja kuudeksi prosentiksi kymmenennen lainavuoden alusta yhdennentoista lainavuoden loppuun; tai

2) jos ruokakunnan tulot eivät ylitä 50 prosentin lainoitusosuutta vastaavia enimmäistuloja, voidaan korko vahvistaa kuudeksi prosentiksi kahdeksannen lainavuoden alusta yhdeksännen lainavuoden loppuun.

Korkoa ei alenneta, jos hakijaruokakunnalla on ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa lukuun ottamatta varallisuutta siinä määrin, että sen voidaan kohtuudella katsoa selviytyvän korkojen maksusta.

16 §
Vuosimaksun tason muutokset laina-aikana

Tammikuun 1 päivän 1991 ja joulukuun 31 päivän 1995 välisenä aikana myönnetyn aravalainan vuosimaksun tasoa voidaan vuosimaksun viidennen vuotuisen tarkistuksen yhteydessä tarkistaa seuraavasti:

1) jos ruokakunnan 6 §:n mukaan määritellyt tulot eivät ylitä 9 §:ssä olevia vuosimaksun alinta tasoa vastaavia enimmäistuloja, voidaan päättää, että alimmalla tasolla olevan vuosimaksun tasoa ei koroteta, tai

2) jos ruokakunnan tulot eivät ylitä vuosimaksun keskimmäistä tasoa vastaavia enimmäistuloja, voidaan päättää, että alimman tason vuosimaksu korotetaan keskimmäiselle tasolle tai että keskimmäisellä tasolla olevan vuosimaksun tasoa ei koroteta.

Vuosimaksun tason korotusta ei lykätä, jos hakijaruokakunnalla on ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa lukuunottamatta varallisuutta siinä määrin, että sen voidaan kohtuudella katsoa selviytyvän ilman vuosimaksun tason korotuksen lykkäämistä.

Jos lainansaajan lainanhoitokyky on aravalainan myöntämisen tai siirtämisen jälkeen pysyvästi olennaisesti heikentynyt lainansaajan vammautumisen, pitkäaikaisen työttömyyden tai muun niihin rinnastettavan syyn johdosta, voidaan vuosimaksun taso alentaa arava-asetuksen (1587/93) 3 luvussa säädettyjen perusteiden mukaisesti niiden tulojen mukaiselle tasolle, jolla lainansaaja olisi oikeutettu saamaan siirrettävää omistusaravalainaa.

3 luku
Vuokra-asuntojen asukasvalintaa koskevat erityismääräykset
17 §
Enimmäistulot

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavia asunnon sijaintikunnan mukaan määräytyviä enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovellettavat enimmäistulot vuokra-asuntoihin

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
9 500 12 300 13 800 15 200 16 400 17 500

Muissa kunnissa sovellettavat enimmäistulot vuokra-asuntoihin

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
8 900 11 400 12 600 13 900 15 000 16 000

Milloin hakija valitaan työ- tai virkasuhteen perusteella asukkaaksi vuokrataloon, jossa hänen työnantajansa on omistajana, sovelletaan 1 momentin taulukoista poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovellettavat enimmäistulot työsuhdeasunnoissa

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
11 300 14 600 16 300 17 900 19 300 20 700
Muissa kunnissa sovellettavat enimmäistulot
Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
10 500 13 500 14 900 16 400 17 700 18 900

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä olevia tulojen enimmäismääriä 600 markalla kutakin lisähenkilöä kohti.

18 §
Erityiset asukasvalintaperusteet

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 5 ja 17 §:ssä määrätyt edellytykset eivät täyty, jos kysymyksessä on:

1) sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista;

2) asunnon osoittaminen perusparannettavassa aravavuokratalossa asuvalle ruokakunnalle;

3) vuokra-asuntokäytössä olevan talon ylläpidon ja hoidon kannalta välttämätön ruokakunta;

4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen aravavuokra-asunnosta toiseen tai muukin vaihto, jos tällöin vuokraltaan edullisempi aravavuokra-asunto vapautuu muiden asunnontarvitsijoiden käyttöön; taikka

5) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/95) 45 §:n, 46 §:n, 48 §:n tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö.

Vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi voidaan hakija valita vuokra-asuntoon, vaikka 2 §:n 2 momentissa hakijaruokakunnan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyty, jos hakijan käytössä oleva aravavuokra-asunto tällöin vapautuu.

19 §
Tilapäiset poikkeukset asukasvalinnassa

Kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muiden kuin edellä tässä päätöksessä mainitut edellytykset täyttävien henkilöiden asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä määrää asuntoja.

20 §
Edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen

Milloin tämän päätöksen mukaiset edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä tässä päätöksessä määrättyjen edellytysten mukaiset.

21 §
Perusparannuslainan myöntämisen edellytykset

Vuokra-asuntokäytössä olevan talon perusparannusta varten voidaan myöntää lainaa tai muuta tukea, vaikka osa talossa olevista vuokralaisista ei täytä tässä päätöksessä asetettuja edellytyksiä.

4 luku

Voimaantulomääräykset

22 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 15 päivänä joulukuuta 1994 annettu valtioneuvoston päätös (1278/94).

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.