1131/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88), määrännyt ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta seuraavaa:

1  §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien perusteiden mukaan:

1) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta, työttömälle henkilölle maksettavasta työharjoittelutuesta ja omatoimisen työllistymisen tuesta;

2) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle maksettavasta päivärahasta;

3) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaisesta osa-aikalisästä;

4) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukaisesta työmarkkinatuesta;

5) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidontuesta kuin ennakkoperintälain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta lapsen kotihoidontuesta;

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta;

7) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta;

8) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta;

9) kuntoutusrahasta, kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta;

10) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamista etuuksista;

11) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta;

12) opintotukilain (65/94) nojalla maksettavasta aikuisopintorahasta;

13) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta;

14) muiden kuin tuloverolain (1535/92) 81 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona luonnolliselle henkilölle maksettavasta suorituksesta;

15) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta;

16) sairaalavakuutuksen nojalla maksettavista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista;

17) valtioneuvoston päätöksen nojalla myönnettävästä nuorten kesätyötuesta;

18) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitetusta vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmille maksettavasta omaishoidon tuesta ja

19) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamasta toimintarahasta.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995 ja sillä kumotaan 22 päivänä helmikuuta 1994 annettu päätös (153/94).

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.