1125/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 10 luvun 3 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (451/95):

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) vastuuvelan bruttomäärällä vastuuvelan kokonaismäärää ennen vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 3 momentissa säädettyjen erien vähentämistä;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä joukkovelkakirjalainaa ja muuta raha- ja pääomamarkkinavälinettä, ei kuitenkaan osaketta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) vakuudettomalla velkasitoumuksella velkasitoumusta, johon ei liity sellaista vakuutta, joka 3-5 §:n mukaan voitaisiin sellaisenaan hyväksyä vastuuvelan katteeksi tai joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan hyväksytään vakuudeksi;

6) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 5 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa mainittuja varoja.

Tässä asetuksessa yhteisöllä tarkoitetaan myös sijoitusrahastoa ja siihen rinnastettavaa muuta yhteissijoitusyritystä.

2 §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtiosta sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa vakuutusyhdistyksen pyynnöstä rinnastaa ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa katteen haltijalla on määräämisvalta, omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat vakuutusyhdistyksen suorassa omistuksessa. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös sellaista kiinteistöyhteisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa katteen haltijalla on määräämisvalta yhdessä toisten vakuutusyhdistysten kanssa tai jonka sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusyhdistyksen hakemuksesta rinnastaa tässä momentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön.

3 §
Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan kattaa vastuuvelan koko määrä

Vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa vastuuvelan koko määrän katteena olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio tai Ahvenanmaan maakunta taikka sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

4) sellaisia velkasitoumuksia, joissa velallisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin 1-3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ja joiden panttivakuutena on 1-3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

4 §
Omaisuuslajien ryhmät, joista kullakin erikseen voidaan kattaa enintään puolet vastuuvelan bruttomäärästä

Vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa vastuuvelan katteena olevista varoista enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä kuulua seuraaviin 1-4 kohdassa mainittuihin omaisuuslajien ryhmiin ja vastaavasti enintään 50 prosenttia 5-7 kohdassa mainittuihin ryhmiin:

I

1) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on muu ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen luottolaitos kuin 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu talletuspankki tai siihen mainitun kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumukset, joissa velallisena on muu kuin 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jonka osakkeilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

3) velkasitoumukset, joilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ja joissa velallisena on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tai 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettu yhteisö;

4) sellaiset velkasitoumukset, joissa velallisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin 1 tai 2 kohdassa mainittu taikka 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ja joiden panttivakuutena on tämän pykälän 1-3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia;

II

5) osakkeet ja osuudet yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, ja sellaiset muiden yhteisöjen osakkeet ja osuudet, joilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä;

6) edellä 5 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, liikkeeseen laskemat sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla, ja muiden 5 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemat tällaiset sitoumukset, jos niillä käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

7) velkasitoumukset, joissa velallisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ja joiden panttivakuutena on edellä 5 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia taikka 6 kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia.

Jos 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettuun velkasitoumukseen liittyy 7 kohdassa tarkoitettu panttivakuus, 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettu takaus tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinnitysvakuus, velkasitoumus saadaan vakuuden katekelpoiseen määrään saakka jättää lukematta 1 momentin 1-4 kohtaa koskevan 50 prosentin enimmäisrajan soveltamisalaan.

5 §
Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 40 tai 70 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa vastuuvelan katteena olevista varoista yhteensä enintään 40 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä kuulua seuraaviin omaisuuslajeihin:

1) ETA-valtiossa olevat kiinteistöt ja rakennukset;

2) vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetut ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvat oikeudet;

3) osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa

4) velkasitoumukset 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta kiinteistöyhteisöiltä sekä rakennusaikaiset saamiset sellaisilta 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta kiinteistöyhteisöiltä joissa vakuutusyhdistyksellä katteen haltijana on määräämisvalta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä vastuuvelan katteena olevista varoista olla sellaisia velkasitoumuksia, joissa velallisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ja joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai tällaiseen omaisuuteen kohdistuvaan vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun oikeuteen taikka joiden panttivakuutena on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia.

6 §
Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 25 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa vastuuvelan katteena olevista varoista olla:

1) muita vakuudettomia velkasitoumuksia kuin joukkovelkakirjalainoja ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä yhteensä enintään määrä, joka vastaa 5 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä;

2) muita kuin 3-5 §:ssä tarkoitettuja varoja yhdessä 1 kohdassa mainittujen velkasitoumusten kanssa yhteensä enintään määrä joka vastaa 25 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädettyä enimmäisrajaa ei sovelleta, jos velallisena on yhteisö, jota tarkoitetaan 3 §:n 1-3 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa.

Tätä pykälää ei sovelleta jälleenvakuutuksenantajilta oleviin saamisiin, joiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut varat saadaan lukea katteeseen.

7 §
Maksuvalmiusriskin rajoittaminen 10 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa yhteensä enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä olla sellaisia varoja, joilla ei käydä kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ja jotka kuuluvat seuraaviin omaisuuslajeihin:

1) osakkeet ja osuudet, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa kiinteistöyhteisöissä ja sellaisissa sijoitusrahastoissa ja muissa niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä, joihin sovelletaan 4 §:n 1 momentin 5 kohtaa;

2) sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla; tai

3) muut kuin 3 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetut joukkovelkakirjalainat.

8 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 10 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin julkisyhteisöihin kuuluva yksittäinen kunta, kuntayhtymä, seurakunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö;

2) yhteen kiinteistöön tai rakennukseen taikka useaan niin lähekkäin toisiaan sijaitsevaan kiinteistöön tai rakennukseen, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena;

3) vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jotka kohdistuvat yhdeksi kokonaisuudeksi 2 kohdan mukaan katsottavaan kohteeseen;

4) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys yhteen kiinteistöön tai toisen maalla olevaan laitokseen ja vuokraoikeuteen itse maahan taikka useaan niin lähekkäin toisiaan sijaitsevaan kiinteistöön tai laitokseen ja vuokraoikeuteen, että niitä pidettäisiin 2 kohtaa sovellettaessa yhtenä sijoituksena;

5) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos näiden oikeuksien kohde olisi 2 kohdan mukaan katsottava yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vakuutusyhdistyslain 1 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu pieni vakuutusyhdistys saa edellä 1 momentissa mainitun enimmäisrajan sijasta sijoittaa enintään 20 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaavan määrän 1 momentin 2 ja 4 kohdassa mainittuihin omaisuuslajeihin.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun velkasitoumukseen liittyy vakuus, joka 3-5 §:n mukaan voitaisiin sellaisenaan hyväksyä vastuuvelan katteeksi tai joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan hyväksytään vakuudeksi, tällaista velkasitoumusta ei vakuuden katekelpoiseen määrään saakka oteta huomioon 1 momentissa säädettyä 10 prosentin enimmäisrajaa sovellettaessa.

Jos kiinteistö tai rakennus, vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde ovat yksi ja sama tai jos ne sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki tässä momentissa mainitut sijoitukset sekä lisäksi niihin liittyvät 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut velkasitoumukset ja rakennusaikaiset saamiset on laskettava yhteen 1 momentissa säädettyä 10 prosentin tai 2 momentissa säädettyä 20 prosentin enimmäisrajaa sovellettaessa.

9 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 5, 10, 15, 30 ja 40 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vakuutusyhdistys saa sijoittaa vastuuvelan katteena olevista varoista kaikki jäljempänä mainitut sijoitukset ja vakuudet yhteenlaskettuina enintään 5 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaavan määrän:

1) saman yhteisön osakkeisiin, osuuksiin ja sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla, kuitenkin siten, että enintään 2 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä saa olla sellaisia tässä kohdassa tarkoitettuja osakkeita, osuuksia ja sitoumuksia, joilla ei käydä kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ja jotka eivät ole 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia sijoitusrahastoissa ja muissa niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä;

2) saman velallisen antamiin velkasitoumuksiin;

3) eri velallisten antamiin velkasitoumuksiin siltä osin kuin niiden panttivakuutena on 1 tai 2 kohdassa mainittuja varoja taikka niiden vakuutena on tässä momentissa tarkoitetun saman yhteisön takaus tai sen myöntämä takausvakuutus.

Jos kysymyksessä on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, vakuutusyhdistys voi, sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijoittaa vastuuvelan katteena olevista varoista enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaavan määrän kuhunkin tällaiseen osakeyhtiöön. Tässä momentissa tarkoitetut sijoitukset eivät saa kuitenkaan yhteenlaskettuna ylittää 40 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaavaa määrää.

Vakuutusyhdistyslain 1 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu suuri vakuutusyhdistys saa 1 ja 2 momentissa mainittujen enimmäisrajojen sijasta sijoittaa enintään 15 prosenttia ja pieni vakuutusyhdistys enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaavan määrän 1 momentin 1-3 kohdassa mainittuihin omaisuuslajeihin, jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö tai velallinen on sellainen talletuspankki, vakuutusyhtiö tai muu yhteisö, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 kohdassa. Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa mainitut enimmäisrajat ylittävältä osin vastuuvelan katteena olevat varat voivat kuitenkin olla yksinomaan sellaisia velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön antama takaus tai sen myöntämä takausvakuutus.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset siitä, miten 3 momentissa tarkoitettua 15 prosentin ja vastaavasti 30 prosentin enimmäisrajaa on sovellettava ottaen huomioon ne edellytykset ja rajoitukset, joista säädetään vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentissa. Ministeriön määräyksissä on erityisesti kiinnitettävä huomiota 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun talletuspankin, vakuutusyhtiön tai muun yhteisön omien varojen määrään katteen haltijan vastuuvelan bruttomäärään verrattuna.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun velkasitoumukseen liittyy vakuus, joka 3-5 §:n mukaan voitaisiin sellaisenaan hyväksyä vastuuvelan katteeksi tai joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan hyväksytään vakuudeksi, tällaista velkasitoumusta ei vakuuden katekelpoiseen määrään saakka oteta huomioon 1 momentissa säädettyä 5 prosentin eikä 2 momentissa säädettyä 10 prosentin enimmäisrajaa sovellettaessa. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen velkasitoumusten yhteismäärä ennen vakuuksien vähentämistä saa kuitenkin olla enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä.

Tässä pykälässä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on otettava huomioon myös sellaiset 1 momentin mukaan yhteenlasketut sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät 1 momentissa tarkoitetun yhteisön tai henkilön kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan muuhun yhteisöön tai henkilöön.

Tätä pykälää ei sovelleta yhteisöihin, joita tarkoitetaan 2 §:n 3 momentissa ja 3 §:n 1 ja 2 kohdassa.

10 §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 1 tai 2 prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yhteensä enintään 1 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä saman velallisen ja hänen kanssaan olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevien muiden velallisten liikkeeseen laskemiin sellaisiin vakuudettomiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin vakuudettomiin raha- ja pääomamarkkinavälineisiin, joilla ei käydä kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, ja näiden antamiin muihin vakuudettomiin velkasitoumuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi yksittäistapauksissa nostaa rajan 2 prosenttiin.

Edellä 1 momentissa säädettyä enimmäisrajaa ei sovelleta, jos velallisena on yhteisö, jota tarkoitetaan 3 §:n 1-3 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa.

11 §
Valuuttariskin rajoittaminen

Vastuuvelka on katettava sen valuutan määräisin varoin, jossa vakuutusyhdistyksen on täytettävä vakuutussopimuksiin perustuvat sitoumuksensa.

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos vakuutusyhdistys sen mukaan olisi velvollinen pitämään varoja tiettynä valuuttana määrän, joka vastaa enintään 7 prosenttia muina valuuttoina olevista vastuuvelan katteeseen luetuista varoista.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, saa enintään 20 prosenttia tietyssä valuutassa täytettäviä sitoumuksia vastaavan vastuuvelan katteesta olla muita varoja kuin tämän vastuuvelan määräisiä tai sellaisia varoja, jotka on suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

ETA-valtion valuutassa täytettäviä sitoumuksia vastaava vastuuvelka voidaan kattaa myös ECU-määräisin varoin.

12 §
Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylitykseen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuutusyhdistyksen pyynnöstä antaa luvan 4 ja 5 §:ssä, 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn sekä, määräajaksi, 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa ja 4 momentissa sekä 9 ja 10 §:ssä säädetyn rajan ylitykseen.

13 §
Määräystenantovaltuus

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset vastuuvelan kattamisesta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Ministeriön määräyksissä on määrättävä erityisesti vastuuvelan katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, johdannaissopimusten käytöstä vastuuvelan katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloinnista sekä yhdistyksen varojen sijoittamista koskevista suuntaviivoista, jotka yhdistyksen hallituksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla. Ministeriöllä on valta yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen vakuutusyhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea yhdistyksen vastuuvelan katteeseen.

14 §
Siirtymäsäännös 5 §:n 1 momentin soveltamisesta

Jos yhdistyksen vastuuvelan katteena 31 päivänä joulukuuta 1994 olleet 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut varat tuolloin ylittivät mainitussa momentissa säädetyn 40 prosentin rajan, sovelletaan momenttia yhdistykseen käyttäen toistaiseksi enimmäisrajana 40 prosentin sijasta prosenttilukua, joka vastaa yhdistyksessä tuona ajankohtana vallinnutta tosiasiallista tilannetta. Yhdistyksen on kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 huolehdittava ylityksen poistamisesta.

15 §
Siirtymäsäännös 8 §:n soveltamisesta

Jos vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteena 18 päivänä kesäkuuta 1992 olleet tietyt kiinteistöt ja rakennukset tuolloin ylittivät 8 §:ssä säädetyn rajan, yhdistyksen on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 huolehdittava ylityksen poistamisesta.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.