1116/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus poliisin henkilörekistereistä

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/95) 5 §:n 1 momentin, 24 §:n 2 momentin ja 25 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Rekisteriseloste

Henkilörekisteriasetuksen (476/87) 6 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriselosteesta on käytävä ilmi:

1) rekisteriasioista vastaavan henkilön nimi ja virka-asema;

2) mistä talletettavat henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan;

3) mihin talletettuja henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan;

4) rekisteriselosteen nähtävilläpito; sekä

5) rekisteritietojen säilytysaika.

2 luku

Valtakunnalliset pysyvät automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävät henkilörekisterit

2 §
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävän poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain (493/95) 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisten osarekisterien yhteyteen rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotipaikka, osoite ja poliisipiiri, ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot sekä henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmistä rikoksista epäillyistä henkilöistä rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä, rikosnimike sekä rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika (rikosilmoitushakemisto);

3) etsintäkuulutetuista tai matkustuskieltoon määrätyistä henkilöistä toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viranomainen, kuulutuksen vanhentuminen ja kuulutusten valvonnassa tarvittavat lisätiedot (etsintäkuulutusrekisteri);

4) kadonneista henkilöistä henkilöiden löytämiseksi ja tuntemattomista vainajista vainajien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja (tunnistettavien rekisteri);

5) rikoksella menetetystä, poliisin haltuun otetusta taikka kadonneesta tai kadonneella henkilöllä olleesta omaisuudesta tarpeellisia tietoja omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen tai katoamistapauksen selvittämiseksi (omaisuusrekisteri);

6) esitutkintalain (449/87), pakkokeinolain (450/87), poliisilain taikka pakkokeinolain säännöksiin rinnastettavan säännöksen perusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai vangituista henkilöistä esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 22 §:ssä säädetyt tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyviä tietoja sekä yksittäistapauksissa vapautensa menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikuttavia tietoja (pidätettyjen rekisteri);

7) rikoksesta epäillyistä henkilöistä pakkokeinolain 6 luvun 4 §:ssä säädetyt henkilötuntomerkit, henkilön videokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekisteröintiä ja henkilön luokitusta koskevia keskusrikospoliisin tietoja (tuntomerkkirekisteri);

8) epäilyn kohteena olevista rikoksista rikosilmoituksiin ja tutkintapöytäkirjoihin perustuvia ilmoitustietoja, asianomistajatietoja, rikoksesta epäiltyä koskevia tietoja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuvaukseen liittyviä tietoja, rikoksella saatua omaisuutta koskevia tietoja, tekijän, tapauksen tai teon luokitteluja kuvaavia tietoja sekä rikosten sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan tarvittavia tietoja (tekotaparekisteri);

9) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä moottoriajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksilöintitietoja sekä moottoriajoneuvoilla liikkuvista etsittävistä tai tarkkailtavista henkilöistä henkilötietoja samoin kuin tietoja, joita tarvitaan omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen (etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri); sekä

10) muihin rekistereihin talletettavia tietoja, joista asian kiireellisyyden, vaaratilanteen, rikosten ennalta estämisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi on tarpeen erityisesti tiedottaa (sanomanvälitysrekisteri).

3 §
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävän hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisten osarekisterien yhteyteen henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymäpaikka, kotipaikka, asuinkunta, osoite ja poliisipiiri sekä ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot;

2) ampuma-aseisiin liittyvien ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetussa asetuksessa (34/33) säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tiedot myönnetystä, uudistetusta tai rauenneesta aseluvasta, rinnakkaisluvasta ja valmistusluvasta, tiedot hylätystä hakemuksesta ja luvan peruuttamisesta, este- ja huomautustiedot, tiedot luvanmukaisen aseen olennaisesta muuttamisesta, tiedot aseen myymisestä aseliikkeeseen sekä tiedot aseen haltuunottamisesta; jos luvan hakijana on yhteisö, talletetaan yhteisöstä nimet, liike- ja yhteisötunnus tai tekninen tunnus, yhteisökoodi, kieli, kotipaikka ja jakeluosoite sekä vastuullisista henkilöistä henkilötiedot (aseluparekisteri);

3) henkilöllisyyden todentamista varten henkilökorttiasetuksessa (867/90) säädetyt henkilökorttiin merkittävät tiedot sekä henkilön valokuva (henkilökorttirekisteri);

4) passeihin liittyvien passilaissa (642/86) säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tiedot myönnetystä passista tai muusta Suomen viranomaisen antamasta matkustusasiakirjasta, tiedot hylätystä passihakemuksesta, passin peruuttamisesta, passin antamisen esteistä ja ulkoasiainministeriölle annetusta lausunnosta ulkomailla annettavaa passia varten, tiedot passiasiaan liittyvästä huomautuksesta sekä henkilön valokuva (passirekisteri);

5) passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen (SopS 10/58) 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen ulkomaalaisten maahantulon, maassa oleskelun ja maasta lähdön valvomiseksi ulkomaalaisen passin, viisumin ja tarkastuskortin tiedot, oleskeluluvan voimassaoloaika, maahantuloon käytetyn kulkuneuvon tiedot, mukana seuranneiden henkilöiden tiedot, tieto passin mahdollisesta valokuvaamisesta, kutsujaa koskevat tiedot sekä kutsujan osoitetiedot Suomessa (tarkastuskorttirekisteri);

6) maahan saapuvien ulkomaalaislain (378/91) 53 a §:ssä tarkoitettujen ulkomaalaisten henkilöllisyyden varmentamiseksi sekä maahantulon, maassa oleskelun ja maasta lähdön valvomiseksi ulkomaalaisen matkustusasiakirjan tiedot, sormenjäljet, henkilön valokuva sekä muut henkilötuntomerkkitiedot (ulkomaalaisten tunnistamisrekisteri);

7) vartioimisliikeasetuksen (743/83) 1 §:ssä tarkoitetun vartijan asetuksen 12 §:ssä tarkoitettuun vartijakorttiin merkityt tiedot sekä henkilön valokuva (vartijarekisteri); sekä

8) julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen (687/68) 10 §:ssä tarkoitetun järjestysmiehen asetuksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuun järjestysmieskorttiin merkityt tiedot sekä henkilön valokuva (järjestyksenvalvojarekisteri).

3 luku

Tietojen poistaminen

4 §
Tietojen poistaminen epäiltyjen rekisteristä

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan epäiltyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä.

5 §
Tietojen poistaminen suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä.

6 §
Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä

Edellä 2 §:ssä tarkoitetusta poliisiasiaintietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) rikosilmoitushakemistosta yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta;

2) etsintäkuulutusrekisteristä kolmen vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta;

3) tunnistettavien rekisteristä yhden vuoden kuluttua henkilön löytämisestä tai tuntemattoman vainajan tunnistamisesta;

4) omaisuusrekisteristä yhden vuoden kuluttua omaisuuden palauttamisesta haltijalleen, huutokauppaamisesta tai hävittämisestä, viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;

5) pidätettyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä;

6) tuntomerkkirekisteristä ja tekotaparekisteristä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta, taikka siitä, että rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty;

7) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteristä yhden vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta tai viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen merkitsemisestä ellei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen; sekä

8) sanomanvälitysrekisteristä kahden vuoden kuluttua sanoman välittämisestä.

Alle 15-vuotiaasta henkilöstä tehdyt merkinnät poistetaan tietojärjestelmästä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on täyttänyt 18 vuotta. Tietoja ei kuitenkaan tällä perusteella poisteta, jos jokin merkinnöistä koskee rikollista tekoa, josta ei ole säädetty rangaistukseksi muuta kuin vankeutta tai jos alle 15-vuotiaana rekisteröidystä tehdään uusia merkintöjä ennen kuin hän on täyttänyt 18 vuotta.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituilla perusteilla ei henkilötietoja poisteta, jos henkilön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

7 §
Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojärjestelmästä

Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta hallintoasiaintietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) aselupa-, henkilökortti-, passi-, järjestyksenvalvoja- ja vartijarekisteristä luvan tiedot 10 vuoden kuluttua luvan voimassaoloajan päättymisestä sekä hakemuksen hylkäämistä koskevat tiedot, este- ja huomautustiedot sekä lausuntoa koskevat tiedot 10 vuoden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä, este- tai huomautustiedon merkitsemisestä taikka lausunnon antamisesta;

2) tarkastuskorttirekisteristä viiden vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä; sekä

3) ulkomaalaisten tunnistamisrekisteristä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnistä tai yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on saanut Suomen kansalaisuuden.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

8 §
Tietojen poistaminen muista pysyvistä henkilörekistereistä

Muista esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 2 §:ssä tarkoitetusta poliisiasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustetuista manuaalisesti ylläpidettävistä rekistereistä yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta;

2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön perustetuista henkilörekistereistä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnin aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai tapahtuman merkitsemisestä; tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä poistetaan rikosilmoitustiedot yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta ja muut ilmoitustiedot viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta sekä tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemistosta 50 vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta; sekä

3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön perustetuista pysyvistä henkilörekistereistä silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi, taikka yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos, sekä muutoin yhden vuoden kuluttua rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta.

Muista hallintoasiain käsittelyä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 3 §:ssä tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

4 luku

Erinäiset säännökset

9 §
Luotettavuuslausunnot

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain (509/95) 23 §:ssä tarkoitetun luotettavuuslausunnon antaa suojelupoliisi.

10 §
Määräystenantovaltuus

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa poliisin ylijohto.

Rekisterinpitäjä voi antaa tarkempia rekisteriä koskevia määräyksiä.

Poliisin ylijohto antaa tarkemmat määräykset niistä tiedoista, jotka on mainittava poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustettuihin henkilörekistereihin annettavissa ilmoituksissa, sekä vahvistaa tarvittavat lomakkeiden kaavat.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.