1114/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), 31 a §:n, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), sekä 32 ja 34 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Yleistä

Sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuudesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (300/94) tarkoitetut hissit on tarkastettava ja huollettava siten, kuin tässä päätöksessä määrätään.

Mitä tässä päätöksessä määrätään hisseistä, sovelletaan myös 1 momentissa mainitun päätöksen soveltamisalaan kuuluviin nostoja siirtolaitteisiin, jollei tässä päätöksessä ole toisin määrätty.

2  §
Sähköturvallisuusviranomainen

Sähköturvallisuusviranomaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä Sähkötarkastuskeskusta.

3  §
Valvottu tarkastuslaitos

Valvotulla tarkastuslaitoksella tarkoitetaan tässä päätöksessä asiantuntijayhteisöä, joka on osoittanut pätevyytensä Mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan akkreditointielimen antamalla soveltuvalla todistuksella ja jonka kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt suorittamaan hissitarkastusta.

4  §
Hissitarkastuksia johtava henkilö ja hissitarkastaja

Valvotun tarkastuslaitoksen palveluksessa olevalla hissitarkastuksia johtavalla henkilöllä tulee olla sähkövoimatekniikan alalla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1098/88) 7 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus johtaa kaikkia hissiin liittyviä erikoisalan töitä.

Valvotun tarkastuslaitoksen palveluksessa olevalla hissitarkastajalla tulee olla sähkövoimatekniikan alalla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai samalla alalla suoritettu insinöörin taikka teknikon tutkinto. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt tarkastuksen kohdetta vastaaviin hisseihin ja tuntea niitä koskevat määräykset niin hyvin, että hän pystyy havaitsemaan mahdolliset viat ja puutteet sekä arvioimaan niiden vaikutuksen turvallisuuteen.

5  §
Hissin huolto

Hissin haltijan on tehtävä hissin huollosta sopimus sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymän huoltoliikkeen kanssa.

Hissiä on huollettava sähköturvallisuusviranomaisen määräämin välein.

6  §
Käyttöönottotarkastus

Hissiä ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin valvottu tarkastuslaitos on tarkastanut sen rakenteen ja asennuksen ja hyväksynyt sen käyttöönotettavaksi (käyttöönottotarkastus).

Käyttöönottotarkastus on myös suoritettava ennen sellaisen hissin käyttöönottoa, jota on muutettu olennaisella tavalla.

Käyttöönottotarkastuksessa on todettava, että hissi on määräysten mukainen ja että asennustyöt on suorittanut henkilö tai asennusliike, jolla on asianmukainen oikeus työn suorittamiseen, ja että hissin huollosta vastaa hyväksytty huoltoliike.

Siltä osin kuin kyse on kauppa- ja teollisuusministeriön sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun päätöksen (300/94) 3 §:n 3―9 kohdassa mainitusta nosto- ja siirtolaitteesta, tarkoitetaan käyttöönottotarkastuksella ainoastaan asennuksen tarkastusta.

7  §
Tarkastustodistus ja tarkastuskortti

Kun hissi on käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty, tarkastajan on annettava tarkastustilaisuudessa hissin haltijalle tai tämän edustajalle kirjallinen todistus hissin tarkastamisesta ja käyttöön hyväksymisestä sekä lisäksi tarkastuskortti hissin koriin tai sen läheisyyteen kiinnitettäväksi.

8  §
Määräaikaistarkastus

Valvotun tarkastuslaitoksen on tarkastettava käytössä olevat hissit sekä eräät muut nosto ja siirtolaitteet määräajoin siten, kuin jäljempänä 2―4 momentissa määrätään (määräaikaistarkastus).

Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit on tarkastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluessa käyttöönottotarkastuksesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Muut hissit sekä nosto- ja siirtolaitteet on tarkastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluessa käyttöönottotarkastuksesta ja sen jälkeen seuraavasti:

1) tavarahissit, tavaralavahissit, muut tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut nostoja siirtolaitteet sekä nosto-ovet, joiden nostokorkeus on yli 5 metriä tai paino yli 400 kilogrammaa, joka kolmas vuosi;

2) pikkuhissit joka neljäs vuosi;

3) nosto-ovet, joiden nostokorkeus on enintään 5 metriä ja paino enintään 400 kilogrammaa joka viides vuosi.

Määräaikaistarkastuksessa on todettava, että hissi on säännösten ja määräysten mukainen.

9  §
Määräaikaistarkastusvälin pidentäminen

Sähköturvallisuusviranomainen voi pidentää 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun hissin tarkastusvälin enintään neljään vuoteen, jos määräaikaistarkastuksen vähentäminen hissin osalta on perusteltua eikä tämä merkittävästi vaaranna hissin turvallisuutta.

10  §
Laiminlyöntien ja puutteellisuuksien korjaaminen

Siitä, miten toimitaan, jos määräaikaistarkastuksessa havaitaan, ettei hissi ole määräysten mukainen tai ettei sen huoltoa ole järjestetty määräysten mukaisesti, on säädetty sähkölain 35 §:ssä.

Jos hissin haltija ei noudata tarkastuksen suorittajan korjaamiskehotusta, tarkastuksen suorittajan on ilmoitettava puutteesta sähköturvallisuusviranomaiselle.

11  §
Käyttökielto

Jos hissin käyttämisestä aiheutuu välitön henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva vaara, tarkastuksen suorittajan on kehotettava hissin haltijaa välittömästi lopettamaan hissin käyttö ja heti ilmoitettava asiasta sähköturvallisuusviranomaiselle.

Käyttökiellon antamiseen liittyvistä sähköturvallisuusviranomaisen velvollisuuksista ja oikeuksista tällaisissa tapauksissa on säädetty sähkölaissa.

12  §
Jälkitarkastus

Käyttökiellon jälkeen hissiä ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin erillisessä valvotun tarkastuslaitoksen suorittamassa jälkitarkastuksessa on todettu, että tarpeelliset korjaukset on suoritettu.

13  §
Käytöstä poistaminen

Jos hissi poistetaan käytöstä, tästä on ilmoitettava kirjallisesti sähköturvallisuusviranomaiselle.

Hissiä ei saa ottaa uudestaan käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta.

14  §
Tarkastuspöytäkirja

Tarkastajan on laadittava käyttöönottotarkastuksesta, määräaikaistarkastuksesta ja jälkitarkastuksesta pöytäkirja kahtena kappaleena. Yksi kappale pöytäkirjasta on toimitettava tarkastuksen suorittajan allekirjoittamana tarkastetun hissin haltijalle tai tämän edustajalle.

Valvotun tarkastuslaitoksen on toimitettava pöytäkirjan sisältämät tiedot 30 päivän kuluessa tarkastuksesta sähköturvallisuusviranomaisen rekisteriin. Sähköturvallisuusviranomainen antaa tarkemmat ohjeet tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä.

15  §
Hissin haltijan velvollisuudet

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että:

1) hissille tilataan ennen sen käyttöönottoa käyttöönottotarkastus,

2) käyttöönottotarkastuksen suorittavalla valvotulla tarkastuslaitoksella on käytössään hissin perustietojen lisäksi selvitys hissin teknillisestä rakenteesta siihen liittyvine piirrustuksineen,

3) hissi on määräysten mukaisessa kunnossa ja asianmukaiset tarkastukset on tehty;

4) käytössä olevan hissin huollosta vastaa sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymä huoltoliike;

5) hissi huolletaan vähintään sähköturvallisuusviranomaisen määräämin välein hissin tyypin ja käytön mukaan;

6) hissin tilojen korjaus-, maalaus- ja puhdistustyöt, lukuun ottamatta hissin korin sisäpuolista puhdistamista, tekee hissiurakoitsija tai työ tehdään hissiurakoitsijan valvonnassa;

7) hissi poistetaan välittömästi käytöstä, jos siinä on sellainen vika, joka voi aiheuttaa 11 §:ssä tarkoitetun vaaran, tai sitä ei ole asianmukaisesti tarkastettu.

16  §
Hissin huoltoliikkeen velvollisuudet

Hissin huollosta vastaavan huoltoliikkeen on:

1) tarkistettava hissin turvalaitteiden toiminta ja hissin yleiskunto sekä tehtävä tarpeelliset huollot, säädöt ja puhdistukset;

2) merkittävä huoltokirjaan huoltokäynnit huoltotoimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen päivämäärineen;

3) tehtävä tarpeelliset ilmoitukset sähköturvallisuusviranomaiselle;

4) ilmoitettava välittömästi hissin haltijalle ja sähköturvallisuusviranomaiselle, jos hississä on sellainen vika, joka voi aiheuttaa 11 §:ssä tarkoitetun vaaran.

Hissin huollossa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, ettei hissistä aiheudu vaaraa huollon aikana.

17  §
Täydentävät ohjeet

Sähköturvallisuusviranomainen antaa täydentävät ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.

18  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (201/85) sähköllä toimivien hissien sekä niihin verrattavien siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huollosta (vanha päätös).

19  §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilattuihin tarkastuksiin sovelletaan 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua vanhaa päätöstä.

Tämän päätöksen voimaan tullessa niillä hissitarkastajina toimivilla henkilöillä, jotka täyttävät 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun vanhan päätöksen 12 §:ssä määrätyt pätevyysedellytykset sekä mainitun päätöksen 17 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä, on edelleen kelpoisuus toimia hissitarkastajina, vaikka he eivät täyttäisi tämän päätöksen4 §:n 2 momentissa määrättyjä kelpoisuusehtoja.

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Alice Guimaraes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.