1106/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Asetus kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 76 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (982/86):

1  §

Kansaneläkelaitos huolehtii sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklassa tarkoitetun luvan ja siihen liittyvän todistuksen antamisesta. Jos kysymys on artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamasta luvasta mennä toisen jäsenvaltion alueelle saamaan hoitoa,luvan antaa kuitenkin toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä.

2  §

Kansaneläkelaitos huolehtii luontoisetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat 1 §:ssä mainitun asetuksen 36 artiklasta, lukuunottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisesta aiheutuneita kustannuksia, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä.

Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet etuuksiin oikeutetulle henkilölle toisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen puolesta annetuista luontoisetuuksista. Kansaneläkelaitos ilmoittaa Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry:lle sen kanssa sopimallaan tavalla niistä kustannuksista, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä liitto huolehtii.

3  §

Valtio siirtää kansaneläkelaitokselle muun jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvittavat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella. Kansaneläkelaitos tilittää saamansa vastaavan korvauksen suoraan valtiolle.-

4  §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1583/93)

Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvien sosiaaliturvaa koskevien

eräiden säännösten täytäntöönpanosta.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.