1077/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki vakauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/65) 14 d § ja 18 a §, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92),

muutetaan 12 §:n 2 momentti, 12 a §, 14 a § ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja 19 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (1383/94), uusi 3 momentti seuraavasti:

12 §

Mittaamisvälineen vakaa tarkastuslaitos taikka tarkastuslaitoksen hyväksymä mittaamisvälineiden valmistaja, korjaaja tai muu huoltotoimintaa harjoittava. Hyväksymisestä säädetään tarkemmin asetuksella. Hyväksyntä voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos hyväksynnän saaja ei täytä asetettuja vaatimuksia taikka menettelee olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti.

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetusta tarkastuslaitoksesta säädetään asetuksella.

12 a §

Vaattavan mittaamisvälineen on asetuksessa säädetyin poikkeuksin oltava tarkastuslaitoksen tyyppihyväksymä, ja siihen on hyväksynnän saaja velvollinen kiinnittämään tyyppihyväksyntää koskevat tiedot. Tyyppihyväksynnästä säädetään tarkemmin asetuksella. Tyyppihyväksyntä voidaan peruuttaa, jos havaitaan, ettei mittaamisvälineen hyväksytty tyyppi täytä sille asetettuja vaatimuksia.

14 a §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja muut asetuksessa tarkemmin säädettävät valvontaviranomaiset.

19 §

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ohjeita.

20 §

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat salassapitovelvoitteen estämättä antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tyyppihyväksymis- ja vakaustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä muualla säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen antamat hyväksynnät ja tyyppihyväksynnät ovat voimassa annettujen päätösten mukaisesti. Lisäksi tarkastuskeskuksen vakaukset ovat voimassa säännösten mukaisesti.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.