1076/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/65) 61 § ja 67 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 23 a §:n 2 momentti, 49 §, 51 §:n 3 momentti, 57 §, 59 §:n 1 momentti ja 60 §,

sellaisina kuin niistä ovat 23 a §:n 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (474/94) ja 49 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1625/92), seuraavasti:

23 a §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päättää, että arviointiselostus liitetään kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun päätöksen (921/75) mukaiseen turvatekniikan keskukselle hyväksymistä varten esitettävään yleissuunnitelmaan, jos on ilmeistä, että kaivospiirihakemuksen takia ei ryhdytä kaivostoimintaa valmisteleviin ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimiin.

49 §

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää maaliskuuta kauppa- ja teollisuusministeriölle ilmoitettava, onko kaivospiirissä edellisenä kalenterivuotena harjoitettu kaivostyötä. Ilmoitukseen on liitettävä, jos kaivospiirissä harjoitetaan kaivostyötä, selvitys suoritettujen töiden määrästä, laadusta ja tuloksista.

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää toukokuuta toimitettava turvatekniikan keskukselle kaivos- ja tutkimustöiden edistymistä osoittavat karttatiedot. Keskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tästä velvoitteesta.

51 §

Kaivostyön lopettamisen jälkeen kaivosoikeuden haltijan on pidettävä kaivos siinä kunnossa, että 49 §:ssä mainitut karttatiedot voidaan saada, siihen saakka, kunnes karttatiedot on toimitettu turvatekniikan keskukselle.


57 §

Kaivostyön harjoittajan on 56 §:ssä tarkoitettuja turvallisuussäännöksiä noudattaessaan huolehdittava erityisesti siitä, että koneistot, kalustot, terveydelliset ja muut tarpeelliset laitteet, käytössä olevat kulkutiet ja kaivostilat sekä kaivos- ja rikastustoimintaan liittyvät padot jatkuvasti pysyvät asianmukaisessa kunnossa ja että niiden rakenteesta, laadusta ja käytöstä sekä räjähteistä annettuja samoin kuin muita hengen ja omaisuuden turvaamista koskevia määräyksiä noudatetaan niin, ettei työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuutta tai omaisuutta vaaranneta.

59 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia. Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on valvoa kaivosten turvallisuutta tämän lain mukaisesti sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia.


60 §

Turvatekniikan keskus voi tarkastusten perusteella määrätä, että kaivoksessa on suoritettava toimenpiteitä 47 §:ssä, 51 §:n 4 momentissa tai 56―58 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja asettaa niiden suorittamista varten määräajan. Keskus voi myös kieltää sellaisen työn suorittamisen tai laitteen käyttämisen, jonka katsotaan saattavan hengen tai omaisuuden vaaran alaiseksi.

Jos kaivostyön harjoittaja ei noudata 1 momentissa annettua määräystä tai kieltoa, voi turvatekniikan keskus määrätä kaivoksen tai osan siitä suljettavaksi, kunnes määräystä tai kieltoa on noudatettu.

Turvatekniikan keskuksen antamaa määräystä tai kieltoa on valituksesta huolimatta heti noudatettava.

Turvatekniikan keskus voi tehostaa 47 §:ssä, 51 §:n 4 momentissa ja 56―58 §:ssä toiminnanharjoittajalle säädettyjä velvoitteita uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.