1075/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § ja 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §
Muut viranomaiset

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat edellä mainittujen lisäksi turvatekniikan keskus ja ajoneuvohallinto kumpikin toimialallaan, siten kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella. Asetuksella voidaan lisäksi säätää muille viranomaisille tulevista tehtävistä.


6 a §
Tarkastuksen suorittaja

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastuslaitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää tarkastusoikeuden, siten kuin siitä säädetään asetuksella ja liikenneministeriön päätöksellä tarkemmin määrätään. Tarkastusoikeus voidaan myöntää määräajaksi, ja myöntämispäätöksessä voidaan asettaa muitakin tarkastusoikeutta koskevia ehtoja.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastusten suorittajasta säädetään ja määrätään erikseen.

Edellä 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa puolustusvoimien kuljetuksissa käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastukset voi suorittaa myös sellainen sotilaslaitos tai sotilasviranomainen, jolle pääesikunta on myöntänyt tarkastusoikeuden.

7 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset tämän lain 6 a §:ssä tarkoitetun tarkastusoikeuden myöntämisen edellytyksistä, tarkastusoikeuden peruuttamisesta, tarkastuslaitoksen valvonnasta ja salassapitovelvollisuudesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjen säiliöiden ja pakkausten tarkastusten suorittaminen siirtyy tämän lain voimaan tullessa 6 a §:ssä tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Henkilöt ja laitokset, joilla on ennen lain voimaantuloa oikeus suorittaa 6 a §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, säilyttävät tämän oikeuden vuoden 1998 loppuun asti. Lisäksi 21 päivänä elokuuta 1995 annetulla lailla (1070/95) perustetulla Teknillisellä tarkastuskeskuksella on oikeus vuoden 1998 loppuun asti tehdä 21 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (65/84) tarkoitetulle teknilliselle tarkastuskeskukselle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin perustuvat säiliöiden ja pakkausten tarkastukset.

Tämän lain voimaan tullessa suoritetut tarkastukset ovat sellaisenaan voimassa siten kuin niistä on määrätty.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.