1074/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 3 §:n 2 momentti ja 6 §, sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 a §, 14 § ja 18 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 a § 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (672/93) ja 18 §:n 3 momentti 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1351/91), seuraavasti:

3 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen ylin johto ja ohjaus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä asetuksella annetaan. Kunnassa valvontatehtävää hoitaa palopäällikkö.


4 a §

Turvatekniikan keskus voi tilapäisesti kieltää tässä laissa tarkoitetun aineen tai tuotteen taikka näiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön, jos on aihetta olettaa, että niistä aiheutuu ilmeinen henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkojen vaara.

Todetessaan, ettei aine tai tuote taikka näiden valmistus-, varastointi- tai käyttölaite täytä tässä laissa tai sen nojalla asetettuja vaatimuksia, voi turvatekniikan keskus:

1) pysyvästi kieltää sen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön;

2) velvoittaa tekemään sellaisia muutoksia siihen tai sen valmistukseen, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annetut vaatimukset, sekä osoittamaan tämän; sekä

3) velvoittaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan ilmoittamaan siihen liittyvästä vaarasta ja sen haltijoiden oikeudesta; tarvittaessa turvatekniikan keskus voi antaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan kustannuksella itse tällaisen ilmoituksen.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävinä, turvatekniikan keskus voi:

1) määrätä myyjän, valmistajan, maahantuojan tai käyttäjän poistamaan markkinoilta tai käytöstä, tekemään vaarattomaksi tai hävittämään hallussaan olevan aineen tai tuotteen; taikka

2) määrätä aineen tai tuotteen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen poistettavaksi markkinoilta tai käytöstä.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävinä eikä 3 momentissa mainittuja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina, voi turvatekniikan keskus määrätä, miten aineen tai tuotteen taikka sen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen suhteen on muuten meneteltävä.

14 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Palopäällikön asettaman uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on muutoin voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

18 §

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.