1072/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki paineastialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun paineastialain (98/73) 2 §:n 3 momentti ja 6 a §, sellaisena kuin niistä on 6 a § 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1350/91), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4―6 §, 7 §, 10 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

2 §

Paineastia on niin rakennettava ja sijoitettava ja sitä on siten hoidettava ja käytettävä, ettei siitä aiheudu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Paineastiain valmistuksesta, maahantuonnista, asennuksesta, muutos- ja korjaustyöstä ja käytöstä sekä paineastioihin liittyvän toiminnan harjoittamiselle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksella. Asetuksella säädetään myös tässä laissa tarkoitettuja tarkastustehtäviä tekevistä tarkastuslaitoksista.


3 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä asetuksella annetaan.


4 §

Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomista varten päästä paineastiain, niiden osien ja rakenneaineiden valmistus-, varasto-, myynti-, käyttö- ja testauspaikkoihin sekä saada tutkimusta varten tarpeellisia tietoja ja näytteitä paineastioista ja niiden rakenneaineista.

Valvontaviranomainen voi kieltää tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisen paineastian valmistuksen, tullista luovuttamisen, siirtämisen, myynnin ja käytön. Kiellon sijasta valvontaviranomainen voi määrätä vastaavia rajoituksia. Kielto tai rajoitus voi koskea yhtä tai useaa samanlaista paineastiaa.

5 §

Paineastiain valmistaja, maahantuoja, asentaja, omistaja ja haltija, paineastioihin käytettävien rakenneaineiden ja osien valmistaja ja maahantuoja sekä testaus- ja tarkastuslaitokset ovat velvollisia antamaan valvontaviranomaiselle tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

6 §

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat salassapitovelvoitteen estämättä antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tarkastustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä muualla säädetään.

7 §

Joka tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja jonkun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja.

10 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

12 §

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä paineastioista, niiden rakenneaineista ja varustelusta sekä niiden suunnittelusta, valmistuksesta, maahantuonnista, testauksesta, sijoituksesta, käytöstä, tarkastuksesta ja valvonnasta.

Asetuksella voidaan säätää, että valvontaviranomainen voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.