1037/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) 7 § sekä

lisätään 10 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7  §

Oppilaan kurinpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun oppilaan kurinpidosta säädetään. Johtokunta voi kuitenkin painavista syistä erottaa oppilaan pysyvästi. Koulun on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan hankkimaan määräaikaisesti erotetulle peruskouluopetusta.

10  §

Oppilaan erottamista koskevaan päätökseen haetaan valittamalla muutosta lääninoikeudelta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Lääninoikeuden valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.