1033/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 21 päivänä toukokuuta 1976 annetun lain (412/76) 11 b §, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (621/85), seuraavasti:

11 b  §

Koulun johtokunnan ja virkamiehen tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan valittamalla muutosta lääninoikeudelta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Muusta oppilasta koskevasta päätöksestä kuin oppilaan erottamista ja lukion oppilaan koulunkäynnistä pidättämistä koskevasta päätöksestä valitetaan kuitenkin lääninhallitukseen. Oppilasta koskevissa asioissa valitusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa tarkoitetut valitukset tulee käsitellä kiireellisinä. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.

Muutoksenhausta koulun virkamiestä koskevaan päätökseen on 1 momentista poiketen voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (750/94) ja sen nojalla säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, ettei opetushallituksen, koulun johtokunnan ja virkamiehen eikä sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, lääninhallituksen päätöksestä saa valittaa.

Jos oppilaan huoltaja saa hakea muutosta tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehtyyn oppilasta koskevaan päätökseen, on myös peruskoulun yläasteen ja lukioasteen oppilaalla oikeus hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.