1028/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 42 §:n 1 momentti ja 74 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), seuraavasti:

42  §

Oppilaan, joka ei ole peruskoulun muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin erottaa koulusta vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kunnan on hankittava erotetulle peruskouluopetusta.


74  §

Oppilaan erottamista koskevissa asioissa ja asetuksella säädetyissä muissa oppilasta koskevissa asioissa haetaan muutosta 1 momentista poiketen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Oppilaan erottamista koskevasta päätöksestä valitetaan lääninoikeuteen ja muissa asioissa lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitukset tulee käsitellä kiireellisinä. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.