1000/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lihahygienialain (511/94) 42 f §:n, eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetun lain (402/90) 2 §:n 3 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n,

sellaisena kuin näistä ovat lihahygienialain 42 f § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1563/94) ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain 2 §:n 3 momentti 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1120/94), nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1  §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata elintarvikkeeksi tarkoitetun lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (jäljempänä kolmannet maat) tapahtuvan maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä annetaan ne ehdot, joilla lihaa ja lihatuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lihalla seuraavien eläinten elintarvikkeeksi soveltuvia osia: kotieläiminä pidetyt nauta- ja kavioeläimet, siat, lampaat, vuohet, kanat, kalkkunat, hanhet, ankat, helmikanat, porot, kanit sekä luonnonvaraiset ja tarhatut riistaeläimet;

2) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

3) siipikarjan lihalla kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

4) jauhelihalla jauhettua tai muuten hienonnettua lihaa;

5) paloitellulla lihalla alle 100 gramman painoisia lihapaloja;

6) raakalihavalmisteella kypsentämätöntä lihatuotetta, joka on kokonaan tai osittain valmistettu lihasta, jauhelihasta tai paloitellusta lihasta ja joka on käsitelty muulla tavalla kuin kohdassa 7 tarkoitettu lihavalmiste;

7) lihavalmisteella sellaista lihatuotetta, joka on käsitelty kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla, savustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistämisellä, ja jonka leikkauspinnalla ei enää ole tuoreen lihan ominaisuuksia. Lihavalmiste voi sisältää myös muita elintarvikkeita kuin lihaa;

8) eräillä teuraseläimistä saatavilla muilla elintarvikkeilla lihauutetta, sulatettua elintarvikkeeksi tarkoitettua eläinrasvaa, rasvan sulatuksessa saatua valkuaisjäännöstä, lihajauhetta, kamarajauhetta, suolattua tai kuivattua verta, suolattua tai kuivattua veriplasmaa sekä puhdistettuja joko kuumennettuja tai kuumentamattomia mahoja, suolia tai virtsarakkoja, jotka ovat suolattuja tai kuivattuja;

9) lihatuotteella jauhelihaa, paloiteltua lihaa, raakalihavalmistetta, lihavalmistetta ja eräitä teuraseläimistä saatavia muita elintarvikkeita;

10) laitoksella teurastamoa, lihankäsittelylaitosta sekä lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta yksikköä;

11) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

12) viejämaalla kolmatta maata, josta liha tai lihatuotteet tuodaan Suomeen;

13) ulkomaanliikenteellä Suomen ja kolmannen maan tai Suomen ja toisen Euroopan unionin jäsenmaan välistä lento- ja laivaliikennettä; sekä

14)komissiolla Euroopan yhteisön komissiota.

Milloin tässä päätöksessä viitataan Euroopan yhteisön säädökseen, tarkoitetaan kyseistä säädöstä itseään sellaisena kuin se on tämän päätöksen voimaan tullessa ja myös siihen mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia.

2 luku

Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

3  §

Norjasta ja Liechtensteinista saadaan tuoda lihaa ja lihatuotteita elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (600/94) mukaisesti.

3 luku

Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

4  §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan saadaan tuoda vain sellaista lihaa ja sellaisia lihatuotteita, jotka ovat lihahygienialain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan elintarvikkeeksi kelvollisia ja jotka täyttävät tässä päätöksessä asetetut vaatimukset.

5  §
Tuonnin rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa eikä lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista eläimistä, joille on annettu tyreostaattisia, estrogeenisia, androgeenisia tai gestageenisia aineita. Maahan saadaan kuitenkin tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista jälkeläisten tuotantoon käytetyistä eläimistä, joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty neuvoston direktiivissä 88/299/ETY sallitulla tavalla.

Maahan ei saa myöskään tuoda:

1) karjun tai salakarjun lihaa;

2) verta;

3) jauhelihaa;

4) luulihaa;

5) paloiteltua lihaa;

6) naudan pään lihaa;

7) jäätynyttä, suolistamatonta pienriistaa nylkemättömänä tai kynimättömänä; eikä

8) suurriistaa, jota ei ole nyljetty ja suolistettu.

6  §
Punainen liha

Punaista lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) liha täyttää liitteessä 1 mainitun kutakin tuontimaata koskevan komission päätöksen ehdot;

2) lihan mukana on liitteessä 1 mainitun komission päätöksen mukainen eläintautitodistus sekä neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen A mukainen terveystodistus;

3) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on Euroopan yhteisön komission hyväksymä;

4) sian ja hevosen liha on joko tutkittu trikiinien varalta kielteisin tuloksin neuvoston direktiivin 77/96/ETY mukaisesti tai se on pakastettu edellä mainitun direktiivin mukaisesti; ja

5) naudan ja sian lihaa sisältävien lihaerien mukana on oltava todistus siitä, että lihaerä on tutkittu alkuperälaitoksessa liitteen 2 mukaisesti salmonellan varalta käyttäen ISO 6579; 1993 tai muuta Euroopan unionin neuvoston hyväksymää menetelmää. Tutkimustuloksen on oltava kielteinen. Tämän päätöksen liitteenä 3 on todistusmalli, josta käyvät ilmi ne tiedot, jotka on oltava edellä mainitussa todistuksessa.

Lihaerän mukana ei kuitenkaan tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, jos lihaerä on erää seuraavien asiakirjojen mukaan tarkoitettu käytettäväksi vähintään +70 °C lämpötilaan kuumennettavien valmisteiden valmistukseen lihahygienialain tarkoittamassa lihavalmistelaitoksessa.

7  §
Siipikarjan liha

Siipikarjan lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) siipikarjan liha täyttää komission päätöksen 94/984/EY ehdot;

2) siipikarjan lihan mukana on komission päätöksen 94/984/EY liitteen II mallin A tai B mukainen eläintautitodistus siten kuin mainitussa päätöksessä on määrätty sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus;

3) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 71/118/ETY vaatimukset ja laitos on komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä; sekä

4) kanan, kalkkunan, helmikanan, hanhen ja ankan lihaa sisältävien lihaerien mukana on oltava todistus siitä, että lihaerä on tutkittu alkuperälaitoksessa liitteen 2 mukaisesti salmonellan varalta käyttäen ISO 6579; 1993 tai muuta Euroopan unionin neuvoston hyväksymää menetelmää. Tutkimustuloksen on oltava kielteinen. Tämän päätöksen liitteenä 3 on todistusmalli, josta käyvät ilmi ne tiedot, jotka on oltava edellä mainitussa todistuksessa.

8  §
Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan liha sekä poron ja kanin liha

Riistan, poron ja kanin lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) lihan mukana on eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus;

2) mahdollisten trikiinien väli-isäntien kuten villisian ja karhun lihan mukana on lisäksi todistus siitä, että liha on tutkittu trikiinien varalta kielteisin tuloksin neuvoston direktiiivin 77/96/ETY mukaisesti; ja

3) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan tarhatun riistan, poron ja kanin lihan osalta neuvoston direktiivin 91/495/ETY vaatimukset ja luonnonvaraisen riistan lihan osalta neuvoston direktiivin 92/45/ETY vaatimukset. Laitoksen on oltava komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

9  §
Raakalihavalmisteet

Punaisesta lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Siipikarjan lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan puolestaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) raaka-aineena käytetty punainen liha on peräisin komission hyväksymästä laitoksesta, ja raaka-aineena käytetty siipikarjan liha on peräisin komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta;

2) punaisesta lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden mukana on liitteessä 1 mainittu asianomaista viejämaata koskeva eläintautitodistus sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus;

3) siipikarjan lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden mukana on komission päätöksen 94/984/EY liitteen II mallin A tai B mukainen eläintautitodistus siten kuin mainitussa päätöksessä on määrätty sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; ja

4) laitos, josta raakalihavalmisteet ovat peräisin, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 88/657/ETY vaatimukset, ja laitos on komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihasta sekä poron ja kanin lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (jäljempänä osasto) on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

10  §
Lihavalmisteet

Punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 6 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) laitos, josta lihavalmisteiden liharaaka-aine on peräisin, on komission hyväksymä;

2) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksessä 91/449/ETY asianomaiselle viejämaalle määrätyt vaatimukset. Lihavalmisteiden mukana on edellä mainitussa päätöksessä määrätty eläintautitodistus sekä neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus; ja

3) laitos, josta lihavalmisteet ovat peräisin, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 77/99/ETY vaatimukset, ja laitos on komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

Muusta lihasta kuin punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos osasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

11  §
Elintarvikkeeksi käytettävät suolet

Suolia saa tuoda kaikista maista.

Tuonnin ehtona on, että

1) suolet ovat puhdistettuja ja joko suolattuja tai kuivattuja;

2) suolet täyttävät komission päätöksen 94/187/EY ehdot;

3) suolien mukana on komission päätöksen 94/187/EY mukaisen eläintautitodistuksen lisäksi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; ja

4) laitos, jossa suolet on käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 77/99/ETY vaatimukset, ja laitos on komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

12  §
Sulatettu eläinrasva

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 7 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) pakattuna tuotava rasva on pakattu pakkauksiin, joita ei ole ennen käytetty. Rasva voidaan kuljettaa myös säiliöissä. Ennen rasvan siirtoa kuljetussäiliöihin on säiliöt, siirtopumput ja -putket tarkastettava ja varmistettava niiden puhtaus. Rasvan käsittelyn on tapahduttava siten, ettei rasva missään käsittelyvaiheessa likaannu;

2) rasvan mukana on eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; ja

3) laitos, jossa rasva on käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 77/99/ETY vaatimukset, ja laitos on komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

13  §
Eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet paitsi suolet ja rasva

Eräitä muita eläimistä saatavia elintarvikkeita, lukuun ottamatta elintarvikkeeksi käytettäviä suolia ja sulatettua eläinrasvaa, saadaan tuoda maahan vain, jos osasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

4 luku

Muut tuontiehdot

14  §
Tuonti omaan käyttöön ja lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka matkustaja tuo maahan omaan käyttöönsä enintään 1 kg suuruisena eränä liitteessä 7 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Samoin tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka lähetetään Suomeen yksityishenkilölle enintään 1 kg suuruisena eränä liitteen 7 mukaisesti.

Lisäksi osasto voi myöntää yksityishenkilölle luvan tuoda metsästysretkellä pyydystämiensä riistaeläinten lihaa omaan käyttöönsä yli 1 kg suuruisena eränä liitteen 5 mukaisesti.

15  §
Tuonti ulkomaanliikenteen muonitukseen

Tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten. Sellaista lihaa ei kuitenkaan saa tuoda maahan, jonka tuonti on Euroopan yhteisön komission antamassa suojapäätöksessä erikseen kielletty. Kyseiset Euroopan yhteisön komission tekemät suojapäätökset on lueteltu liitteessä 8.

Edellä mainittu ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettu liha ja lihatuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja kuljetettava tullin valvonnassa. Liha ja lihatuotteet on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan.

Suomen tai Euroopan yhteisön markkinoille tarkoitettu tavara on säilytettävä erillään tavarasta, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön tai Suomen lainsäädännön ehtoja. Ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettua lihaa ja lihatuotteita saadaan leikata, valmistaa ja muutoin käsitellä taikka niiden pakkauksia avata muualla kuin ulkomaanliikenteen kulkuneuvoissa vain, jos läänineläinlääkäri on hyväksynyt kyseiset tilat.

Lihasta ja lihatuotteista syntyvät jätteet on hävitettävä ulkomaanliikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä annetun osaston päätöksen (605/94) mukaisesti.

16  §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka suurlähetystöt tai diplomaattisia oikeuksia nauttivat kansainväliset järjestöt tuovat omaan käyttöönsä liitteessä 7 mainituista maista.

Liha ja lihatuotteet, jotka eivät täytä 4―13 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on käytettävä asianomaisen järjestön tiloissa eikä niistä syntyviä jätteitä saa luovuttaa rehuksi. Suurlähetystön tai järjestön, joka käyttää tässä pykälässä tarkoitettua oikeutta lihan tai lihatuotteiden tuontiin, on tehtävä ilmoitus läänineläinlääkärille siitä, miten lihasta tai lihatuotteista syntyneet jätteet hävitetään.

17  §
Kauttakulku

Tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka kuljetetaan kolmansiin maihin tai toiseen Euroopan yhteisön jäsenmaahan Suomen alueen kautta tullin sinetöimässä kulkuneuvossa. Tavara saadaan purkaa ja lastata uudelleen toiseen ajoneuvoon tullin valvonnassa. Ennen kauttakuljetusta on tuojan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin. Toiseen jäsenmaahan ei kuitenkaan sallita sellaisen tavaran kauttakuljetusta, jonka tuonti yhteisön alueelle on yhteisön lainsäädännön mukaan kielletty.

18  §
Tuonti tullivarastoon ja vapaa-alueelle tai vapaavarastoon

Tämän päätöksen 4―13 §:ää ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan tullivarastoon taikka vapaa-alueelle tai vapaavarastoon. Liha ja lihatuotteet saadaan luovuttaa Suomen markkinoille vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät 4―13 §:n ehdot. Liha ja lihatuotteet on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan.

Suomen tai Euroopan yhteisön markkinoille tarkoitettu tavara on säilytettävä erillään tavarasta, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön tai Suomen lainsäädännön ehtoja. Liha ja lihatuotteet saadaan luovuttaa 15―17 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin edellyttäen, että ne täyttävät mainituissa pykälissä määrätyt ehdot.

Lihasta ja lihatuotteista syntyvät jätteet on hävitettävä ulkomaanliikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä annetun osaston päätöksen (605/94) mukaisesti.

5 luku

Muut määräykset

19  §
Tuontiasiakirjat

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä on määrätty todistuksista ja asiakirjoista, on muuhun kuin tuojan omaan käyttöön tuotavan tai yksityishenkilölle lähetetyn lihan ja lihatuotteiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi alkuperämaa. Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä määrätyt tuontiasiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

20  §
Tarkastukset rajalla

Kolmansista maista tuotavien sekä Suomen kautta kuljetettavien tai tullivarastoon, vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tuotavien lihan ja lihatuotteiden tarkastuksista rajalla määrätään erikseen.

21  §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa vientimaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymämääräykset

22  §
Voimaantulo ja siirtymäajat

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Suolia saadaan tuoda maahan ilman 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettua eläintautitodistusta 2 päivään helmikuuta 1996 saakka, jos suolien mukana on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen eläintautitodistus.

Neuvoston direktiivi 72/462/ETY; EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28,
neuvoston direktiivi 77/96/ETY; EYVL N:o L 26, 31.01.1977, s. 67,
neuvoston direktiivi 91/494/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35,
neuvoston direktiivi 91/495/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41,
neuvoston direktiivi 92/45/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35,
neuvoston direktiivi 71/118/ETY, muut. 92/116/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anna-Maija Grönlund

Liite 1

Liite 2

NÄYTTEIDEN OTTO JA TUTKIMINEN

I SIIPIKARJAN LIHA

A. NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMENETELMÄT

1. Ruho (kaulanahkaa ei ole poistettu)

Otantanäytteet otetaan tasaisesti jakautuen koko erästä. Näytteiden on oltava kaulanahasta otettuja noin 10 gramman painoisia paloja, jotka on otettava aseptisesti steriileillä pihdeillä ja leikkausveitsellä. Näytteet on säilytettävä viileässä 4 °C lämpötilassa analyysiin saakka. Analyysia varten näytteet laimennetaan kymmenkertaisesti puskuroidulla peptonivedellä ja niitä inkuboidaan 37 °C lämpötilassa 16―20 tuntia. Sen jälkeen esirikastusliuokset tutkitaan salmonellabakteerin varalta päätöksen 7 §:ssä määrättyä menetelmää käyttäen. Enintään 10 esirikastusliuoserää voidaan yhdistää rikastusta varten. Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

2. Ruho ilman kaulanahkaa, ruhon osat ja sisäelimet

Kudoksesta otetaan noin 25 gramman painoisia paloja työntämällä lihan pintaan steriili näytteenottoholkki tai leikkaamalla viipale steriileillä välineillä. Näytteet on säilytettävä viileässä 4 °C lämpötilassa analyysiin saakka. Analyysia varten näytteet laimennetaan kymmenkertaisesti puskuroidulla peptonivedellä ja niitä inkuboidaan 37 °C lämpötilassa 16―20 tuntia. Sen jälkeen esirikastusliuokset tutkitaan salmonellabakteerien varalta päätöksen 7 §:ssä määrättyä menetelmää käyttäen. Enintään 10 esirikastusliuoserää voidaan yhdistää rikastusta varten. Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

B. OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ

Yksittäispakkausten kappalemäärä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (pakkausten lukumäärä)   Niiden pakkausten määrä, joista näyte on otettava

1― 24sama kuin pakkausten määrä, enintään 20 25― 2920 30― 3925 40― 4930 50― 5935 60― 8940 90―19950200―49955500 tai enemmän60

Pakkausyksiköiden painon perusteella niiden pakkausyksiköiden määrää, joista näyte on otettava, voidaan vähentää seuraavia kertoimia käyttäen:

Pakkausyksiköiden paino g 20 kg 10―20 kg h 10 kg
Kerroin x 1 x 3/4 x 1/2

II NAUDAN JA SIAN LIHA

A. NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMENETELMÄT1. Suoraan teurastamosta tulevat ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot(pintakäsittelytekniikka: swab-tekniikka)

Näytteet otetaan pintasivelytekniikalla saastuneiksi epäiltyjen alueiden pinnalta. Tämä pintasively käsittää ruhojen avauskohdat ja leikkauspinnat. Lisäksi naudan ruhot sivellään ainakin kolmella alueella (reisi, kuve, kaula); sen sijaan sianruhot sivellään ainakin kahdella alueella (reisi ja rinta). Ristikontaminaation välttämiseksi näytteet otetaan koskematta lihaa ja käyttäen steriilejä näytemuotteja ja taitoksia. Näytteenottoalueet (20 x 20 cm) sivellään kahdella steriilillä puuvillataitoksella. Ensimmäinen taitos kostutetaan steriilillä peptonivedellä ja sillä sivellään voimakkaasti useita kertoja näytteenottoaluetta. Samaa näytteenottoaluetta hangataan toisella kuivalla taitoksella. Sen jälkeen taitokset laitetaan 100 ml:aan peptonivettä ja niitä inkuboidaan 37°C lämpötilassa 16―20 tuntia. Sen jälkeen esirikastusliuoserät tutkitaan salmonellabakteerin varalta tämän päätöksen 6 §:ssä määrättyä menetelmää käyttäen. Enintään 10 esirikastusliuoserää voidaan yhdistää rikastusta varten. Näytteeet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

2. Ruhoneljännekset, jotka on saatu muusta laitoksesta kuin siitä teurastamosta, josta ruho on peräisin, leikattu ja paloiteltu liha

Kudoksesta otetaan noin 25 cm2:n kokoinen viipale työntämällä steriili näytteenottoholkki lihan pintaan tai leikkaamalla viipale steriileillä välineillä. Nämä näytteet siirretään steriilisti näyteastiaan tai muoviseen liuospussiin ja sitten homogenisoidaan Stomacher- tai Blender-

tyyppisellä homogenisaattorilla. Analyysiä varten näytteet laimennetaan kymmenkertaiseksi puskuroidulla peptonivedellä ja niitä inkuboidaan 37°C lämpötilassa 16―20 tuntia. Sen jälkeen esirikastusliuokset tutkitaan salmonellabakteerin varalta tämän päätöksen 6 §:ssä määrättyä menetelmää käyttäen. Enintään 10 esirikastusliuoserää voidaan yhdistää rikastusta varten. Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

Pakastetut lihanäytteet pidetään pakastettuina laboratorioon kuljetuksen aikana. Jäähdytettyjä lihanäytteitä ei pakasteta vaan ne säilytetään jäähdytettyinä. Saman erän eri näytteet voidaan koota yhteen.

B. OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ1. A-jakson 1. kohdassa tarkoitetut ruhot, puoliruhot, enintään kolmeen palaan paloitellut puoliruhot ja neljännesruhot

Ruhojen tai puoliruhojen (yksiköt) määrä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (yksiköiden määrä)   Yksiköiden määrä, joista on otettava näyte

1― 24sama kuin yksiköiden määrä, enintään 20 25― 2920 30― 3925 40― 4930 50― 5935 60― 8940 90―19950200―49955500 tai enemmän60

2. A-jakson 2. kohdassa tarkoitetut neljännesruhot, leikattu ja paloiteltu liha

Pakkausyksiköiden määrä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (pakkausyksiköiden määrä)   Pakkausyksiköiden määrä, joista on otettava näyte

1― 24sama kuin pakkausten määrä, enintään 20 25― 2920 30― 3925 40― 4930 50― 5935 60― 8940 90―19950200―49955500 tai enemmän60

Pakkausyksiköiden painon mukaan pakkausyksiköiden määrää, josta näyte on otettava, voidaan vähentää seuraavia kertoimia käyttäen:

Pakkausyksiköiden paino g 20 kg 10―20 kg h 10 kg
Kerroin x 1 x 3/4 x 1/2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 6(2)

Liite 7

Liite 7(2)

Liite 8

LIITTEET PUUTTUUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.