957/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 31 ja 31 a―31 c §, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), sekä

lisätään lakiin uusi 84 d § seuraavasti:

10 a luku

Rahoitus

84 d  §

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisia kuntakohtaisia yksikköhintoja laskettaessa käytetään kunnan peruskoulujen rakennetta ja opetuksen järjestämistapaa kuvaavaa tunnuslukua. Tunnusluku lasketaan jäljempänä säädetyllä tavalla oppilasta kohti määräytyvien lukujen keskiarvona.

Tunnuslukua laskettaessa käytettävä oppilaskohtainen luku on 1,7. Kunnassa, jossa ei ole yläasteen koulua, luku on kuitenkin 1,5.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua oppilaskohtaista lukua korotetaan:

1) alle 80 oppilaan ala-asteen koulua käyvän oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun luvun 80 ja koulun oppilasmäärän erotuksella kerrotaan luku 0,02;

2) kunnan ainoaa samankielistä yläasteen koulua, jossa oppilasmäärä on alle 180, käyvän oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun luvun 180 ja koulun oppilasmäärän erotuksella kerrotaan luku 0,01, kuitenkin enintään luvulla 1,0; sekä

3) 36 a §:ssä tarkoitettua erityisopetusta saavan oppilaan osalta luvulla 1,8.

Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen oppilaiden osalta ei oteta huomioon saman momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuja korotuksia.

Oppilasmäärien laskemisessa noudatetaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:n nojalla säädetään. Tunnuslukua laskettaessa ei oteta kuitenkaan huomioon peruskoulua korvaavan koulun oppilaita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 35/95
SiVM 4/95

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.