937/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös erityisruokavaliovalmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee sellaisia erityisruokavaliovalmisteita, joista ei ole elintarvikelain nojalla annettu yksityiskohtaisia säännöksiä tai määräyksiä.

2 §
Määritelmä ja ryhmittely

Erityisruokavaliovalmisteella tarkoitetaan elintarviketta, joka koostumukseltaan tai valmistusmenetelmältään selvästi eroaa vastaavasta tavanomaisesta elintarvikkeesta siten, että se soveltuu henkilöille, joilla on imeytymis- tai aineenvaihduntahäiriöitä tai jotka erityisen fysiologisen tilansa vuoksi hyötyvät tiettyjen elintarvikkeiden sisältämien aineiden valvotusta saannista.

Erityisruokavaliovalmisteet ryhmitellään liitteen 1 mukaisiin ryhmiin.

3 §
Koostumus ja laatu

Erityisruokavaliovalmisteen on oltava laadultaan ja koostumukseltaan sellainen, että se sopii siihen erityiseen ravitsemukselliseen tarkoitukseen, johon sen ilmoitetaan soveltuvan.

Erityisruokavaliovalmisteen on muilta osin täytettävä elintarvikelain säännökset ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset, jotka koskevat vastaavaa tavanomaista elintarviketta, ellei toisin säädetä tai määrätä.

4 §
Ravintoaineiden lisääminen

Erityisruokavaliovalmisteisiin sovelletaan vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun asetuksen (281/72) säännöksiä siten kuin liitteessä 2 määrätään.

5 §
Pakkaaminen

Erityisruokavaliovalmiste on myytävä valmiiksi pakattuna, ja pakkauksen on peitettävä valmiste kokonaan.

6 §
Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkintöjen tekemisessä noudatetaan pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (794/91) säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Pakkauksessa on lisäksi ilmoitettava ne ravitsemukselliset erityisominaisuudet sekä koostumusta tai valmistusmenetelmää koskevat laadulliset tai määrälliset tekijät, joihin valmisteen ilmoitettu käyttö erityisruokavaliovalmisteena perustuu.

Lisätyn vitamiinin tai muun ravintoaineen määrä ilmoitetaan sen suuruisena kuin se on vähintään pakkaukseen merkittynä viimeisenä käyttöpäivänä tai parasta ennen -päiväyksen ilmoittamana päivämääränä.

Pakkaukseen voidaan tehdä merkintä erityisruokavaliovalmiste tai dieettivalmiste. Tällaisen merkinnän käyttö on kielletty tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuissa elintarvikkeissa.

7 §
Ravintoarvomerkinnät

Erityisruokavaliovalmisteen pakkauksessa on ilmoitettava energiasisältö kilojouleina ja kilokaloreina sekä hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrä 100 grammassa tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta ja tarvittaessa erikseen ilmoitettua käyttöannosta kohti.

Jos energiasisältö on vähemmän kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100 grammassa tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta, voidaan 1 momentissa määrättyjen tietojen sijasta ilmoittaa, että energiaa on vähemmän kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100 grammassa tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta.

8 §
Markkinoille saattaminen

Kun erityisruokavaliovalmiste, joka ei kuulu liitteessä 1 mainittuihin ryhmiin, saatetaan ensi kertaa markkinoille jossakin Euroopan talousalueen valtiossa, on valmistajan tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus asianomaisen maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos valmiste myöhemmin saatetaan markkinoille jossakin toisessa talousalueen valtiossa, on valmistajan tai maahantuojan toimitettava tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sama tieto sekä tieto ensimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoitukseen liitetään malli valmisteeseen tehtävistä pakkausmerkinnöistä.

Tarvittaessa toimivaltainen viranomainen voi vaatia valmistajaa tai maahantuojaa esittämään tieteelliset selvitykset ja tiedot siitä, että erityisruokavaliovalmiste soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, mihin tarkoitukseen sitä myydään. Jos nämä tiedot sisältyvät helposti saatavaan julkaisuun, riittää viittaus tähän julkaisuun.

9 §
Suomen toimivaltainen viranomainen

Suomen toimivaltainen viranomainen on elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto antaa ohjeita 8 §:ssä mainitun ilmoituksen tekemisestä.

Jos elintarvikevirasto toteaa, että liitteessä 1 lueteltuihin ryhmiin kuulumaton erityisruokavaliovalmisteena myytävä elintarvike ei ole tämän päätöksen mukainen tai se vaarantaa kuluttajan terveyden, se voi väliaikaisesti keskeyttää tai rajoittaa valmisteen myynnin Suomessa. Elintarvikevirasto ilmoittaa toimenpiteestä ja sen perusteluista viipymättä Euroopan unionin komissiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 1995. Tällä päätöksellä kumotaan elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 28 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1496/93) 3 §:n 3 momentti ja 4 §.

Edellä 8 §:ssä määrättyä ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta erityisruokavaliovalmisteesta, joka on ollut kaupan ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 27

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite 1

Erityisruokavaliovalmisteiden ryhmittely

1. Äidinmaidonkorvikkeet

2. Vierotusvalmisteet ja vierotusruoat imeväisille ja pikkulapsille

3. Lastenruoat

4. Laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset valmisteet

5. Erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin (nk. kliiniset ravintovalmisteet)

6. Vähänatriumiset valmisteet mukaanlukien vähän tai ei lainkaan natriumia

sisältävät ruokasuolavalmisteet

7. Gluteiinittomat elintarvikkeet

8. Urheilijoille tai vastaaville tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet

9. Diabeetikoille tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet

Liite 2

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen erillisruokavaliovalmisteisiin

1) Lastenruoat

Noudatetaan lastenruoka-asetuksen (722/81, muutos 338/94) säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä (KTMp 1013/94) seuraavin poikkeuksin:

1.1. Marja- ja hedelmäpohjaisiin lastenruokiin voidaan lisätä 100 grammaa kohti (nautintavalmista elintarviketta) C-vitamiinia 25 - 60 mg (suositeltavat raja-arvot).

1.2. Viljapohjaisiin lastenruokiin voidaan lisätä 100 grammaa kohti (nautintavalmista elintarviketta) seuraavia ravintoaineita (suositeltavat raja-arvot):

tiamiinia   0,05 - 0,1 mg
niasiinia   0,4 - 0,6 mg
riboflaviinia 0,15 - 0,30 mg
pyridoksiinia 0,08- 0,1 mg
rautaa    0,7 - 0,9 mg

2) Hiilihydraateista, proteiineista ja muista ravintoaineista koostetut valmisteet (ns. formulat), jotka korvaavat aterioita kokonaan tai osittain ja jotka on tarkoitettu laihduttajille, urheilijoille ja muille vastaaville erityisryhmille

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.

3) Erityisruokavaliovalmisteet lääkinnälliseen tarkoitukseen (ns. kliiniset ravintovalmisteet), joita käytetään terveydenhoidon ammattihenkilöstön valvonnassa

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.

4) Vähänatriumiset elintarvikkeet ml. ruokasuolavalmisteet

Noudatetaan asetusta 281/72 seuraavin poikkeuksin:

4.1. Ruokasuolavalmisteeseen voidaan lisätä jodia 2,5 mg/100 g (suositeltava määrä).

5) Gluteiinittomat elintarvikkeet

Noudatetaan asetusta 281/72 seuraavin poikkeuksin:

5.1. Jauhoihin voidaan lisätä 100 grammaa kohti seuraavia ravintoaineita (suositeltavat raja-arvot):

tiamiinia   0,2 - 0,5 mg
riboflaviinia 0,1 - 0,5 mg
niasiinia   1,6 - 5 mg
pyridoksiinia 0,3 - 0,8 mg
rautaa    1,6 - 6,5 mg

6) Muut liitteessä 1 mainittuihin ryhmiin kuulumattomat erityisruokavaliovalmisteet

Noudatetaan asetusta 281/72

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.