928/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Valtioneuvoston päätös pellon metsittämistä koskevasta tuesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/94) 15 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Maanomistajalle voidaan maksaa vuosina 1995―1999 tapahtuneesta pellon metsittämisestä edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat, maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/94) tarkoitettua tukea noudattaen tämän päätöksen määräyksiä.

Pellon metsittämistä koskevaa tukea ovat metsityksenhoitopalkkio ja tulonmenetyskorvaus. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen sitoumusten alaisista pelloista, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) 9 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen alaisesta pellosta, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) 10 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen alaisesta pellosta sekä maatalouden varhaiseläketukea koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2079/92 mukaisessa järjestelmässä olevasta pellosta voidaan tämän päätöksen mukaisesti maksaa vain metsityksenhoitopalkkiota. Lisäksi maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) ja maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) mukaisen sopimuksen tai sitoumuksen alaisesta pellosta voidaan tämän päätöksen mukaisesti maksaa vain metsityksenhoitopalkkiota.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) metsityksenhoitopalkkiolla maanomistajalle maksettavaa palkkiota pellon metsittämisen jälkihoitotöihin;

2) tulonmenetyskorvauksella maanomistajalle maksettavaa korvausta pellon metsittämisestä johtuvasta tulonmenetyksestä;

3) puolisoilla aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä, tuloverolain (1535/92) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä; ja

4) viljelijämaanomistajalla maatalouden metsitystoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2080/92 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua maataloustuottajaa, jonka kokonaistulot maataloudesta ovat 3 §:n mukaiset.

3  §
Viljelijämaanomistaja

Maanomistaja katsotaan viljelijämaanomistajaksi, jos hän saa vähintään 25 prosenttia kokonaistuloistaan maataloudesta. Kokonaistuloilla tarkoitetaan  maanomistajalle edellisessä toimitetussa valtionverotuksessa vahvistettua veronalaista tuloa taikka erityisessä tapauksessa maa- ja metsätalousministeriön määräämää muusta hyväksyttävästä selvityksestä arvioitavaa kokonaistuloa.

Maatalouden tuloiksi katsotaan tulot, jotka on saatu maatilataloudesta sekä maatilalla harjoitettavasta liitännäistoiminnasta, metsätaloudesta saatavia tuloja kuitenkin huomioon ottamatta.

Kun maanomistajina ovat puolisot tai muuten luonnolliset henkilöt yhteisesti, otetaan huomioon sen henkilön kokonaistulot, jolla edellisessä toimitetussa valtionverotuksessa on eniten edellä tarkoitettuja maatalouden tuloja. Jos mainitussa verotuksessa kenelläkään maanomistajista ei ole maatalouden tuloja enempää kuin muilla maanomistajilla, otetaan huomioon sen maanomistajan maatalouden tulot, jolla palkka- ja eläketulot ovat pienimmät.

4  §
Metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetys- korvauksen hakeminen

Maanomistajan on toimitettava pellon metsittämiseen liittyvä metsityksenhoitopalkkiota ja tulonmenetyskorvausta koskeva hakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa metsitettävästä pellosta sijaitsee. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Maanomistajan on sitouduttava huolehtimaan metsitettävän alueen hoidosta ja kunnossapidosta 20 vuoden ajan siten kuin metsänparannuslaissa (140/87) säädetään.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä maanomistajan hakemus ja lausuntonsa hakemuksesta edelleen toimialueensa metsälautakunnalle. Metsälautakunnan on toimitettava kyseinen hakemus ja lausuntonsa siitä edelleen maaseutuelinkeinopiirille.

Maaseutuelinkeinopiiri tekee päätöksen 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen hyväksymisestä ottaen huomioon maatalouspoliittiset ja ympäristönhoidolliset näkökohdat.

Maaseutuelinkeinopiirin on toimitettava hyväksymänsä 1 momentissa tarkoitettu hakemus asianomaiselle metsälautakunnalle. Metsälautakunta tekee päätöksen metsittämiskustannusten tukemisesta metsänparannuslaissa säädetyssä järjestyksessä.

5  §
Metsityksenhoitopalkkiota ja tulonmenetys- korvausta koskevan hakemuksen hyväksymisen edellytykset

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun metsityksenhoitopalkkiota ja tulonmenetyskorvausta koskevan hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1) pelto, jolle metsitystä haetaan, täyttää maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 30 §:n mukaiset edellytykset ja:

a) siltä on hakemuksen jättämistä edeltävänä kasvukautena korjattu sato tai sitä on hoidettu kesantona tai viljeltynä laitumena; tai

b) sitä on koskenut maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) nojalla tehty maataloustuotannon vähentämissopimus tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus, joka on päättynyt enintään kaksi vuotta aikaisemmin kuin tämän päätöksen tarkoittama hakemus on jätetty;

2) maanomistajalla on omistuksessaan 1 kohdassa tarkoitettua peltoa vähintään kaksi hehtaaria;

3) metsitystä haetaan vähintään yhden 2 kohdassa tarkoitetun peltohehtaarin alueelle;

4) maanomistaja on luonnollinen henkilö tai luonnollisten henkilöiden muodostama maatila- tai metsätaloutta harjoittava yhtymä, kuolinpesä tai yhtiö;

5) maanomistaja on tuen hakemishetkellä alle 65-vuotias tai hänen puolisonsa on alle 65-vuotias; jos kysymyksessä on yhtymä, kuolinpesä tai yhtiö, hakemus voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että vähintään yksi osakas tai yhtiömies on alle 65-vuotias;

6) metsitystoimenpiteet eivät saa olennaisesti vaikeuttaa maatilojen rakenteen kehittämistä eikä avoimen maaseutumaiseman säilyttämistä; ja

7) metsitettävän pellon on oltava luontaisesti metsänkasvatukseen sopiva.

6  §
Metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetys- korvauksen suuruus

Metsityksenhoitopalkkio on 1 000 markkaa metsitettyä peltohehtaaria kohden koko maassa.

Tulonmenetyskorvaus on metsitettyä peltohehtaaria kohden eri maaseutuelinkeinopiirien alueilla seuraavan taulukon mukainen. Jos viljelijämaanomistaja luopuu kokonaan maatalouden harjoittamisesta tai metsittää huomattavan osan tilansa pelloista ja ryhtyy harjoittamaan tilallaan päätoimisesti metsätaloutta tai muuta elinkeinotoimintaa, tulonmenetyskorvaus myönnetään puolitoistakertaisena. Korotettua tulonmenetyskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 10 hehtaarin alalta.

mk/ha/v korvaus yhteensä mk/ha
viljelijämaanomistajat 1.5 kert muut maanomistajat viljelijämaanomistajat 1,5 kert. muut maanomistajat
Maaseutuelinkeinopiiri
Uusimaa 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Turku 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Satakunta 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Häme 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Kymi 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Mikkeli 1 300 2 000 1 040 13 000 20 000 10 400
Pirkanmaa 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Etelä-Pohjanmaa 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Vaasa 1 400 2 100 1 050 14 000 21 000 10 500
Keski-Pohjanmaa 1 300 2 000 1 040 13 000 20 000 10 400
Keski-Suomi 1 300 2 000 1 040 13 000 20 000 10 400
Kuopio 1 300 2 000 1 040 13 000 20 000 10 400
Pohjois-Karjala 1 200 1 800 940 12 000 18 000 9 400
Kainuu 1 200 1 800 940 12 000 18 000 9 400
Oulu 1 200 1 800 940 12 000 18 000 9 400
Lappi 1 150 1 725 900 11 500 17 250 9 000

Muille maanomistajille voidaan kuitenkin maksaa 2 momentin mukaista tulonmenetyskorvausta enintään markkamäärä, joka vastaa 150:tä ecua.

7  §
Omistajanvaihdos

Jos sitoumuksen alaisen alueen omistusoikeus siirtyy, metsityksenhoitopalkkio ja tulonmenetyskorvaus maksetaan tämän päätöksen mukaisesti uudelle omistajalle edellyttäen, että uusi omistaja välittömästi omistusoikeuden siirryttyä antaa sitoumuksen tämän päätöksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta. Muussa tapauksessa tulonmenetyskorvausta ja metsityksenhoitopalkkiota ei omistusoikeuden siirtymisen jälkeen enää makseta.

Jos alkuperäisen sitoumuksen antaja on ollut viljelijämaanomistaja ja uusi sitoumuksen antaja on muu maanomistaja, tulonmenetyskorvaus maksetaan omistusoikeuden siirtymisen jälkeen muuta maanomistajaa koskevien määräysten mukaisena.

8  §
Metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetys- korvauksen maksaminen

Maanomistajalle maksetaan metsityksenhoitopalkkio kahden ja neljän vuoden kuluttua siitä, kun metsälautakunta on ilmoittanut maaseutuelinkeinopiirille metsittämisen hyväksyttävästä toteuttamisesta. Metsityksenhoitopalkkio maksetaan metsitettyä peltohehtaaria kohden kummallakin kerralla 500 markan suuruisena eränä.

Maanomistajalle maksetaan tulonmenetyskorvausta kymmenen vuoden ajan vuosittain samansuuruisina erinä. Ensimmäinen erä tulonmenetyskorvauksesta maksetaan sen jälkeen, kun metsälautakunta on ilmoittanut maaseutuelinkeinopiirille metsittämisen hyväksyttävästä toteuttamisesta.

Päätöksen metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetyskorvauksen myöntämisestä tekee maaseutuelinkeinopiiri.

9  §
Takaisinperintä

Jos maanomistaja on laiminlyönyt tämän päätöksen mukaisesti metsitetyn alueen hoidon, metsityksenhoitopalkkiota ei makseta ja mahdollisesti maksettu metsityksenhoitopalkkio peritään takaisin. Päätöksen metsityksenhoitopalkkion maksamatta jättämisestä ja takaisinperinnästä tekee maaseutuelinkeinopiiri.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 52 §:n 2 momentin nojalla tarkemmat määräykset tämän päätöksen mukaisen tuen lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä.

Metsänparannuslaissa säädetään metsittämistä koskevan valtion tuen takaisinperinnästä.

10  §
Metsitykseen liittyvien tukien valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 52 §:n 2 momentin nojalla tarkemmat määräykset tässä päätöksessä tarkoitetun tuen seuranta- ja valvontamenettelystä kuultuaan ympäristöministeriötä.

11  §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 15 §:n 2 momentin nojalla tarkemmat ohjeet tässä päätöksessä tarkoitetun tukijärjestelmän toimeenpanosta kuultuaan ympäristöministeriötä.

12  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.