864/1995

Annettu Turussa 12 päivänä toukokuuta 1995

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 10 luvun 13 §:n 1 momentti, 

muutetaan 5 luvun 10 §:n 1 momentti, 6 luvun 12 §, 10 luvun 2 §:n 1 momentti, 17 luvun 8 §:n 1 momentti, 19 luvun 12 §:n 3 momentti ja 13 §:n 2 momentti ja 23 luvun 1 §:n 2 momentti, sekä 

lisätään 10 luvun 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 luku

Pappisvirka

10  §

Pappi kuuluu, jollei kirkkolain 6 luvun 16 ja 17 §:stä muuta johdu, siihen hiippakuntaan, jossa hänet on vihitty papiksi tai johon hän on tuomiokapitulin suostumuksella siirtynyt. Jos pappi nimitetään papinvirkaan toisessa hiippakunnassa, hän siirtyy tähän hiippakuntaan.


6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

12  §

Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli sekä lehtorin- ja kanttorinviran haltijalle kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto.

Milloin seurakunnan papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Sellaisista seurakuntayhtymän papinviran haltijoiden virkavapauksista, jotka on merkittävä nimikirjaan, on ilmoitettava tuomiokapitulille.

10 luku

Seurakuntayhtymä

2  §

Perussäännössä on mainittava yhtymän nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä.


13  §

Seurakuntaneuvostoon sovelletaan myös mitä kirkkoneuvostosta on säädetty 9 luvun 5 ja 7 §:ssä.

17 luku

Hautaustoimi

8  §

Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää.


19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

12  §

Pappisedustajien vaalissa ovat vaalikelpoisia hiippakunnan papit. Maallikkoedustajan tulee olla vaalikelpoinen seurakuntansa luottamustoimeen.

13  §

Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu.

23 luku

Täydentäviä määräyksiä

1  §

Valittamalla ei saa hakea muutosta tuomiokapitulin kirkkojärjestyksen 2 luvun 3 §:ssä, 6 §:n 4 momentissa ja 9 §:n 2 momentissa, 6 luvun 12 §:ssä, 16 §:n 1 ja 2 momentissa, 20 §:ssä, 25 §:ssä, 29 §:n 1 momentissa, 35 §:n 1 momentissa, 38 ja 57 §:ssä, 9 luvun 7 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 21 §:ssä, 30 §:n 3 momentissa, 62 §:ssä ja 63 §:n 3 momentissa sekä 3 luvun 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:n 4 momentissa mainituissa asioissa tekemiin päätöksiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Turussa 12 päivänä toukokuuta 1995

Arkkipiispa
John Vikström

Kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.