860/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista sähkömarkkinakeskus perii kiinteät maksut, ovat:

1) sähköverkkoluvat:

- päätös lupahakemukseen 9 000 markkaa;

- luvanvaraisuudesta vapauttaminen määräajaksi tai toistaiseksi 4 500 markkaa;

2) sähköjohtojen rakentamisluvat:

- päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 13 000 markkaa;

3) liiketoimintojen eriyttäminen:

- poikkeuksen myöntäminen toimintojen eriyttämistavasta 4 500 markkaa;

- voimaantuloajan pidentäminen 3 300 markkaa.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka sähkömarkkinakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) sähkömarkkinakeskuksen henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnitteluja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat sähkömarkkinakeskuksen maksutonta toimintaa;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1995 ja se on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.