858/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 1 luvun 3 §:n 3 momentin, 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 1 luvun 5 §:n 2 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/95) 2 §:n 2 momentin nojalla,

sellaisena kuin niistä ovat vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 3 momentti 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (389/95) ja vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n 2 momentti 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (483/93):

1 §

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ulkomainen vahinkovakuutusyhtiö saavat Suomessa harjoittaa seuraaviin vahinkovakuutusluokkiin kuuluvaa vakuutusta:

1) vahinkovakuutusluokka 1, "Tapaturmat" (mukaan lukien työtapaturmat ja ammattitaudit), johon sisältyvät:

a) kiinteät rahalliset etuudet;

b) vahingonkorvauksen luonteiset etuudet;

c) a ja b alakohdan yhdistelmät; ja

d) matkustajille aiheutuneet vammat;

2) vahinkovakuutusluokka 2, "Sairaus", johon sisältyvät:

a) kiinteät rahalliset etuudet;

b) vahingonkorvauksen luonteiset etuudet; ja

c) a ja b alakohdan yhdistelmät;

3) vahinkovakuutusluokka 3, "Maa-ajoneuvot" (raiteilla liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta), johon sisältyvät kaikki vahingot, jotka aiheutuvat:

a) maalla käytettäville moottoriajoneuvoille; tai

b) muille maa-ajoneuvoille kuin moottoriajoneuvoille

4) vahinkovakuutusluokka 4, "Raiteilla liikkuva kalusto", johon sisältyvät kaikki raiteilla liikkuvalle kalustolle aiheutuvat vahingot ja tappiot;

5) vahinkovakuutusluokka 5, "Ilma-alukset", johon sisältyvät kaikki ilma-aluksille aiheutuvat vahingot ja tappiot;

6) vahinkovakuutusluokka 6, "Alukset" (sekä meri- että sisävesiliikenteen alukset), johon sisältyvät kaikki vahingot, jotka aiheutuvat vesialueella kulkeville aluksille;

7) vahinkovakuutusluokka 7, "Kuljetettavat tavarat" (mukaan lukien kauppa- ja matkatavarat sekä kaikki muut tavarat), johon sisältyvät kaikki kuljetettaville tavaroille tai matkatavaroille aiheutuneet vahingot ja tappiot, kuljetustavasta riippumatta;

8) vahinkovakuutusluokka 8, "Tulipalo ja luonnonvoimat", johon sisältyvät kaikki omaisuudelle (paitsi vahinkovakuutusluokka an 3, 4, S, 6 tai 7 sisältyvälle omaisuudelle) aiheutuneet vahingot tai tappiot, joiden syynä on

a) tulipalo;

b) räjähdys;

c) ydinvoima;

d) maan vajoaminen;

e) myrsky; tai

f) muut luonnonvoimat kuin myrsky;

9) vahinkovakuutusluokka 9, "Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot", johon sisältyvät kaikki omaisuudelle (paitsi vahinkovakuutusluokka an 3, 4, 5, 6 tai 7 sisältyvälle omaisuudelle) aiheutuneet vahingot tai tappiot, joiden syynä on:

a) raesade tai halla; tai

b) jokin muu kuin 8 kohdassa mainittu tapahtuma, kuten varkaus;

10) vahinkovakuutusluokka 10, "Moottoriajoneuvon vastuu", johon sisältyy kaikki maalla kulkevien moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuva vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

11) vahinkovakuutusluokka 11, "Ilma-aluksen vastuu", johon sisältyy kaikki ilma-aluksen käytöstä aiheutuva vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

12) vahinkovakuutusluokka 12, "Vesiliikennealuksen vastuu", johon sisältyy kaikki vesiliikennealuksen käytöstä vesialueella aiheutunut vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

13) vahinkovakuutusluokka 13, "Yleinen vastuu", johon sisältyy kaikki muu kuin vahinkovakuutusluokka an 10, 11 tai 12 kuuluva vastuu;

14) vahinkovakuutusluokka 14, "Luotto", johon sisältyvät:

a) maksukyvyttömyys;

b) vientiluotot;

c) osamaksuluotot;

d) kiinnitysluotot; ja

e) maatalousluotot;

15) vahinkovakuutusluokka 15, "Takaus";

16) vahinkovakuutusluokka 16, "Muut varallisuusvahingot", johon sisältyvät taloudelliset tappiot, joiden syynä on esimerkiksi:

a) työttömyys;

b) huono sää;

c) ansio- tai liiketoiminnan keskeytyminen; tai

d) muut yrittäjätoimintaan kuuluvat riskit;

17) vahinkovakuutusluokka 17, "Oikeusturva", johon sisältyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut; sekä

18) vahinkovakuutusluokka 18, "Matka-apu", johon sisältyy matkoilla tai muuten asuinpaikkansa ulkopuolella oleskeleville, vaikeuksiin joutuneille henkilöille annettava apu.

2 §

Jos toimilupa kattaa samanaikaisesti useamman vahinkovakuutusluokan, sen nimi on:

1) "Tapaturma- ja sairausvakuutus", kun se kattaa luokat 1 ja 2;

2) "Moottoriajoneuvovakuutus", kun se kattaa luokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä luokat 3, 7 ja 10;

3) "Meri-, raide- ja kuljetusvakuutus", kun se kattaa luokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä luokat 4, 6, 7 ja 12;

4) "Ilmakuljetusvakuutus", kun se kattaa luokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä luokat 5, 7 ja 11;

5) "Omaisuusvahinkovakuutus", kun se kattaa luokan 8 ja 9;

6) "Vastuuvakuutus", kun se kattaa luokat 10-13;

7) "Luotto- ja takausvakuutus", kun se kattaa luokat 14 ja 15;

8) "Yleinen vahinkovakuutus", kun se kattaa kaikki vahinkovakuutusluokat.

3 §

Tiettyyn vahinkovakuutusluokkaan sisältyvät riskit eivät saa kuulua mihinkään muuhun vahinkovakuutusluokka an.

Yhteisö, joka saa toimiluvan yhteen luokkaan tai useamman luokan ryhmään kuuluvalle pääriskille, voi kuitenkin vakuuttaa toiseen luokkaan kuuluvia riskejä (liitännäisriskejä) tarvitsematta niille toimilupaa, jos ne liittyvät pääriskiin, koskevat kohdetta, joka on katettu pääriskiä vastaan, ja on katettu pääriskin vakuutussopimuksella.

4 §

Muiden vahinkovakuutusluokkien liitännäisriskeiksi ei kuitenkaan voida katsoa vahinko vakuutusluokkiin 14, 15 ja 17 kuuluvia riskejä.

Vahinkovakuutusluokkaan 17 sisältyvää riskiä voidaan kuitenkin pitää vahinkovakuutusluokan 18 liitännäisriskinä, jos 3 §:n 2 momentissa asetetut edellytykset täyttyvät ja jos oikeusturvavakuutus koskee riitaa tai riskiä, joka liittyy yksinomaan sellaisille henkilöille annettuun apuun, jotka joutuvat vaikeuksiin ollessaan matkoilla tai muuten asuinpaikkansa ulkopuolella.

Vahinkovakuutusluokkaan 17 sisältyvää riskiä voidaan myös pitää liitännäisriskinä, jos 3 §:n 2 momentissa asetetut edellytykset täyttyvät ja jos oikeusturvavakuutus koskee riitaa tai riskiä, joka aiheutuu merialuksen käytöstä tai liittyy sen käyttöön.

5 §

Lisäksi niillä vahinkovakuutusyhtiöillä joille valtioneuvosto on myöntänyt tapaturmavakuutuslain (608/48) 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisen toimiluvan, on oikeus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen harjoittamiseen.

6 §

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu ulkomainen henkivakuutusyhtiö saavat Suomessa harjoittaa seuraaviin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa vakuutusta:

1) henkivakuutusluokka 1, "Henkivakuutus", johon sisältyvät:

a) pääomavakuutukset, kuten vakuutus elämisen varalta, kuolemanvaravakuutus, vakuutus tietyn eliniän saavuttamisen tai sitä aikaisemman kuoleman varalta sekä pääomavakuutus vakuutusmaksujen palautuksiin;

b) eläkevakuutukset;

c) muut henkilövakuutukset, joita henkivakuutusyhtiö myöntää 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkivakuutusten lisäksi, kuten vakuutus henkilövahingon (myös henkilövahingon aiheuttaman työkyvyttömyyden) varalta, vakuutus tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta ja vakuutus tapaturman tai sairauden aiheuttaman invaliditeetin varalta;

2) henkivakuutusluokka 2, "Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalla" johon sisältyvät:

a) vakuutus, jossa vakuutustapahtumana on avioliiton solmiminen; ja

b) vakuutus, jossa vakuutustapahtumana on lapsen syntyminen;

3) henkivakuutusluokka 3, "Sijoitussidonnainen vakuutus", jolla tarkoitetaan sellaisia tämän pykälän 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja vakuutuksia, joissa vakuutukseen liittyvät edut on vakuutussopimuksessa sidottu tiettyjen sijoitusten kehitykseen;

4) henkivakuutusluokka 4, "Pysyvä sairausvakuutus", johon sisältyy pysyvä sairausvakuutus, jota vakuutusyhtiö ei voi irtisanoa (permanent health insurance);

5) henkivakuutusluokka 5, "Tontiinitoiminta", jolla tarkoitetaan henkilöyhteenliittymien perustamista maksujen keräämiseksi jäseniltä yhteisen pääoman muodostamiseksi ja kertyneiden varojen jakamiseksi joko eloonjääneille tai kuolleiden jäsenten edunsaajille;

6) henkivakuutusluokka 6, "Kapitalisaatiosopimustoiminta", joka käsittää vakuutusteknisiin laskelmiin perustuvat kertyneen pääoman takaisinmaksua tarkoittavat sopimukset, joilla vakuutusyhtiö ottaa vastuulleen tietyn ajan kestäviä ja tietyn määräisiä sitoumuksia sovittua kertamaksua tai etukäteen sovittuja jatkuvia maksuja vastaan;

7) henkivakuutusluokka 7, "Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen", jolla tarkoitetaan eläkekassojen, eläkesäätiöiden ja muiden ryhmäeläkerahastojen varojen ja sijoitustoiminnan hoitamista. Toimintaan voi liittyä myös sitovien lupausten antaminen henkivakuutusyhtiön hoidossa olevien pääomien säilymisestä tai tietystä vähimmäiskorosta näille pääomille;

8) henkivakuutusluokka 8, "Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset", joilla tarkoitetaan "Code Francais des Assurances" -teoksen IV kirjan 4 osaston 1 luvussa tarkoitettujen vakuutusyhtiöiden toimintaa; sekä

9) henkivakuutusluokka 9, "Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset", joilla tarkoitetaan henkivakuutusyhtiön omalla vastuullaan harjoittamaa sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvaa henki- ja eläkevakuutustoimintaa.

Poikkeuksena siitä, mitä 1 momentissa säädetään, vain sellaisella vakuutusyhtiöllä, jolle valtioneuvosto on myöntänyt työntekijäin eläkelain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun erityisen toimiluvan, on oikeus harjoittaa henkivakuutusluokkaan 9 kuuluvaa vakuutusta siltä osin kuin kyse on työntekijäin eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa (468/69) tarkoitetusta toiminnasta.

7 §

Suomalainen vakuutusyhdistys saa, ottaen huomioon mitä vakuutusyhdistyslain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään, harjoittaa Suomessa 1 §:ssä mainittuihin vahinkovakuutusluokkiin 1-13 ja 16-18 kuuluvaa vakuutusta.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimiluvan saaneiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1650/93).

Neuvoston direktiivi 73/239/ETY; EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 3, neuvoston direktiivi 84/641/ETY; EYVL N:o L 339, 27.12.1984, s. 21, neuvoston direktiivi 87/344/ETY; EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 77, neuvoston direktiivi 79/267/ETY; EYVL N:o L 63, 13.3.1979, s. 1

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Osastopäällikön sijainen apulaisosastopäällikkö
Jorma Perälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.