849/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 30 §:n 1 ja 3 momentti, 32 a §:n 2 ja 3 momentti, 36 §:n 1 momentti, 39 §:n 3 momentti, 40 §, 41 §:n 1 momentti, 46 §:n 6 ja 9 momentti, 49―51 §, 52 §:n 1 momentin johtolause, 53 a §, 54 §:n 4 momentti, 57 §:n 1 momentti, 58 §:n 2 momentti, 59 ja 60 §, 64 §:n 5 ja 6 momentti, 66, 67, 69 ja 70 §, 71 §:n 1―3 momentti, 72 ja 73 §, 74 §:n 1 momentti, 97 §:n 1 momentti, 104,133 a ja 152 a §, 216 §:n 1 momentti, 218 §:n 1 momentti, 223 ja 224 § sekä 225 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 ja 3 momentti, 46 §:n 6 ja 9 momentti sekä 49 ja 104 § 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1122/94), 32 a §:n 2 ja 3 momentti, 53 a, 133 a ja 152 a § 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa (773/94) sekä 54 §:n 4 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (530/93) ja 71 §:n 2 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella, uusi 6 momentti sekä asetukseen uusi 112 a ja 141 a  § seuraavasti:

30  §
Hyväksymis- ja varmentamisjärjestelmät

1. EY-hyväksymisellä ja e-hyväksymisellä tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston tai Euroopan yhteisöjen komission taikka Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston yhdessä antaman asetuksen tai direktiivin mukaista ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksymistä. Tällainen hyväksyminen osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, varusteeseen tai osaan tehdyllä e-hyväksymismerkinnällä, jossa on asetuksen tai direktiivin numero ja suorakulmion ympäröimänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.


3. EY-direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla rakenneosalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun EY-direktiivin tai E-säännön vaatimukset. M1-luokan ajoneuvossa käytettävän rakenneosan tulee olla EY-, e- tai E-hyväksytty. Muussa ajoneuvossa käytettäessä tällaisen rakenneosan ei tarvitse olla EY-, e- tai E-hyväksytty.


32 a  §
Valmistajan kilpi

2. Auton ja sen perävaunun kilven on oltava direktiivin 76/114/ETY mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 78/507/ ETY, ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) ETY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin valmistajan ajoneuvolle sallima massa kuormattuna;

e) suurin valmistajan ajoneuvoyhdistelmälle sallima massa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin valmistajan kullekin akselille sallima akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin valmistajan vetotapille kohdistuvaksi sallima massa.

3.Moottoripyörän,moponsekäL2- ja L5- luokan ajoneuvon kilven on oltava direktiivin 93/34/ETY mukainen ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b )ETY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvonvalmistenumero; ja

d) ajoneuvon moottorin staattinen melu ja vastaava kierrosluku.


36  §
Renkaat

1. Auton renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (92/23/ETY) mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 30/02, 54 tai 64 mukaisesti.


39  §
Ohjauslaite

3. Muun M1-luokan auton kuin sellaisen, jonka ohjauslaitteen keskiö on ajoneuvon pituuden ensimmäisen neljänneksen alueella, ohjauslaitteen tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ohjausmekanismin toiminta törmäystilanteessa) annetun EY:n neuvoston direktiivin (74/297/ETY) tai E-säännön n:o 12/02 mukaisesti. M1-luokan auton ja sellaisen N1-luokan auton, jonka kokonaismassa on pienempi kuin 1,5 tonnia, ohjauslaitteen tulee olla hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 91/662/ ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 12/03 mukaisesti, jos auto otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1997 tai sen jälkeen.


40  §
Ohjauslukko ja muu laite luvattoman käytön estämiseksi

Autossa tulee olla kiinteästi asennettu lukkolaite auton luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (74/61/ETY) tai E-säännön n:o 18/01 vaatimuksia.

41  §
Jarrut

1. Auton jarrujen tulee vastata tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (71/320/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/422/ETY, taikka E-säännön n:o 13/06 tai ministeriön paineilmajarruista antaman päätöksen vaatimuksia.


46  §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

6. M1-luokan auton, jossa on tilaa enintään kuudelle henkilölle kuljettaja mukaan luettuna ja jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia, katsotaan vastaavan tässä pykälässä tarkoitettuja vaatimuksia, jos se on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/220/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/441/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83/01 B mukaisesti.


9. Edellä 7 momentissa mainitun auton katsotaan täyttävän sanotussa ja 8 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos sen mukana toimitettavalla vaatimustenmukaisuustodistuksella osoitetaan sen olevan EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/12/EY, tai olevan E-hyväksytty säännön n:o 83/03 mukaisesti.

47  §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

6. N1-luokan auton sekä sellaisen M1-luokan auton, jossa on tilaa useammalle kuin kuudelle henkilölle kuljettaja mukaan luettuna tai jonka kokonaismassa on yli 2,5 tonnia, katsotaan vastaavan tässä pykälässä tarkoitettuja vaatimuksia, jos se on EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/59/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83/02 mukaisesti.

49  §
Eräiden pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöjen raja-arvojen mittaaminen

Pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt, joiden raja-arvot on määrätty 46 §:n 1―5 momentissa, 47 §:n 1―5 momentissa ja 48 §:n 5 momentissa, mitataan Yhdysvaltojen liittovaltion Ympäristönsuojeluviraston (EPA) laatimien testausohjeiden Federal Test Procedure (FTP 75 tai 79, Code of Federal Regulations § 86.084―26, § 86.101 . . . § 86.145―82 ja § 86.301 . . . § 86.348―79) tai 52 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin määräyksiin sisältyvien testausohjeiden mukaisesti.

50  §
Huononemiskertoimet

1. Auton katsotaan täyttävän 46 §:n 1―5 momentin tai 47 §:n 1―5 momentin ja auton moottorin 48 §:n 5 momentin raja-arvot, jos päästötestissä mitatut pakokaasu- ja hiukkaspäästöt kerrottuina kestävyysvaatimuksen huomioon ottavilla huononemiskertoimilla ja haihtumispäästö lisättynä kestävyysvaatimuksen huomioon ottavalla huononemisarvolla eivät ylitä sanottuja raja-arvoja.

2. Käytettynä maahan tuodun ja yksittäiskappaleena rakennetun auton katsotaan kuitenkin täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset, jos autoa koskevassa päästötestissä mitatut pakokaasupäästöt huononemiskertoimia huomioon ottamatta eivät ylitä sanotuissa pykälissä säädettyjä arvoja.

3. Pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoitusjärjestelmän huononemiskerroin 46 §:n 1―5 momentissa tarkoitetulle autolle saadaan jakamalla pakokaasu- ja hiukkaspäästöt 80 000 kilometrin ajon jälkeen, 47 §:n 1―5 momentissa tarkoitetulle autolle 200 000 kilometrin ajon jälkeen ja 48 §:n 5 momentissa tarkoitetulle moottorille 160 000 kilometrin ajon jälkeen vastaavilla päästöillä 6 400 kilometrin ajon jälkeen. Huononemiskerroin määrätään 49 §:ssä tarkoitettujen testausohjeiden mukaisesti. Huononemiskerroin ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lukua 1 pienempi.

4. Hiilivetyjen haihtumisen rajoitusjärjestelmän huononemisarvona 46 §:n 1―5 momentissa tarkoitetulle autolle käytetään hiilivetyjen haihtumispäästöjen erotusta 80 000 ja 6 400 kilometrin sekä 47 §:n 1―5 momentissa tarkoitetulle autolle 200 000 ja 6 400 kilometrin ajon jälkeen. Huononemisarvo määrätään 49 §:ssä tarkoitettujen testausohjeiden mukaisesti. Huononemisarvo ei kuitenkaan ole missään tapauksessa negatiivinen.

5. Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitetulla vanhentamistestillä mitattujen huononemiskertoimien ja -arvon sijasta saadaan ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan vaatimuksesta käyttää seuraavan taulukon mukaisia huononemiskertoimia ja -arvoja:

Moottorityyppi tai päästörajoitusmenetelmä Huononemiskertoimet Huononemisarvo
46 § 1―5 momentti/47 § 1―5 momentti/48 § 5 momentti
CO HC NOx hiukkas-päästö haihtumis-päästö
Ottomoottori + hapettava katalysaattori 1,2/1,5/― 1,3/1,7/― 1,0/1,0/― 0/0,4/―
Ottomoottori ilman katalysaattoria 1,2/1,5/― 1,3/1,7/― 1,0/1,0/― 0/0,4/―
Ottomoottori + kolmitoi- mitoimikatalysaattori 1,2/1,5/― 1,3/1,7/― 1,1/1,2/― 0/0,4/―
Dieselmoottori 1,1/1,2/1,1 1,0/1,0/1,1 1,0/1,0/1,05 1,2/1,5/1,1
51  §
Auton merkitseminen, käyttöohjeet, lyijytön bensiini

1. Vähäpäästöisen auton moottoritilaan, 46 §:n 6―8 momentissa tarkoitettua autoa lukuun ottamatta, on kiinnitettävä selvästi näkyvä pysyvä tarra, johon on merkitty auton valmistajan vakuutus siitä, että auto täyttää 46 §:n 1―5 momentissa asetetut vaatimukset. Tarrassa on lisäksi oltava merkintä moottorityypistä ja moottorin tärkeimmät säätöarvot. Tarran on oltava sellainen, että se rikkoutuu irrotettaessa ja se on kiinnitettävä sellaiseen osaan, joka ei ole helposti irrotettavissa. Milloin tarrassa on tekstiä, sen tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

2. Vähäpäästöisen auton, 46 §:n 6―8 momentissa tarkoitettua autoa lukuun ottamatta, valmistajan tai maahantuojan on annettava jokaisen uuden auton mukana käyttäjälle tarkoitetut suomen- tai ruotsinkieliset pakokaasunpuhdistusjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Niiden tulee sisältää ohjeet auton ja pakokaasunpuhdistukseen liittyvien laitteiden, varusteiden ja rakenteiden asianmukaisesta käytöstä ja huollosta siten, että päästöt pysyvät säädetyissä rajoissa.

3. Vähäpäästöisen auton ottomoottorin tulee olla käytettävissä lyijyttömällä bensiinillä. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos polttoainesäiliön täyttöaukko on siten suunniteltu, ettei polttoainesäiliötä voida täyttää täyttöpistoolilla, jonka suuttimen halkaisija on 23,6 mm tai suurempi.

4. Ottomoottorilla varustetun vähäpäästöisen auton, 46 §:n 6―8 momentissa tarkoitettua autoa lukuun ottamatta, polttoainesäiliön täyttöaukon läheisyydessä tulee olla helposti havaittava kilpi tai tarra, johon on suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä merkitty lyijyttömän bensiinin käyttöön kehottava teksti.

5. Muun kuin ajoneuvovalmistajan edustajan maahan tuomassa autossa saavat 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tekstit ja ohjeet olla suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin, saksan tai ranskan kielellä.

52  §
Muiden kuin EY- direktiivien mukaisten pakokaasupäästö vaatimusten täyttämisen osoittaminen

1. Auton katsotaan täyttävän 46 §:n 1―5 momentin tai 47 §:n 1―5 momentin ja auton moottorin 48 §:n 5 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka on:


53 a  §
Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, on ne ilmoitettava päästöarvoina g/km ja kulutusarvoina litraa/100 km kaupunkiajossa ja maantieajossa sekä niiden yhdistettynä arvona. Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus on ilmoitettava mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (80/1268/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 93/116/EY.

54  §
Melun rajoittaminen

4. Auton katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/157/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 84/424/ETY, tai E-säännön n:o 51/01 vaatimukset. Auton katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää sanotun direktiivin 70/157/ETY vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 92/97/ETY, tai E-säännön n:o 51/02 vaatimukset.


57  §
Polttoainesäiliö

1. Auton polttoainesäiliön tiiviyden, paineenkeston ja sijoituksen tulee vastata direktiivin 70/221/ETY tai E-säännön n:o 34/01 vaatimuksia.


58  §
Roiskesuojat ja -läpät

2. M1-luokan auton roiskesuojien tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen lokasuojia koskevan jäsenvaltioden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/549/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 94/78/EY. Muussa kuin M1-luokan autossa roiskesuojien tulee täyttää 3―5 momentin vaatimukset.


59  §
Saranat ja lukot

M1-luokan auton sivuovien saranoiden ja lukkojen tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/387/ ETY) tai E-säännön n:o 11/02 mukaisesti.

60  §
Istuinten kiinnitys

M1-luokan auton istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (74/408/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 81/577/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 17/04 mukaisesti. Kokoontaitettavien ja sivulle tai taakse suunnattujen istuinten ei tarvitse täyttää tässä pykälässä säädettyjä vaatimuksia.

64  §
Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet

5. Turvavöiden kiinnityspisteiden, N1-luokan autosta M1-luokan autoksi muutetun auton sekä M2- ja M3-luokan auton muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä lukuun ottamatta, tulee vastata moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/115/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 82/318/ETY, tai E-säännön n:o 14/02 vaatimuksia. Turvavyön kiinnityspisteiden tulee autossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata edellä mainitun direktiivin vaatimuksia sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 90/629/ ETY. Edellä 1 momentissa tarkoitettu H-piste määrätään sanotun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

6. Turvavöiden tulee vastata moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (77/541/ ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 82/319/ETY, tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia. Turvavyön tulee autossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata edellä mainitun direktiivin vaatimuksia sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 90/628/ETY. Muun kuin kuljettajan istuimen turvavyön saa muuntaa ajoneuvohallinnon hyväksymää mallia olevaksi kahden lapsen käyttöön sopivaksi ankkurivyöksi.

66  §
Pääntuet

M1-luokan autossa tulee olla kuljettajan istumapaikkaa ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa varten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä tai erillinen pääntuki. Auton tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 17/04 mukaisesti tai pääntuen olla hyväksytty moottoriajoneuvojen istuimien pääntukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/932/ETY) mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25/03 mukaisesti.

67  §
Sisustus

M1-luokan auton ohjaamon ja matkustajatilan laitteiden sijoituksen sekä hallintalaitteiden, katkaisimien ja muiden sisustusosien pyöristysten ja pehmusteiden tulee olla hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto, kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (74/60/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 78/632/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 21/01 mukaisesti.

69  §
Huurteen- ja sumunpoistolaitteisto

Autossa tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. M1-luokan autossa huurteen- ja sumunpoistolaitteen tulee olla testattu ―18 + 3°C lämpötilassa ja hyväksytty moottoriajoneuvojen lasipintojen huurteen- ja sumunpoistojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/317/ ETY) mukaisesti.

70  §
Tuulilasin pyyhin ja pesin

Autossa tulee olla koneellinen tuulilasin pyyhinjärjestelmä ja pesinjärjestelmä. M1-luokan auton pyyhkimen ja pesulaitteen tulee olla hyväksytty moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/318/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 94/68/EY. M2- ja M3-luokan auton pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään viisi litraa.

71  §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Autossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;

c) jarruvalaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) sivuheijastimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6 metriä;

h) sivuvalaisimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6 metriä;

i) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

j) peruutusvalaisin tai -valaisimet;

k) äärivalaisimet, jos auton leveys on suurempi kuin 2,1 metriä;

l) luvanvaraiseen henkilötilausliikenteeseen käytettävässä M1-luokan autossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin;

m) luvanvaraiseen henkilölinjaliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan autossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi; paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

n) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;

o) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin; ja

p) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisimet;

b) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) pysäköintivalaisimet, jos auton pituus on enintään 6 metriä ja leveys enintään 2 metriä;

e) sivuheijastimet autossa, jonka pituus on enintään 6 metriä;

f) sivuvalaisimet autossa, jonka pituus on enintään 6 metriä;

g) etuheijastimet;

h) äärivalaisimet autossa, jonka leveys on vähintään 1,8 metriä ja enintään 2,1 metriä, sekä N-luokan auton ohjaamon takana;

i) ylös keskelle asennettu lisäjarruvalaisin;

j) huomiovalaisimet;

k) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä ''POLIISI'' tai ''POLIS'' varustettu sininen valaistu kilpi;

l) hälytysajoneuvona käytetyssä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, 90 §:ssä tarkoitetussa tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, ajoneuvohallinnon luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;

m) vetoautona käytettävässä N2- ja N3luokan autossa enintään kolme ruskeankeltaista tunnusvalaisinta;

n) tiepalveluautossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin;

o) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa sekä poliisin virkatehtävässä olevassa autossa ja N-luokan autossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet.

p) N2- ja N3-luokan autossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan autossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet; ja

q) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a―k kohdassa ja 2 momentin a―h kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee täyttää 5 momentissa säädetyin poikkeuksin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/756/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/663/ETY, tai E-säännön n:o 48/01 vaatimukset. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai sanotussa säännössä on määrätty.


72  §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/761/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/517/ETY, tai E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 1/01, 5/02, 8/04, 20/02 tai 31/02 mukaisesti. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja e-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 2/03, 8/04, 20/02 tai 37/03 mukaisesti. Kaukovalaisimiin merkittyjen vertailulukujen summa ei saa ylittää arvoa 75.

73  §
Suuntavalaisimet

Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/759/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 mukaisesti.

74  §
Jarruvalaisimet

1. Jarruvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia sekä jarruvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/758/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/516/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 7/01 mukaisesti.


97  §
Taustapeilit

1. Muussa kuin M1- ja N1-luokan autossa tulee olla korin kummallakin puolella ulkopuolinen taustapeili. M1- ja N1-luokan autossa tulee olla taustapeili korin vasemmalla puolella ja, jos auton takaikkunasta ei ole näkyvyyttä, korin kummallakin puolella. M1- ja N1-luokan autossa tulee lisäksi ohjaamon sisällä olla taustapeili, ei kuitenkaan autossa, jossa ei ole näkyvyyttä takaikkunasta. Taustapeilien määrän, sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (71/127/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 88/321/ETY, tai E-säännön n:o 46/01 vaatimuksia.


104  §
EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimusten- mukaisuus

M1-luokan auton katsotaan täyttävän 6 luvun vaatimukset, jos se on direktiivin 70/156/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, tyyppihyväksyttyä mallia ja auton valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 6 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen. Turvavöiden ja niiden kiinnityspisteiden tulee kuitenkin täyttää 64 §:n vaatimukset.

112 a  §
Teho, vääntömomentti ja huippunopeus

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun moottoripyörän tai L5-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka moottoripyörän teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, vääntömomentti tai huippunopeus, on ne ilmoitettava mitattuina kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/1/EY) mukaisesti.

133 a  §
EY-tyyppihyväksytyn moottoripyörän ja L5- luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun EY:n neuvoston direktiivin (92/61/ETY) mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

141 a  §
Teho, vääntömomentti ja huippunopeus

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun mopon tai L2-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka mopon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, vääntömomentti tai huippunopeus, on ne ilmoitettava mitattuina direktiivin 95/1/EY mukaisesti.

152 a  §
EY-tyyppihyväksytyn mopon ja L2-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Mopon ja L2-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on direktiivin 92/61/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

216  §
Renkaat

1. Auton perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 30/02, 54 tai 64 mukaisesti.


218  §
Jarrut

1. Auton perävaunussa, O1-luokan perävaunua lukuun ottamatta, tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Niiden tulee vastata direktiivin 71/320/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/422/ ETY, taikka E-säännön n:o 13/06 tai ministeriön paineilmajarruista antaman päätöksen vaatimuksia. Perävaunussa tulee olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.


223  §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Auton perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) rekisterikilven valaisin;

d) etuvalaisimet perävaunussa, jonka leveys on suurempi kuin 1,6 metriä;

e) takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) etuheijastimet;

h) sivuheijastimet;

i) sivuvalaisimet, jos perävaunun pituus on suurempi kuin 6 metriä;

j) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

k) äärivalaisimet, jos perävaunun leveys on suurempi kuin 2,1 metriä; ja

l) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Auton perävaunussa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet:

a) etuvalaisimet perävaunussa, jonka leveys on enintään 1,6 metriä;

b) peruutusvalaisin tai -valaisimet;

c) sivuvalaisimet perävaunussa, jonka pituus on enintään 6 metriä;

d) äärivalaisimet perävaunussa, jonka leveys on vähintään 1,8 metriä ja enintään 2,1 metriä;

e) ylös keskelle asennettu lisäjarruvalaisin;

f) kuormausta ja purkausta varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet; ja

g) erikoiskuljetukseen käytettävässä perävaunussa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a―k kohdassa sekä 2 momentin a―d kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen ja kytkennän tulee täyttää direktiivin 76/756/ ETY määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/663/ETY, tai E-säännön n:o 48/01 määräykset. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai sanotussa E-säännössä on määrätty.

224  §
Suuntavalaisimet

Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 mukaisesti.

225  §
Jarruvalaisimet

1. Jarruvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/758/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/516/ ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 7/01 mukaisesti.1. Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 1995 ja se koskee ajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

2. Asetuksen 30 §:n 3 momentin, 32 a §:n 2 momentin, 36 §:n 1 momentin, 39 §:n 3 momentin, 40 §:n, 41 §:n 1 momentin, 53 a §:n, 57 §:n 1 momentin, 58 §:n 2 momentin, 59 ja 60 §:n, 64 §:n 5 ja 6 momentin, 66, 67, 69 ja 70 §:n, 97 §:n 1 momentin, 216 §:n 1 momentin ja 218 §:n 1 momentin muutokset koskevat ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyminen tai joka tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen tai joka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen.

3. Asetuksen 32 a §:n 3 momentin muutos koskee ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyminen tai joka tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana 14 päivänä kesäkuuta 1995 tai sen jälkeen tai joka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen.

4. Asetuksen 47 §:n 6 momentin, 49 ja 50 §:n, 52 §:n 1 momentin, 73 §:n, 74 §:n 1 momentin, 224 §:n ja 225 §:n 1 momentin muutokset koskevat ajoneuvoa, joka otetaan käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1995 tai sen jälkeen.

5. Asetuksen 112 a ja 141 a § koskevat moottoripyörää, mopoa sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyminen tai joka hyväksytään tyyppikatsastuksessa uuteen mallisarjaan kuuluvana 2 päivänä helmikuuta 1997 tai sen jälkeen tai otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen.

6. Tämän asetuksen tullessa voimaan kumoutuu 71 §:n 4 momentti myös muiden kuin M1-luokan ajoneuvojen osalta.

Neuvoston direktiivit 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1, 93/34/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 38, 93/59/ETY; EYVL N:o L 186, 28.7.1993, s. 21,
komission direktiivit94/68/EY; EYVL N:o L 354, 31.12.1994, s. 1, 94/78/EY; EYVL N:o 354, 31.12.1994, s. 11,
neuvoston direktiivi 95/1/EY; EYVL N:o 52, 8.3.1995, s. 1.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.