843/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös teurasruhojen luokituksesta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 ja 3 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Tavoite

Tämän päätöksen tarkoituksena on täytäntöönpanna Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiset naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokitusta sääntelevät järjestelmät sekä täydentää näitä järjestelmiä koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä siltä osin kuin jäsenvaltioille annetaan siihen mahdollisuus tai sitä jäsenvaltioilta edellytetään.

2 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä noudatetaan täytäntöönpantaessa ja sovellettaessa

1) yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1208/81;

2) yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3220/84;

3) lampaanruhojen yhteisön luokitteluasteikosta ja tuoreiden ja jäähdytettyjen lampaanruhojen yhteisön vakiolaadusta ja asetuksen (ETY) N:o 338/91 voimassaolon jatkamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2137/92; ja

4) yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen laatuluokituksen soveltamisalan laajentamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1186/90;

sekä niitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun Euroopan yhteisön lainsäädännön ja tämän päätöksen soveltaminen on vapaaehtoista teurastamoissa, joissa teurastettujen eläinten vuosittainen keskiarvo ei ylitä 75 täysikasvuista nautaeläintä tai 200 sikaa viikossa. Lampaanruhojen osalta 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön ja tämän päätöksen soveltaminen on kokonaan vapaaehtoista.

3  §
Naudanruhojen luokitus

Naudanruhojen luokituksessa otetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun neuvoston asetuksen 3 artiklassa sekä liitteessä I ja II säädettyjen luokkien lisäksi käyttöön seuraavat alanimikkeet:

― luokka R jaetaan alanimikkeisiin R+, R ja R-;

― luokka O jaetaan alanimikkeisiin O+, O ja O-; ja

― luokka P jaetaan alanimikkeisiin P+, P ja P-.

4 §
Sianruhojen luokitus

Sianruhojen luokituksessa otetaan 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun neuvoston asetuksen 3 artiklassa säädettyjen luokkien lisäksi käyttöön luokka S, jossa vähärasvaisen lihan prosenttiosuus sianruhon painosta on vähintään 60 prosenttia.

5 §
Lampaanruhojen luokitus

Lampaanruhojen luokituksessa otetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun neuvoston asetuksen 3 artiklassa sekä liitteessä I ja II säädettyjen luokkien lisäksi käyttöön seuraavat alanimikkeet:

― luokka P jaetaan alanimikkeisiin P ja P-.

6  §
Kuumapainovähennys

Lampaanruhon hinnoittelussa huomioon otettava paino on ruhon lämminpaino vähennettynä kahdella prosentilla ruhoa jäähdytettäessä tapahtuvan painohäviön huomioimiseksi (kuumapainovähennys).

Naudanruhojen kuumapainovähennyksestä säädetään asetuksen (ETY) N:o 1208/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä täysikasvuisten nautojen markkinahintojen toteamiseksi yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon perusteella annetun komission asetuksen (ETY) N:o 563/82 1 artiklassa ja sianruhojen kuumapainovähennyksestä yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 2 artiklassa.

7  §
Punnitusta koskevat määräykset eräissä tapauksissa

Milloin sianruhon punnitusta ei teknisten häiriöiden vuoksi voida suorittaa komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 2 artiklassa säädetyssä 45 minuutin määräajassa teurastuksen jälkeen, määräaika voidaan ylittää edellyttäen, että sanotussa artiklassa säädettyä kuumapainovähennystä pienennetään yhdellä prosentin kymmenyksellä kunkin alkavan neljännestunnin osalta.

8  §
Punnituksen suorittaminen

Teurasruhon punnituksen suorittaa maa- ja metsätalousministeriön valtuuttama punnitsija, jolla tulee olla riittävä pätevyys punnituksen suorittamiseen.

9  §
Luokituksen suorittaminen

Teurasruhon luokituksen suorittaa maa- ja metsätalousministeriön valtuuttama luokittaja, jolla tulee olla riittävä pätevyys luokituksen suorittamiseen.

10 §
Valvonta

Edellä 2 §:ssä tarkoitettuun Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja tähän päätökseen sisältyvien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo maa- ja metsätalousministeriön apuna Hämeen maaseutuelinkeinopiiri ja sen tehtävään valtuuttamat tarkastajat.

11 §
Luokitustyöryhmä

Luokitustoiminnan seurantaa ja kehittämistä varten maa- ja metsätalousministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on:

1) seurata luokitustoimintaa sekä luokitusmenetelmien ja -tilastojen kehitystä;

2) tehdä ehdotuksia luokitusta koskevien merkintöjen tekemisessä käytettävien menetelmien hyväksymisestä sekä luokituksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perittävistä maksuista; sekä

3) tehdä tarvittaessa luokitustoimintaa ja järjestelmän kehittämistä koskevia ehdotuksia ja ehdotuksia luokitustoimintaa koskeviksi suosituksiksi sekä antaa asiasta lausuntoja.

Työryhmään kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Työryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä ja jäsenten maa- ja metsätalousministeriötä, Lihateollisuuden Tutkimuskeskusta, maataloustuottajien keskusjärjestöjä ja lihateollisuutta. Maa- ja metsätalousministeriö määrää yhden työryhmän jäsenistä toimimaan työryhmän sihteerinä.

12  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13 §
Siirtymämääräykset

Tämän päätöksen 4 §:ssä tarkoitettuja sianruhojen luokitusta koskevia määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuutetut valantehneet punnitsijat voivat toimia 8 §:ssä tarkoitettuina punnitsijoina ilman eri valtuutusta. Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa valtuuttamat luokittajat voivat toimia 9 §:ssä tarkoitettuina luokittajina ilman eri valtuutusta.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.