839/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan merimiehen lääkärintarkastuksista 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetun asetuksen (476/80) 4 §:n 1 momentti sekä 14 ja 15 §, näistä 15 § sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1410/91), sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

4  §
Uusintatarkastus

Uusintatarkastus on suoritettava:

1) kun lääkärintarkastuksen ja toimeen ryhtymisen välillä on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta;

2) ennen kuin toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut kaksi vuotta;

3) ennen kuin alle 18-vuotiaan toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut vuoden;

4) ennen toimeen palaamista työsopimus- tai virkasuhteen päätyttyä taikka muun toimessaolon vastaavasti lakattua, jos henkilön terveydentilassa on tapahtunut muutoksia; sekä

5) jos henkilön toimessaolo on keskeytynyt tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Jos henkilön yhtäjaksoinen toimessaolo on keskeytynyt muun kuin 1 momentin 4 tai 5 kohdassa mainitun syyn vuoksi, on henkilön annettava työnantajalle kirjallinen vakuutus (terveydentilavakuutus) siitä, ettei hänen terveydentilassaan ole tapahtunut muutoksia viimeisen lääkärintarkastuksen jälkeen.


14  §
Lääkärintodistuksen ja terveydentilavakuutuksen kaava

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun terveydentilavakuutuksen ja 7 §:ssä tarkoitetun lääkärintodistuksen kaavan merimiesasiain neuvottelukuntaa kuultuaan.

15  §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset asetuksen täytäntöönpanosta antaa työministeriö merimiesasiain neuvottelukuntaa kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.