793/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1995

Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista 17 päivänä maaliskuuta 1994 antamansa valtioneuvoston päätöksen (207/94) 4 §:n 1 ja 2 momentin, 5 §:n 1 momentin sekä 18 §:n 1 momentin, näistä 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1994 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (821/94), seuraavasti:

4 §
Korkohyvityksen maksaminen ja lainavuosi

Korkohyvitystä maksetaan 5―7 §:n mukaisesti lainavuosien perusteella määräytyvänä prosenttiosuutena korkotukilainasta perittävästä korosta. Korko lasketaan korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta. Korkohyvitys on kuitenkin enintään niin suuri, että lainansaajan maksettavaksi jäävä vuotuinen korko on vähintään 2,75 prosenttia pääomasta.

Maksamatta jääneen erääntyneen lyhennyksen osalta ei korkohyvitystä suoriteta eräpäivän jälkeiseltä ajalta. Mikäli korkotukilainasta ei suoriteta korkohyvitystä, on lainansaaja velvollinen maksamaan lainasta vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n mukaisesti määräytyvän koron.


5 §
Korkohyvitys rakentamiseen

Vuokra-asunnon rakentamista varten myönnetylle korkotukilainalle (pitkäaikainen rakentamiskorkotukilaina) suoritetaan korkohyvitystä, jollei 2 momentista muuta johdu, seuraavasti:

Lainavuosi Korkohyvitys% korosta
1― 5 67,5
6―10 57,5
11―18 42,5

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1994 ja sitä sovelletaan 1.1.1994―31.12.1996 hyväksyttyihin ja hyväksyttäviin korkotukilainoihin.Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 1995.

Tämän päätöksen 4 §:ää sovelletaan myös ennen päätöksen voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin. Päätöksen 5 §:n 1 momenttia sovelletaan 1.1.1995 tai sen jälkeen hyväksyttyihin ja hyväksyttäviin korkotukilainoihin. Lainansaajan maksettavaksi jäävä vähimmäiskorko ja korkohyvitys suoritetaan kuitenkin aikaisemman 4 §:n ja 5 §:n 1 momentin mukaisesti tämän päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta.

Ennen 1.1.1995 hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovelletaan edelleen tämän päätöksen 5 §:n 1 momentin säännöstä sellaisena kuin se on tämän päätöksen voimaan tullessa.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1995

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Johtaja
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.