765/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1995

Puolustusministeriön päätös sotilasajoneuvojen vuosikatsastuksissa suoritettavasta pakokaasupäästöjen tarkastuksesta

Puolustusministeriö on ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 1 §:n 2 ja 3 momentin nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen vuosikatsastuksessa noudatetaan mitä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (1702/92) 38 ja 39 §:ssä on säädetty, ellei tässä päätöksessä toisin määrätä.

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan vuosikatsastuksissa, joita suorittavat ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut tai pääesikunnan valtuuttamat katsastuksen suorittajat riippumatta siitä, onko katsastettava ajoneuvo rekisteröity ajoneuvorekisteriin tai puolustusvoimien ylläpitämään sotilasajoneuvorekisteriin.

2  §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

Pakokaasupäästöt on tarkastettava kaikista niistä ottomoottorilla varustetuista autoista, jotka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä kaikista niistä dieselmoottorilla varustetuista autoista, jotka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei tarvitse suorittaa erikoisajoneuvoksi tai panssariajoneuvoksi rekisteröidylle sotilasajoneuvolle.

Ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 38 §:n 2 momentissa määritellyistä ottomoottorin raja-arvoista ja 1 momentin tarkoittamassa direktiivissä (92/55/ETY) määritellyistä dieselmoottorin raja-arvoista voidaan poiketa vain sellaisten sotilasajoneuvojen osalta, joiden moottoreita ei ole suunniteltu myöhemmin asetettuja pakokaasupäästöjen raja-arvoja täyttäviksi, taikka jotka eivät rakenteensa puolesta muutoin täytä yleiseen liikenteeseen tarkoitetuille ajoneuvoille asetettuja teknisiä sääntöjä ja sopimuksia.

Pääesikunta määrittää edellä 2 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja koskevat raja-arvot ajoneuvon merkin, mallin ja moottorityypin sekä käyttöönottoajan mukaan. Raja-arvojen on perustuttava ajoneuvon tai moottorin valmistajan ilmoitukseen taikka ajoneuvon moottorityypille Suomessa suoritettuun luotettavaan testaukseen. Poikkeavat raja-arvot on määriteltävä ja saatettava katsastuksen suorittajien tietoon vuoden 1996 alkuun mennessä, mistä alkaen niitä on vuosikatsastuksissa noudatettava.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen hyväksymisen raja-arvot tarkastuksissa, jotka suoritetaan ennen 1.1.1996, ovat:

a) ottomoottorilla varustetut autot joutokäynnillä, CO-pitoisuus = 4,5 % ja HC-pitoisuus = 1000 ppm;

b) sellaisen dieselmoottorilla varustetun auton, joka on otettu käyttöön 1.1.1980― 30.12.1988 välisenä aikana, moottorin hengitystavasta riippumatta sen savutusmittauksen raja-arvo on 7,0 Bosch-yksikköä; ja

c) sellaisen dieselmoottorilla varustetun auton, joka on otettu käyttöön vuonna 1989 tai myöhemmin, moottorin hengitystavasta riippumatta sen savutusmittauksen absorptiokertoimen k-arvo [l/m] on 5,0.

3  §
Pakokaasupäästöjen tarkastuksen suorittaja

Sotilasajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastuksia suorittavat 1 §:n 2 momentin tarkoittamat katsastuksen suorittajat sekä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n vaatimukset täyttävät autokorjaamot tai muut tarkastuspaikat.

Puolustusvoimissa pakokaasupäästöjen tarkastuksia saa suorittaa vain sellainen korjaamo tai muu tarkastuspaikka, jolla on käytettävissään asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseen sekä tarkastuslaitteisto, joka on suunniteltu tarkasti määrittämään, onko määritetyt tai valmistajan osoittamat raja-arvot saavutettu.

Edellä 2 momentin vaatimukset täyttävän puolustusvoimien korjaamon tai muun tarkastuspaikan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n 2 momentin tarkoittama ilmoitus ajoneuvohallinnolle. Ilmoituksessa on yksilöitävä tarkastuksiin käytettävä laitteisto ja tarkastettava moottorityypit (otto- ja/tai dieselmoottori) sekä selvitettävä tarkastuksia suorittavan henkilöstön pätevyys.

4  §
Vuosikatsastuksia koskevat tarkemmat ohjeet

Pääesikunta antaa tämän päätöksen tarkoittamien ajoneuvojen vuosikatsastusta koskevat tarkemmat ohjeet sekä myöntää tarvittaessa poikkeuksia edellä 2 §:n 4 momentissa määriteltyihin raja-arvoihin.

5  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995 kuitenkin siten, että puolustusvoimien pitämässä sotilasajoneuvorekisterissä olevan auton vuoden 1995 katsastuksissa pakokaasupäästöt tarkastetaan vain Autorekisterikeskuksen alaisilla katsastustoimipaikoilla suoritettavissa katsastuksissa.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1995

Puolustusministeri
Anneli Taina

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.