754/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 64 §:n 2 momentti, 71 §:n 1 momentti, 72 §:n 2 momentti, 75 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta ja 80 §,

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90), sekä

lisätään 75 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti, seuraavasti:

64  §
Ajo-oikeus

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan. Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajokortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luovutetaan uusi ajokortti. Mikäli ajokorttia ei ole saatu poliisin haltuun, ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun asianomaiselle luovutetaan uusi ajokortti.


71  §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortti luovutetaan sille, joka on saanut ajokorttiluvan ja täyttää asetuksella säädetyn ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnon tai, milloin kysymyksessä on kahdeksi vuodeksi saadun auton ajo-oikeuden jatkaminen, joka on saanut säädetyn jatko-opetuksen. Kahdeksi vuodeksi saatua auton ajo-oikeutta jatkettaessa ajokortti luovutetaan aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä. Ajokorttia ei luovuteta, jos ajokorttilupa on peruutettu tai jos ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este sen myöntämiselle tai peruste ajokieltoon määräämiselle.


72  §
Ajo-oikeuden voimassaolo

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kahdeksi vuodeksi, milloin sen saajalla ei aikaisemmin ole ollut muuta kuin tässä mo

mentissa tarkoitettua auton ajo-oikeutta Suomessa vähintään kuutta kuukautta. Mikäli ajo-oikeuden haltija on kahden vuoden ajo-oikeuden aikana määrätty tai hänet olisi voitu määrätä ajokieltoon, myös seuraava auton ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi, jollei erityistä syytä muuhun ole.


75  §
Perusteet ajokieltoon määräämiselle

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 2 tai 4 momentista taikka 80 §:stä muuta johdu, määrättävä ajokieltoon:


4) jos hän on syyllistynyt ajo-oikeudetta ajoon;

5) jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa (733/85) tarkoitettuun tutkanpaljastinrikkomukseen; tai


Ajo-oikeuden haltija, joka 72 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaksi vuotta voimassa olevan ajo-oikeuden aikana syyllistyy kolmasti kahden vuoden tai kahdesti vuoden kuluessa tämän pykälän 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun tekoon, on kuitenkin mainitussa kohdassa säädetystä poiketen määrättävä ajokieltoon. Sama koskee moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden saamisesta.

Asetuksella säädetään ajokieltoon määräämistä koskevan muistutuksen lähettämisestä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin tekoihin syyllistyneille.

80  §
Varoitus

Poliisi voi ajokieltoon määräämisen sijasta antaa ajo-oikeuden haltijalle varoituksen, jos 75 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen liikennerikkomusten, huomioon ottaen ajo-oikeuden haltijan vuosittainen ajomäärä ja muut olosuhteet, ei ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä ja hänelle niiden rikkomisista tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista.

Se, joka vuoden kuluessa varoituksen saamisesta syyllistyy 1 momentissa tarkoitettuun tekoon, on kuitenkin määrättävä ajokieltoon, jollei erityistä syytä muuhun ole.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän lain 71 §:n 1 momentin säännös ajokortin luovuttamisesta aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä jatkettaessa kahdeksi vuodeksi saatua auton ajo-oikeutta ja 72 §:n 2 momentin säännös myös seuraavan auton ajo-oikeuden saamisesta vain kahdeksi vuodeksi, jos ajo-oikeuden haltija on kahden vuoden ajo-oikeuden aikana määrätty tai hänet olisi voitu määrätä ajokieltoon, koskevat vain niitä ajo-oikeuden haltijoita, joiden ajo-oikeus on alkanut tämän lain tultua voimaan.

Tämän lain 75 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina tekoina otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt teot silloin, jos ajo-oikeuden haltija on kolmasti vuoden kuluessa niihin syyllistymisen perusteella määrättävissä ajokieltoon.

HE 38/94
LiVM 23/94
SuVM 8 ja 8 a/94

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.