715/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 56 §, 56 a §:n 1 momentti, 56 b §, 57 §:n 3 momentti, 60 § ja 62 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 56 §, 56 a §:n 1 momentti, 56 b §, 57 §:n 3 momentti sekä 62 §:n 1 momentti 8 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (442/84), seuraavasti:

56 §

Rangaistus tekijänoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 1 §:ssä.

56 a §

Joka

1) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa tekijänoikeuden suojaksi annettua säännöstä taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä tai 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa taikka

2) tuo maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi teoksen kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain  49  luvun  1 §:ssä  tarkoitettuna  tekijänoikeusrikoksena, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.


56 b §

Rangaistus 26 d §:n 3 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

57 §

Joka muutoin kuin teosta käyttämällä syyllistyy rikoslain 49 luvun 1 §:n tai tämän lain 56 a §:n mukaan rangaistavaan tekoon, on velvollinen suorittamaan tekijälle korvauksen rikoksesta aiheutuneesta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta.


60 §

Mitä 56 a, 57, 58 ja 59 §:ssä säädetään, on vastaavasti sovellettava oikeuteen, jota suojataan 5 luvun säännösten mukaan.

62 §

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä muusta kuin 51 tai 52 §:ssä olevaa säännöstä vastaan tehdystä tekijänoikeusrikkomuksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.