593/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki ydinenergialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 70 ja 71 §,

muutetaan 69 §, 72 §:n 2 momentti, 73 §:n 1 momentti ja 74 §, niistä 72 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (797/89), sekä

lisätään 78 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

69 §
Viittaussäännös

Rangaistus ydinenergian käytöstä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, säädetään rikoslain 34 luvun 4, 5, 7 ja 8 §:ssä.

Rangaistus tämän lain 4 §:n vastaisesta toiminnasta säädetään rikoslain 34 luvun 6― 8 §:ssä.

Rangaistus ydinräjähteen valmistukseen tarvittavien laitteiden tai aineiden taikka valmistuskaavojen tai -piirustusten hankkimisesta ydinräjähderikoksen tekemiseksi säädetään rikoslain 34 luvun 9 §:ssä.

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1―4 §:ssä.

72 §
Luvaton ydinenergian käyttö ja ydinenergialain rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta:

1) jättää noudattamatta, mitä 9 §:ssä, 20 §:n 2 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 36 §:ssä tai 76 §:n 1 momentin nojalla on säädetty;

2) rikkoo tai jättää noudattamatta 25 §:ssä tarkoitettuja lupaehtoja tai sen, mitä viranomainen on tämän lain nojalla määrännyt turvallisuuden varmistamiseksi, turva- tai valmiusjärjestelyistä tahi muista ydinvahinkojen rajoittamisesta tarpeellisista järjestelyistä huolehtimiseksi;

3) muusta kuin turvallisuuden varmistamiseksi pakottavasta syystä estää tai haittaa 63 §:ssä tarkoitettua valvontaa varten asennetun laitteen toimintaa; tai

4) rikkoo 63 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla asetetun velvollisuuden,

on tuomittava, jollei rikos ole rangaistava 69 §:n mukaan, ydinenergialain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

73 §
Menettämisseuraamus

Ydinräjähde, ydinaine tai ydinjäte, jota on käytetty 69 §:ssä tarkoitettujen rikosten tekemiseen, sekä sanotun pykälän 3 momentissa mainittu laite tai aine taikka valmistuskaava tai -piirustus on tuomittava valtiolle menetetyksi.


74 §
Syytteeseenpano

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 69 tai 72 §:ssä mainituista rikoksista ennen kuin hän on hankkinut asiasta säteilyturvakeskuksen lausunnon. Jos 72 §:ssä tarkoitettu rikos on tehty sellaisen toiminnan yhteydessä, joka kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön valvonnan piiriin, lausunto on pyydettävä kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

78 §
Vaitiolovelvollisuus

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.