533/1995

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/95) mukaisesti tuottajille vahvistettuja meijerimaidon viitemääriä voidaan siirtää sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään. Suoramyynnin viitemäärien siirtämisestä sekä tuottajien oikeudesta palata tuotantoon ja saada erityinen viitemäärä määrätään erikseen.

2 §
Omistus- tai hallintaoikeuden siirtyminen

Milloin maatilan omistus- tai hallintaoikeus viitemäärän vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan tilalla maidontuotantoa, siirretään sanottu viitemäärä hakemuksesta uuden omistajan tai haltijan viitemääräksi.

3 §
Kuolin- tai konkurssipesän viitemäärä

Maidontuottajan kuolin- ja konkurssipesän viitemääränä pidetään kyseiselle tuottajalle vahvistettua viitemäärää kahden vuoden ajan kuolemasta tai konkurssin alkamisesta lukien. Mainitun ajan jälkeen siihen sovelletaan, mitä 2 §:ssä määrätään viitemäärän siirtämisestä hakemuksesta.

4 §
Tuotannon siirtäminen toiselle tilalle

Jos maidontuottaja muissa kuin 2 tai 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siirtyy harjoittamaan maidontuotantoa omistamallaan tai hallitsemallaan muulla maatilalla kuin jota hänelle vahvistettu viitemäärä koskee, voidaan hänelle vahvistaa hakemuksesta uusi, enintään entisen suuruinen viitemäärä.

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalaan liittyen

Jos maidontuottaja, jolla on ennestään viitemäärä, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi enintään 30 kilometrin etäisyydeltä talouskeskuksesta laskettuna maatilan tai vähintään puolet sen pelloista tai jos kysymyksessä on kahden tai useamman maatilan muodostama yhteenliittymä (tuotantorengas) taikka aviopuolisot, joille on vahvistettu erilliset viitemäärät, voidaan maatilojen viitemäärät yhdistää. Jos kysymyksessä on tilan tai sen peltojen vuokraus, viitemäärät yhdistetään sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy. Kulumassa olevalle tuotantojaksolle voidaan yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa.

Tuotantorenkaan osalta edellytyksenä viitemäärien yhdistämiselle on lisäksi

1) että hakemukseen on liitetty tuotantorenkaan perustamissopimus, joka sisältää säännöt tuotantorenkaan toiminnasta sekä maininnan siitä, että tuotantorenkaan osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti mahdollisen maidon lisämaksun suorittamisesta; ja

2) että tuotantorengas muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

Osakkaan erotessa tuotantorenkaasta vahvistetaan hänelle hakemuksesta viitemääräksi hänen aikaisempi viitemääränsä ja tuotantorenkaan viitemäärää alennetaan vastaavasti seuraavan tuotantojakson alusta lukien.

6 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Tilan viitemäärä tai osa siitä voidaan siirtää pysyvästi maidontuottajien keskinäisen sopimuksen perusteella saman maaseutuelinkeinopiirin alueella toiselle maatilalle. Puolet luovuttavan tilan viitemäärästä tai luovutetusta viitemäärän osasta yhdistetään luovutuksen saajan viitemäärään ja puolet siirretään kansalliseen varantoon. Tällöin osasta viitemäärää luopuvan tilan uudeksi viitemääräksi vahvistetaan tilan aikaisemman viitemäärän ja siitä luovutetun osan erotus.

7 §
Viitemäärän vuokraaminen

Tilan viitemäärä tai osa siitä voidaan siirtää väliaikaisesti asianomaisen tuotantojakson loppuun saakka tuottajien keskinäisen sopimuksen perusteella saman maaseutuelinkeinopiirin alueella toiselle maatilalle.Viitemäärä tai sen osa voidaan vuokrata vain kaksi kertaa peräkkäin. Kulumassa olevalla tuotantojaksolla voidaan yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa.

8 §
Toimivaltainen viranomainen

Maaseutuelinkeinopiiri yhdistää ja siirtää viitemäärät. Hakemus viitemäärien yhdistämisestä ja siirtämisestä on toimitettava asianomaiselle maaseutuelinkeinopiirille viimeistään tuotantojakson päättymistä edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

9 §
Peltoala

Viitemääriä 4―7 §:n mukaisesti siirrettäessä ja uusia viitemääriä myönnettäessä edellytyksenä on, että tuottajalla on hallinnassaan peltoa vähintään 1 hehtaari kutakin viitemäärän 12 000 litraa kohti.

10 §
Kansallinen varanto

Vahvistettujen viitemäärien korottamista ja uusien viitemäärien myöntämistä varten on kansallinen varanto. Ministeriö voi jakaa varantoon kertyneitä viitemääriä maaseutuelinkeinopiireille määräämillään perusteilla edelleen jaettavaksi.

Varannosta jaettavista viitemääristä voidaan periä maa- ja metsätalousministeriön määräämä maksu, jonka tuotto käytetään viitemäärien vapaaehtoiseen ostamiseen varantoon sieltä edelleen jaettavaksi tuottajille maidontuotannon rakenteen kehittämiseksi.

Tuottajalla, jonka viitemäärä on tuotannon keskeyttämisen johdosta siirretty varantoon, on tuotannon lopettamisesta lukien kolme vuotta aikaa aloittaa maidontuotanto uudelleen.

11 §
Tasaus

Tuottajien viitemäärien ylitykset ja alitukset tasataan ostajien tasolla sekä kansallisella tasolla viitemäärien suhteessa.

12 §
Toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaalla

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiireille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus. Muutoksenhausta lääninhallituksen päätökseen on vastaavasti voimassa, mitä 13 §:ssä määrätään.

13 §
Muutoksenhaku

Maaseutuelinkeinopiirin tämän päätöksen perusteella tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Valituslautakuntaan valitetaan myös Ahvenanmaan lääninhallituksen tässä päätöksessä tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä.

14 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 1995.

15 §
Siirtymämääräykset

Ennen 1 päivää huhtikuuta 1995 tapahtuneisiin tuotantokiintiöiden luovutuksiin ja vuokrauksiin sovelletaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) tuotantokiintiöiden yhdistämistä koskevia säännöksiä. Sanottuja säännöksiä sovelletaan myös 1 päivänä huhtikuuta tai sen jälkeen mutta ennen viitemäärän lopullista vahvistamista tapahtuneisiin tuotantokiintiöiden siirtoihin, jos kiintiön luovuttaja on toimittanut maitoa meijeriin 31 päivänä maaliskuuta 1995. Tällöin yhdistetään viitemäärien vahvistamisen perusteena olevat tuotantokiintiöt mainitun lain säännösten mukaisesti.

Tuottajalle, joka hakee viitemäärän vahvistamista tuotantosuunnan vaihtamisen perusteella, vahvistetaan väliaikainen viitemäärä, joka vahvistetaan lopullisesti vasta sitten, jos tuottaja kahden vuoden kuluessa viitemäärän myöntämisestä pystyy osoittamaan, että hän on aloittanut maidontuotannon vähintään 12 kuukautta aikaisemmin ja että suoramyynti tai toimitukset meijeriin ovat viimeisen 12 kuukauden aikana olleet 80 prosenttia tai enemmän väliaikaisesti myönnetystä viitemäärästä. Mikäli edellä tarkoitettu maitomäärä on alle 80 prosenttia viitemäärän ja väliaikaisesti myönnetyn viitemäärän summasta, vahvistetaan lopullinen viitemäärä käyttöastetta vastaavaksi. Väliaikaisesti myönnettyä viitemäärää ei saa luovuttaa eikä vuokrata ennen kuin se on lopullisesti vahvistettu ja on kulunut vähintään kolme vuotta väliaikaisen viitemäärän myöntämisestä. Sanottu viitemäärä peruutetaan, jos tuottaja rikkoo tuotannonmuutossopimuksen ehtoja tai luopuu muusta kuin väliaikaisesta viitemäärästä tai sen osasta. Tuotantosuunnan vaihtajalle, joka aloittaa maidontuotannon 1 päivänä huhtikuuta 1995 tai sen jälkeen, myönnetään hakemuksesta viitemäärä kansallisesta varannosta.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.