516/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Laki musiikkioppilaitoksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Tehtävät ja ylläpitäminen

1  §

Musiikkioppilaitosten tehtävänä on antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien muiden t aidemuotojen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin ja musiikin ammatillista koulutusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Musiikkioppilaitos voi järjestää tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena palvelutoimintana.

2  §

Musiikkioppilaitosta voi ylläpitää opetusministeriön luvalla kunta tai kuntayhtymä taikka rekisteröity yhteisö tai säätiö. Ylläpitämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että musiikkioppilaitos on toiminta-alueensa musiikkikasvatuksen kannalta tarpeellinen ja ettei sitä ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Musiikkioppilaitokselle myönnetyn ylläpitämisluvan muutoksesta päättää opetusministeriö.

3  §

Tässä laissa tarkoitettuja musiikkioppilaitoksia ovat musiikkiopistot ja konservatoriot, joissa molemmissa annetaan ammattiopintoihin valmentavaa ja muuta perusopetusta sekä konservatorioissa erityisesti alan ammatillista koulutusta.

4  §

Konservatorion ammatillinen koulutus voi olla perus- tai lisäkoulutusta. Ammatillisesta koulutuksesta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Konservatoriossa voidaan järjestää tanssin ammatillista koulutusta.

2 luku

Hallinto ja opetus

5  §

Kunnallisen musiikkioppilaitoksen hallinnosta on voimassa, mitä kunnallislaissa (953/76) säädetään tai sen nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä. Kunnallisen musiikkioppilaitoksen hallinnosta on lisäksi voimassa, mitä kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa (706/92) säädetään.

6  §

Kunnallisella musiikkioppilaitoksella voi olla johtokunta, jolloin kokoonpanossa eri koulumuotojen yhteisen johtokunnan osalta poiketaan kunnallislain säännöksistä siten kuin kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 5 §:ssä säädetään.

Yksityisessä musiikkioppilaitoksessa on oppilaitoksen ylläpitäjän asettama johtokunta. Johtokunnan tehtävistä ja oikeudesta olla läsnä johtokunnan kokouksissa säädetään tarvittaessa asetuksella ja määrätään johtosäännössä.

Yksityisen musiikkioppilaitoksen johtosäännön hyväksyy ylläpitäjä.

7  §

Musiikkioppilaitoksella tulee olla opetussuunnitelma. Opetushallitus antaa opetussuunnitelman laadintaa varten opetussuunnitelman perusteet, joissa määrätään opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä asetusta täydentävät oppilasarvostelun yleiset perusteet ja todistusten kaavat.

3 luku

Henkilöstö

8  §

Musiikkioppilaitoksessa on rehtorin virka tai toimi ja sen lisäksi muita oppilaitoksen toiminnassa tarpeellisia virkoja tai toimia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

9  §

Rehtorin ja apulaisrehtorin sekä muun opetushenkilöstöön kuuluvan viran tai toimen kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää erivapauden rehtorin ja apulaisrehtorin kelpoisuusvaatimuksista. Korkeakoulu voi lisäksi yksittäistapauksissa todeta musiikkioppilaitoksen opettajan virkaan tai toimeen kelpoiseksi henkilön sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

4 luku

Opiskelijat

10  §

Opiskelijaksi ottamisen perusteista päättää musiikkioppilaitoksen ylläpitäjä. Perusteista, joilla opiskelija otetaan ammatilliseen peruskoulutukseen, säädetään lisäksi asetuksella.

Opiskelijoita tai opiskelijoiksi hakevia ei saa perusteettomasti asettaa eri asemaan toisiin hakijoihin nähden syntyperän, sukupuolen, iän, terveydentilan, uskonnon, asuinpaikan, vakaumuksen tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

11  §

Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuville opiskelijoille järjestetään ja annetaan opintososiaalisia etuja samojen perusteiden mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa (498/83) ja sen nojalla asetuksella säädetään.

12  §

Opiskelijalta voidaan evätä opiskeluoikeus, mikäli on käynyt ilmeiseksi, ettei hänellä ole edellytyksiä opintojen suorittamiseen kohtuullisessa ajassa.

Opiskelijalle, joka rikkoo oppilaitoksen sisäistä järjestystä tai häiritsee työrauhaa, voidaan antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Varoituksen antamisesta opiskelijalle päättää rehtori. Opiskelijan erottamisesta ja opiskeluoikeuden eväämisestä päättää kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen kunnan toimielin ja yksityisessä oppilaitoksessa johtokunta.

5 luku

Rahoitus

13  §

Musiikkioppilaitoksen ylläpitäjälle voidaan myöntää valtionosuutta perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

Perustamishankkeena pidetään myös ammatilliseen opetukseen liittyvää kalusto- ja laitehankintaa.

Musiikkioppilaitoksen ylläpitäjä saa valtionosuutta käyttökustannuksia varten opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.

14  §

Kunta, jossa opiskelijalla on kotikuntalain (201/94) mukainen kotipaikka asetuksella säädettävänä ajankohtana, on velvollinen suorittamaan osuutensa musiikin ammatillista koulutusta saavasta opiskelijasta aiheutuvista käyttökustannuksista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.

Jos opiskelijalla ei ole kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan 1 momentissa tarkoitetusta opiskelijasta valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä valtion varoista.

15  §

Opetusministeriö vahvistaa musiikkioppilaitoksen valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävän opetustuntien määrän.

6 luku

Muutoksenhaku

16  §

Kunnan hallintoelimen tai viranhaltijan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kunnallislaissa säädetään.

Yksityisen oppilaitoksen hallintoelimen tai toimenhaltijan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Opiskeluoikeuden eväämistä ja opiskelijan erottamista koskevaan päätökseen voivat opiskelija ja hänen huoltajansa hakea muutosta valittamalla lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Varoituksen antamisesta opiskelijalle ja 3 momentissa tarkoitetuista lääninhallituksen päätöksistä ei saa valittaa. Asetuksella voidaan säätää, mistä muista tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehdyistä päätöksistä ei saa valittaa.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

17  §

Opetusministeriön luvalla voidaan kokeilutoiminnassa poiketa tämän lain säännöksistä siten kuin asetuksella säädetään.

18  §

Opetusministeriö voi myöntää valtionavustusta muuta kuin edellä tässä laissa tarkoitettua musiikin opetusta varten määrärahasta, joka valtion talousarviossa on osoitettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen tukemiseen.

19  §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

20  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettu musiikkioppilaitoslaki (402/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin valtionosuuden osalta koko tilivuoden 1995 menoihin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21  §

Tällä lailla kumotun lain nojalla toimineet oppilaitokset jatkavat toimintaansa tässä laissa tarkoitettuina musiikkioppilaitoksina ja niiden työohjelman vahvistamista koskeviin päätöksiin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään ylläpitämisluvista. Musiikkikoulut muuttuvat musiikkiopistoiksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu johtokunta jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun.

Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa tässä laissa tarkoitettujen oppilaitosten vastaaviin virkoihin, toimiin tai tehtäviin.

22  §

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan laadittu opetussuunnitelma on voimassa, kunnes 7 §:n perusteella laadittu opetussuunnitelma on hyväksytty.

23  §

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen musiikkioppilaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä, jonka oikeus eläketurvaan on aiempien säännösten mukaan määräytynyt eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetun lain (382/69) mukaisesti ja jolla valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain (723/92) voimaantulosäännöksen mukaan on yksityisen musiikkioppilaitoksen palveluksessa oikeus eläkkeeseen valtion varoista soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevalla henkilöllä, on edelleen tämä oikeus. Samoin hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä kuten valtion palveluksessa olleen henkilön jälkeen.

24  §

Edellä 23 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjestämisestä aiheutuvasta kustannuksesta yksityinen musiikkioppilaitos on velvollinen suorittamaan valtiokonttorille neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä eläkemaksun, joka on 25 prosenttia sanotun eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtiokonttorille sen antamien ohjeiden mukaan eläketurvan toimeenpanoa varten tiedot palveluksessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei suoriteta määräajassa, peritään valtiokonttorille vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

25  §

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

HE 258/94
SiVM 29/94

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.