462/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 11 luvun 1 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (752/93), ja 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (389/95), nojalla:

1 §

Vakuutusyhtiölain (1062/79) 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:

1) maksettu osakepääoma tai keskinäisen vakuutusyhtiön osalta maksettu pohjarahasto ja maksettu takuupääomaa, jos takuupääoman takaisinmaksua on rajoitettu sosiaali- ja terveysministeriön, jäljempänä ministeriö, hyväksymällä tavalla;

2) kun 25 prosenttia osakepääomasta tai pohjarahaston ja 1 kohdassa määritellyn ehdon täyttävän takuupääoman yhteismäärästä on maksettu, puolet maksamatta olevasta osakepääoman määrästä tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä;

3) sidotun ja vapaan oman pääoman rahastot;

4) tilikauden ja edellisten tilikausien voitto;

5) kirjanpitolain (655/73) 17 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset sekä taseeseen merkitty kertynyt poistoero;

6) omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena;

7) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella sekä 2 momentissa säädetyin rajoituksin, täysin maksettu pääoma sellaisesta yhtiön vähintään viideksi vuodeksi tai vähintään viiden vuoden irtisanomisajalla ottamasta lainasta, jolla on sopimuksen perusteella huonompi etuoikeus kuin kaikkien muiden velkojien vaateilla;

8) jäljempänä 3 momentissa säädetyin rajoituksin, toiminnassa olevan keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön vakuutusyhtiölain 10 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu kyseiseksi tilikaudeksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, josta voidaan kuitenkin ottaa huomioon korkeintaan puolet enimmäismaksujen ja perittyjen maksujen erotuksesta;

9) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella enintään 50 prosenttia siitä yhtiön tulevasta ylijäämästä, joka on arvioitu ministeriön hyväksymällä tavalla;

10) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella yhtiön noudattamienkustannuskuormitusperusteiden mahdollistama määrä vakuutusten hankintamenoja siltä osin kuin niitä ei ole vähennetty vakuutusmaksuvastuusta tai aktivoitu taseen vastaaviin; sekä

11) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella muut edellä esitettyihin rinnastettavat erät.

Sovellettaessa 1 momentin 7 kohtaa huomioon otettava määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta ja toimintapääomasta enintään 25 prosenttia saa olla määräajaksi otettuja lainoja. Toimintapääomaan luettavaa määrää vähennetään tasaisesti kultakin alkavalta vuodelta, jos lainan jäljellä oleva laina-aika on vähemmän kuin viisi vuotta.

Sovellettaessa 1 momentin 8 kohtaa huomioon otettava määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta.

2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin ministeriö tarkemmin määrää:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tappio;

2) taseen kirjanpitoarvojen ja omaisuuden käypien arvojen positiivinen erotus;

3) voitonjakona jaettavaksi esitetty osa yhtiön vapaasta omasta pääomasta;

4) vakuutusten hankintamenojen sekä aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan sallittua vakuutusten hankintamenoa lukuunottamana; sekä

5) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä.

3 §

Puolet henkivakuutusyhtiön takuumäärästä, kuitenkin aina vähintään vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen määrän, on muodostuttava tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 1- 5 kohdassa tarkoitetuista eristä, joista on vähennetty tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut erät.

4 §

Mitä muualla tässä asetuksessa kuin 1 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdassa säädetään henkivakuutusyhtiöstä, sovelletaan myös lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan vakuutusyhtiöön.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia määräyksiä toimintapääomasta ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriö voi sallia tai määrätä, että 1 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 2 §:n 2 kohtaa sovellettaessa lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä (1646/93).


neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 228, 11.8.1992, s. 1,
neuvoston direktiivi 92/96/ETY; EYVL N:o L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.