450/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Opetusministeriön päätös ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista, jollei muualla ole toisin säädetty.

2  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kirkollishallituksen maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden kiinteät maksut ovat seuraavat:

mk
1) valituspäätös 300,―
2) päätös hallintoriita-asioissa 300,―
3) päätös prosessuaaliseen kanteluun 300,―
4) lainvoimaisuustodistus 50,―
5) muu pyynnöstä annettu todistus 50,―
6) viran puolesta oikeaksi todistetut jäljennökset ja otteet kirkollishallituksessa säilytettävistä asiakirjoista 30 mk + 2 mk/sivu.

Telekopiona lähetettävistä asiakirjoista peritään sama maksu kuin asiakirjoista muutoinkin.

3  §
Muut maksulliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat kirkollishallituksen asiakirjoista annettavat muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Hallitusneuvos
Lauri Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.