428/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 32 b―32 d §, 36 g §:n 2, 3 ja 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 32 b ja 32 c § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (172/91) sekä 32 d § ja 36 g §:n 2, 3 ja 5 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), sekä

muutetaan 32 a §:n 4 momentti, 36 a §:n 4 momentti, 36 g §:n 4 ja 6 momentti, 43 §:n 1 ja 2 momentti, 48 §:n 2 momentti ja 53 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 32 a §:n 4 momentti, 36 a §:n 4 momentti, 43 §:n 2 momentti ja 53 §:n 1 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (708/92), 36 g §:n 4 ja 6 momentti ja 43 §:n 1 momentti mainitussa 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa ja 48 §:n 2 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

32 a §

Jos viranhaltijaa ei voida siirtää toiseen virkaan omassa kunnassa, tulee viranhaltija tämän suostumuksella ilmoittaa opetushallitukselle muualle siirtämistä varten.

36 a §

Kunta ei myöskään saa irtisanoa viranhaltijaa aikana, joksi hänelle on myönnetty virkavapautta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan vuoksi, eikä myöskään saatuaan tietää viranhaltijan olevan raskaana tai käyttävän oikeutta mainittuihin lomiin tai hoitovapaaseen, irtisanoa virkasuhdetta päättymään sanotun virkavapauden alkaessa tai aikana.


36 g §

Asetuksella säädetään, mikä palvelus otetaan huomioon erorahaa myönnettäessä.


Erorahaan ja sen myöntämisen edellytyksiin noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä valtion virkamiesten osalta on voimassa. Erorahan myöntää ja maksaa valtiokonttori valtion varoista.


43 §

Viranhaltijan ja tuntiopettajan yleinen eroamisikä on 65 vuotta.

Viranhaltijan ja tuntiopettajan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona asianomainen saavuttaa eroamisiän. Hänelle voidaan kuitenkin myöntää oikeus jatkaa samassa virassa tai tehtävässä sen jälkeen, jos hänen on katsottava olevan vielä kykenevä hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä.


48 §

Rehtorille, opettajalle ja tuntiopettajalle annettavaa varoitusta ja toimenhoidosta pidättämistä koskevissa asioissa on muutoksenhausta 1 momentista poiketen voimassa, mitä valtion virkamieslaissa säädetään.


53 §

Yksityisen lukion rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a, 32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 43 ja 44 §:ssä säädetään lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämän lain 43 §:n 1 ja 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä lailla kumottuja lukiolain toistuvaa korvausta koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen viiden vuoden määräajan lain voimantulosta niihin viran vakinaisiin haltijoihin, jotka irtisanotaan viran lakkauttamisen vuoksi ennen sanotun viiden vuoden määräajan päättymistä. Toistuvaa korvausta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sanotun viiden vuoden määräajan päättymisestä.

Jos viran vakinaiselle haltijalle myönnetään toistuvaa korvausta 3 momentin nojalla tai jos hänelle tämän lain tullessa voimaan maksetaan toistuvaa korvausta taikka jos hänellä kumottujen säännösten nojalla on tämän lain tullessa voimaan oikeus toistuvaan korvaukseen, hänen oikeuteensa saada toistuvaa korvausta sovelletaan edelleen lukiolain tällä lailla kumottujen ja muutettujen säännösten ja lukiolain nojalla annetun asetuksen toistuvaa korvausta koskevia säännöksiä.

Tällä lailla kumottuja opetushallituksen nimittämisvaltaa alaisensa oppilaitoksen virkaan ja opetushallituksen alaisen oppilaitoksen viran täyttämättä jättämistä koskevia säännöksiä sekä jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutusta koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen ennen tämän lain voimaantuloa opetushallituksen tietoon saatettuihin virkoihin ja henkilöihin sekä sellaisiin henkilöihin, joiden palvelussuhde päättyy 32 b §:ssä säädetyillä perusteilla viiden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 338/94
SiVM 28/94

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.