410/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Nuorisotyöasetus

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun nuorisotyölain (235/95) nojalla:

1 Luku

Nuorisojärjestöjen valtionavustukset

1  §
Valtionavustukseen oikeutetut valtakunnalliset nuorisojärjestöt

Nuorisotyölain (235/95) 8 §:ssä tarkoitetuiksi valtakunnallisiksi nuorisojärjestöiksi, jotka voivat saada toimintaansa valtionavustusta, voidaan hyväksyä valtakunnalliset järjestöt ja niiden piirijärjestöt, sekä valtakunnalliset nuorisotyön palvelujärjestöt, joiden pääasiallisena tehtävänä on harjoittaa nuorisotoimintaa.

2  §
Määritelmät

Valtakunnallisella nuorisojärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä järjestöä, jonka:

1) toiminta-alueena on koko maa tai joka on paikallisyhdistysten tai rekisteröityjen piirijärjestöjen rekisteröity keskusjärjestö; ja

2) henkilöjäsenmäärä on vähintään 3 000 jäsentä tai piirijärjestöjen tai sen jäsenjärjestöjen, kuten paikallisyhdistysten, yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään 3 000 jäsentä. Alle 29-vuotiaiden jäsenten on muodostettava kaksi kolmatta osaa järjestön kokonaisjäsenmäärästä.

Valtakunnallisen nuorisojärjestön piirijärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä järjestöä, jonka jäseninä on paikallisia nuorisoyhdistyksiä ja jonka toimialueen opetusministeriö hyväksyy.

Valtakunnallisena nuorisotyön palvelujärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä järjestöä, jonka toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa julkaisu-, koulutus-, tutkimus- tai muita nuorisotyön tai nuorisotoiminnan yleistä kehittämistä edistäviä palveluja.

Kielellisen tai muun vähemmistön keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottava nuorisotoimintaa harjoittava yhteisö voidaan opetusministeriön päätöksellä hyväksyä tämän asetuksen nojalla avustettavaksi nuorisojärjestöksi, vaikka se ei täyttäisikään edellä mainittuja vaatimuksia.

3  §
Valtionavustusten myöntämisperusteet

Opetusministeriö myöntää valtionavustukset vuosittain 1 §:ssä tarkoitetuille järjestöille hakemusten perusteella. Hakemusasiakirjoista määrätään opetusministeriön päätöksellä.

Valtionavustukset myönnetään tulosperusteisesti. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa yhteisiä tulosperusteita ovat järjestöjen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Kunkin järjestön tuloksellisuus arvioidaan sen toiminta-ajatuksen toteutumisessa. Lisäksi valtionavustusten myöntämiseen vaikuttavat hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat muut avustukset, avustamisen tarve, toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys sekä opetusministeriön hankkimat nuoria koskevat tutkimukset ja selvitykset.

4  §
Valtionavustuksen määrä ja hakeminen

Myönnettävän valtionavun määrä ei saa ylittää 85 % järjestön toimintamenojen eikä irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen yhteismäärästä. Valtionavustusta myönnettäessä hyväksyttävinä toimintamenoina ei pidetä välitystoiminnasta, tulonhankkimisesta ja liiketoiminnasta aiheutuvia menoja eikä järjestön toiselle nuorisotyölain 8 §:ssä tarkoitetulle järjestölle myymistä tavaroista tai palveluista saaduilla tuloilla katettuja menoja.

5  §
Valtionavustuksen saamisen esteet

Sellaisille järjestöille, joiden toiminnasta tai avustamisesta säädetään erikseen tai joille myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa, ei nuorisotyölain nojalla myönnetä vuosiavustuksia.

Uudelle järjestölle ei myönnetä valtionavustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

6  §
Avustettavaksi järjestöksi hyväksyminen

Tullakseen hyväksytyksi nuorisotyölain nojalla avustettavaksi järjestöksi tai nuorisotyön palvelujärjestöksi on järjestön lähetettävä sitä koskeva hakemus opetusministeriölle. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä opetusministeriön määräämä selvitys järjestön organisaatiosta, jäsenistöstä, toiminnasta ja taloudesta.

7  §
Valtionavustuksen ennakot

Ennen valtionavustuksen myöntämistä opetusministeriö voi suorittaa edellisenä vuonna avustusta saaneelle järjestölle valtionavustuksen ennakkoa enintään 90  % järjestön edellisenä vuonna saamasta määrästä.

8  §
Valtionavun palautusvelvollisuus

Opetusministeriö voi määrätä järjestön palauttamaan saamansa valtionavustuksen tai osan siitä korkoineen sen kuukauden alusta jona valtionavustuksen ennakko tai lopullinen avustus on maksettu, jos:

1) valtionavustuksen tai sen ennakon suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja,

2) valtionavustus on suoritettu perusteettomasti, tai

3) valtionavustuksen myöntämiseen liittyviä ehtoja ei ole noudatettu.

Palautusvaatimus on tehtävä viiden vuoden kuluessa avustuksen maksamisesta.

2 luku
Valtakunnalliset nuorisokeskukset
9  §
Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla tarkoitetaan niitä kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia keskuksia, jotka opetusministeriö hyväksyy nuorisotyölain perusteella avustettaviksi seuraavilla perusteilla:

1) keskus on tiloiltaan ja varustuksiltaan valtakunnalliseen käyttöön soveltuva;

2) keskus palvelee ensisijaisesti valtakunnallista nuorisotoimintaa, leirikoulutoimintaa, luontokoulutoimintaa sekä nuorisomatkailua;

3) keskus tuottaa nuorisotoimintaan, leirikouluihin, luontokouluihin ja nuorisomatkailuun liittyviä palveluja; sekä

4) keskukset ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä ja niiden mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen ja sen palvelujen edelleen kehittämiseen.

10  §
Valtionavustuksen käyttötarkoitus ja määrä

Avustusta valtakunnallisille nuorisokeskuksille voidaan myöntää valtion talousarvioon vuosittain otetun määrärahan rajoissa keskuksen rakentamisesta, hankkimisesta, perusparantamisesta ja varustamisesta aiheutuviin perustamiskustannuksiin sekä keskuksen toimintamenoihin.

Perustamiskustannuksiin myönnettävät avustukset voivat olla enintään 90 % hyväksyttävistä menoista.

Vuosittaiset toiminta-avustukset voivat olla enintään 75 % hyväksyttävistä toimintamenoista ja ne myönnetään tulosperusteisesti nuorisokäytön ja keskuksen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Toimintansa aloittaville keskuksille voidaan avustus myöntää pääosin harkinnanvaraisena avustuksena.

3 luku

Erinäiset säännökset

11  §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

12  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13  §
Valtionavustuskelpoisuuden jatkaminen

Valtakunnallinen nuorisojärjestö, sen piirijärjestö tai valtakunnallinen nuorisotyön palvelujärjestö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on kumotun nuorisotyölain (1068/85) nojalla hyväksytty valtionavustukseen oikeutetuksi nuorisojärjestöksi, on tämän asetuksen voimaantullessa edelleen oikeutettu valtionavustukseen.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.