407/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/87) 5 a luvun 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (402/95), esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annettuun asetukseen (575/88) uusi 25 a § ja sen edellä väliotsikko seuraavasti:

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu
25 a  §
Pöytäkirja

Telekuuntelusta, televalvonnasta ja teknisestä tarkkailusta on pidettävä pöytäkirja, johon on merkittävä:

1)  telekuuntelun osalta:

a) kuunteluluvan antanut tuomioistuin ja luvan antopäivä;

b) kuunneltavan henkilötiedot ja kuunneltava teleliittymä;

c) tutkittavana oleva rikos, luvan voimassaoloaika ja luvan mahdolliset muut ehdot;

d) pakkokeinolain 5 a luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu tutkinnanjohtaja;

e) kuuntelun alkamis- ja päättymisajakohdat;

f) pakkokeinolain 5 a luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

g) pakkokeinolain 5 a luvun 12 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittanut virkamies sekä tiedot tallenteiden tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja tallenteiden säilyttämisestä;

h) milloin ja miten kuuntelusta on ilmoitettu luvan myöntäneelle tuomioistuimelle ja rikoksesta epäillylle sekä pakkokeinolain 5 a luvun 11 §:n 2 momentissa tai esitutkintalain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös;

2) televalvonnan osalta:

a) soveltuvin osin 1 kohdan a-d alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) teleliittymän tilapäisen sulkemisen alkamis- ja päättymisajankohta;

c) pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n 2 momentissa ja teletoimintalain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tunnistamistietojen hankkimisen perusteet sekä päätöksen tehnyt virkamies;

d) milloin ja miten pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksessa tunnistamistietojen hankkimisesta on ilmoitettu luvan myöntäneelle tuomioistuimelle ja rikoksesta epäillylle;

3) teknisen tarkkailun osalta:

a) tarkkailun alkamista koskeva päätös ja sen jatkamista koskeva lupa sekä päätöksen tehnyt ja luvan antanut virkamies;

b) soveltuvin osin 1 kohdan b-e sekä g ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.