377/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Geenitekniikkalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lain tavoite, soveltamisala ja määritelmät

1  §
Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on:

1) edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä eettisesti hyväksyttävällä tavalla; sekä

2) ehkäistä ja torjua haittoja, joita geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttö voi aiheuttaa ihmisen terveydelle, eläimille, omaisuudelle ja ympäristölle.

2  §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee geenitekniikalla muunnettujen organismien ja niitä sisältävien tuotteiden käyttöä, valmistusta, maahantuontia, myyntiä ja muuta markkinoille luovuttamista. Lakia sovelletaan myös geenitekniikalla muunnettujen organismien käsittelyyn tarkoitetun laitoksen tai toimitilan käyttöönottoon ja toimintaan.

Tämän lain säännösten estämättä sovelletaan, mitä muussa laissa säädetään tuotteiden valmistamisesta ja markkinoille luovuttamisesta, terveydenhuollosta, työsuojelusta, eläinsuojelusta ja ympäristönsuojelusta. Tämän lain 4―6 lukua ei sovelleta geenitekniikalla muunnettujen organismien maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- ja ilmakuljetuksiin.

Tämä laki ei koske sellaisia geneettisillä muuntamistekniikoilla valmistettuja organismeja, joita vanhastaan on käytetty erilaisissa sovelluksissa ja joiden turvallisuudesta on pitkäaikaista kokemusta.

Tämä laki ei koske ihmisen perintöaineksen muuntamista geenitekniikalla.

3  §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) organismilla biologista rakennetta, joka pystyy lisääntymään tai siirtämään perintöainesta;

2) geenitekniikalla muunnetulla organismilla organismia, jonka perintöainesta on muunnettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena tai luonnollisena yhdistelmänä;

3) käytöllä suljetussa tilassa kaikkia toimia, joissa organismeja muunnetaan geenitekniikalla tai joissa geenitekniikalla muunnettuja organismeja viljellään, säilytetään, käytetään, siirretään, tuhotaan tai hävitetään ja joissa käytetään fysikaalisia tai fysikaalisten menetelmien ohella kemiallisia tai biologisia eristämismenetelmiä organismien pääsyn rajoittamiseksi väestön keskuuteen tai ympäristöön;

4) tarkoituksellisella levittämisellä ympäristöön tutkimusta ja kehittämistä tai muuta tarkoitusta kuin markkinoille luovuttamista varten (tutkimus- ja kehittämiskoe) tutkimusta, jolla selvitetään geenitekniikalla muunnettujen organismien tai niitä sisältävän tuotteen vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön viemällä geenitekniikalla muunnettu organismi ympäristöön ilman, että käytetään fysikaalisia tai fysikaalisten menetelmien ohella kemiallisia tai biologisia eristämismenetelmiä;

5) markkinoille luovuttamisella geenitekniikalla muunnetun organismin tai geenitekniikalla muunnettua organismia sisältävän tuotteen maahantuontia, myyntiä ja muuta siihen verrattavaa markkinoille luovuttamista ensimmäisen kerran ETA-alueella;

6) käyttäjällä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä suljetussa tilassa tai joka vastaa geenitekniikalla muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön tutkimus- ja kehittämistarkoituksessa tai markkinoille luovuttamisesta;

7) ilmoituksella geenitekniikan lautakunnalle toimitettavia tämän lain mukaisia asiakirjoja ja ilmoittajalla luonnollista tai juridista henkilöä, joka vastaa asiakirjojen toimittamisesta viranomaiselle sekä asiakirjojen sisällöstä ja oikeellisuudesta;

8) vaikutusten arvioinnilla niiden vaikutusten ja riskien arviointia, jotka geenitekniikalla muunnetun organismin käyttö suljetussa tilassa tai ympäristöön levittäminen tai geenitekniikalla muunnettua organismia sisältävän tuotteen luovuttaminen markkinoille saattaa aiheuttaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle; sekä

9) toiminnanharjoittajalla sitä, joka käyttää suljetussa tilassa organismia tai joka valmistaa, tuo maahan, luovuttaa markkinoille tai levittää tutkimus- ja kehittämistarkoituksessa ympäristöön geenitekniikalla muunnetun organismin tai tällaista organismia sisältävän tuotteen taikka hallitsee geenitekniikalla muunnettujen organismien käsittelyyn tarkoitettua laitosta tai sen osaa.

Asetuksella ja sen nojalla sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä voidaan määrätä tarkemmin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista organismeista ja 2 kohdassa tarkoitetuista geeniteknisistä muuntamismenetelmistä.

2 luku

Viranomaiset

4  §
Ohjaus ja valvonta

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo yleisesti ja erityisesti terveyteen liittyvissä kysymyksissä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

5  §
Geenitekniikan lautakunta

Tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaa geenitekniikan lautakunta siten kuin jäljempänä säädetään.

Lautakunnan asettaa valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa geenitekniikan käytön kannalta tärkeimpiä hallinnonaloja sekä eettistä asiantuntemusta. Sen kokoonpanosta ja asioidenkäsittelystä lautakunnassa säädetään asetuksella.

Lautakunnan ja sen mahdollisten jaostojen puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan sekä muuhun jäseneen ja varajäseneen sovelletaan, mitä rikoslain 40 luvussa säädetään virkamiehestä.

6  §
Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Valtion viranomaiset ja tutkimuslaitokset ovat velvolliset antamaan lausuntoja geenitekniikan lautakunnalle ja toimimaan muullakin tavoin geenitekniikan asiantuntijaviranomaisina ja -laitoksina siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

7  §
Tarkastajat

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä päätösten noudattamista koskevasta valvonnasta, sen lisäksi mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään, huolehtivat geenitekniikan lautakunnan määräämät tarkastajat siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tarkastajat toimivat virkavastuulla ja heihin sovelletaan, mitä tässä laissa viranomaisesta säädetään.

Tarkastajien toiminnassa noudatetaan hallintomenettelylain (598/82) 10 ja 11 sekä 22―28 §:n säännöksiä. Muiden hallintomenettelylain säännösten soveltamisesta säädetään tarvittaessa asetuksella.

3 luku

Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet

8  §
Vaikutusten arviointi ja huolellisuusvelvoite

Toiminnanharjoittajan on geenitekniikalla muunnettuja organismeja käyttäessään, valmistaessaan, ympäristöön levittäessään, markkinoille luovuttaessaan tai tässä laissa tarkoitetussa muussa toiminnassaan noudatettava näiden organismien käytön laajuuden ja vaarallisuuden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi on toiminnanharjoittajan ennalta arvioitava geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöön liittyvät riskit.

Toiminnanharjoittajan on sovellettava geenitekniikalla muunnettujen organismien vaikutusten arvioinnissa ja käytössä kohtuuden mukaan terveys- ja ympäristöhaittojen hallintaa koskevaa uusinta tieteellistä ja teknistä tietämystä.

Toiminnanharjoittajan on noudatettava asianmukaisia työskentelytapoja sekä työturvallisuudesta ja työterveydestä annettuja säännöksiä.

Geenitekniikan lautakunta voi antaa ohjeita huolellisuusvelvoitteen täyttämisestä.

9  §
Selvilläolovelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten hallitsemiseksi ja estämiseksi hankittava käyttämiensä, valmistamiensa, maahantuomiensa tai markkinoille luovuttamiensa geenitekniikalla muunnettujen organismien ominaisuuksista sekä niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja joiden perusteella hän voi asianmukaisesti täyttää tämän lain nojalla määrätyt velvoitteensa.

10  §
Organismeja koskeva kirjaamisvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä ja geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskokeista. Tiedot on pyydettäessä tai 4 ja 5 luvussa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen yhteydessä toimitettava geenitekniikan lautakunnalle.

Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa antaa ohjeita kirjaamisesta.

11  §
Uusista tiedoista ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle seuraavissa tapauksissa:

1) toiminnanharjoittaja saa uutta olennaisesti tämän lain mukaista vaikutusten arviointia koskevaa tietoa geenitekniikalla muunnettujen organismien tai niitä sisältävien tuotteiden terveys- ja ympäristövaikutuksista;

2) käyttö suljetussa tilassa tai sen olosuhteet muuttuvat;

3) käytetyn geenitekniikalla muunnetun organismin luokka muuttuu;

4) tutkimus- ja kehittämiskoe tai sen olosuhteet muuttuvat.

Tarkempia määräyksiä uusien tietojen ilmoittamisesta annetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa antaa ohjeita 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainitun ilmoituksen täydentämisestä.

12  §
Onnettomuustilanteet

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat voineet johtaa geenitekniikalla muunnetun organismin vapautumiseen suljetussa tilassa tapahtuvasta käytöstä tai tutkimus- ja kehittämiskokeen aikana sekä jotka voivat tai olisivat voineet aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Sosiaali- ja terveysministeriön on huolehdittava siitä, että ne valtiot, joihin onnettomuus voi vaikuttaa, saavat välittömästi tiedon onnettomuudesta.

4 luku

Geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttö suljetussa tilassa

13  §
Organismien luokitus ja niiden käyttötavan sekä laitosten luokitus

Geenitekniikalla muunnetut organismit luokitellaan ottaen huomioon geenitekniikalla muunnettujen organismien terveys- ja ympäristövaikutukset.

Geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttötapa luokitellaan ottaen huomioon käytön laajuus, määrä ja toiminnan tarkoitus.

Geenitekniikalla muunnettuja organismeja käyttävät laitokset tai niiden osat luokitellaan ottaen huomioon geenitekniikalla muunnettujen organismien terveys- ja ympäristövaikutusten vaatimat eristämistoimenpiteet.

Luokituksesta ja eristämistoimenpiteistä säädetään asetuksella ja voidaan määrätä tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa antaa ohjeita luokituksesta ja eristämistoimenpiteistä.

Geenitekniikan lautakunta voi tilapäisesti luokitella sellaisen organismin, jota ei ole luokiteltu 4 momentissa määritellyllä tavalla.

14  §
Ilmoitusvelvollisuus laitoksen tai geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöönotosta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä geenitekniikan lautakunnalle ilmoitus sellaisen laitoksen tai sen osan käyttöönotosta, jossa on tarkoitus käyttää suljetussa tilassa geenitekniikalla muunnettuja organismeja.

Geenitekniikan lautakunnalle on tehtävä ilmoitus myös geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöönotosta.

Ilmoituksessa on selvitettävä tiedot laitoksesta, käytettävistä menetelmistä ja geenitekniikalla muunnetuista organismeista, käytöstä vastaavasta henkilöstöstä, käytön tarkoituksesta, selvitys turvatoimista sekä arvio geenitekniikalla muunnettujen organismien terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä säädetään asetuksella ja voidaan asetuksen nojalla määrätä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi antaa tarvittaessa ohjeita ilmoituksen tekemisestä ja ilmoitukseen liittyvistä selvityksistä.

15  §
Laitoksen toiminnan tai organismien suljetun käytön aloittaminen

Geenitekniikalla muunnettujen organismien suljettuun käyttöön tarkoitetun laitoksen tai sen osan toiminnan saa aloittaa tai geenitekniikalla muunnetun organismin saa ottaa käyttöön vasta sen jälkeen kun on kulunut asetuksella säädettävä aika 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä tai kun geenitekniikan lautakunta on hyväksynyt ilmoituksen 16 §:n mukaisesti.

Asetuksella voidaan säätää, että geenitekniikan lautakunta voi antaa poikkeuksia määräaikojen noudattamisesta.

16  §
Laitoksen tai organismien käyttöönottoa koskevan ilmoituksen tarkastaminen ja hyväksyminen

Laitoksen tai sen osan tai geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöönottoa koskevan ilmoituksen hyväksymisen edellytyksenä on:

1) että laitos tai sen osa sekä niissä käytettävät laitteistot ja työskentelytavat ovat asianmukaiset geenitekniikalla muunnettujen organismien turvallisen käytön kannalta;

2) että laitoksella ja geenitekniikalla muunnettujen organismien suljetussa tilassa tapahtuvalla käytöllä on toiminnasta vastaava henkilö ja henkilökunnalla on riittävä pätevyys; sekä

3) ettei geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä aiheudu ilmeistä vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Geenitekniikan lautakunta voi tarkastaessaan 14 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai hyväksyessään ilmoituksen tämän pykälän mukaisesti antaa määräyksiä ja ohjeita laitoksen ja geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä suljetussa tilassa sekä muista toimenpiteistä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Geenitekniikan lautakunnan on annettava päätös ilmoituksesta asetuksella säädetyssä määräajassa.

5 luku

Tutkimus- ja kehittämiskoe

17  §
Ilmoitusvelvollisuus tutkimus- ja kehittämis- kokeesta

Geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskokeesta on tehtävä ilmoitus geenitekniikan lautakunnalle siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ilmoituksessa on selvitettävä tutkittavia organismeja koskevat tiedot, tiedot koealueesta sekä muut terveys- ja ympäristövaikutusten arviointiin ja geenitekniikalla muunnettujen organismien turvalliseen käyttöön vaikuttavat seikat.

Ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä säädetään asetuksella ja voidaan asetuksen nojalla määrätä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi antaa tarpeellisia ohjeita ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä.

Tutkimus- ja kehittämiskokeen saa aloittaa sen jälkeen kun geenitekniikan lautakunta on hyväksynyt ilmoituksen 18 §:n mukaisesti.

18  §
Tutkimus- ja kehittämiskoeilmoituksen hyväksyminen

Ilmoituksen hyväksymisen edellytyksenä on:

1) että tutkimus- ja kehittämiskokeella on vastuunalainen johtaja ja tutkimus- ja kehittämiskoetta suorittava henkilökunta on riittävästi perehtynyt geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöön; sekä

2) ettei tutkimus- ja kehittämiskokeen suorittamisesta ilmeisesti aiheudu vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Geenitekniikan lautakunta voi hyväksyessään ilmoituksen antaa määräyksiä ja ohjeita toiminnan aloittamisesta, koealueesta ja ympäristöstä, suojaustoimista, tietojen antamisesta tutkimus- ja kehittämiskokeen aikana sekä muista toimenpiteistä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Geenitekniikan lautakunnan on annettava päätös ilmoituksesta asetuksella säädetyssä määräajassa.

19  §
Tutkimus- ja kehittämiskokeen tuloksista ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on tutkimus- ja kehittämiskokeen päätyttyä annettava tiedot tutkimustuloksista geenitekniikan lautakunnalle.

Asetuksella säädetään tutkimus- ja kehittämiskokeen tuloksista ilmoittamisesta ja voidaan määrätä tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita tutkimus-ja kehittämiskokeen tuloksista ilmoittamisesta.

6 luku

Tuotteiden luovuttaminen markkinoille

20  §
Ilmoitusvelvollisuus tuotteen markkinoille luovuttamisesta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamista varten geenitekniikan lautakunnalle ilmoitus ennen kuin tuote luovutetaan ensimmäisen kerran Euroopan talousalueen markkinoille Suomen alueella.

Geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamista varten ei tarvitse tehdä geenitekniikan lautakunnalle ilmoitusta, jos vastaava ilmoitus on hyväksytty jossain Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun neuvoston direktiivin (90/220/ ETY) mukaisesti.

Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta olevalla ilmoittajalla tulee olla Euroopan talousalueella asiamies, joka voi olla jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö. Asiamiehen tulee antaa ilmoitus geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävien tuotteiden luovuttamisesta markkinoille ja edustaa ilmoittajaa muutoinkin ilmoitusta koskevissa asioissa.

Ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä säädetään asetuksella ja voidaan asetuksen nojalla määrätä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Geenitekniikan lautakunta voi antaa tarpeellisia ohjeita ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä.

21  §
Tuotteen markkinoille luovuttamisen hyväksyminen

Tuotteen markkinoille luovuttamisen hyväksymisen edellytyksenä on:

1) että on saatu hyväksyttävä selvitys geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävän tuotteen tutkimus- ja kehittämiskokeista ja niiden tuloksista tai että geenitekniikan lautakunnalle on toimitettu muu riittävä selvitys tuotteen sisältämillä geenitekniikalla muunnetuilla organismeilla tehdyistä muista kokeista ja niiden tuloksista;

2) että tuotteen vaikutusten arviointi on tehty tämän lain mukaisesti; sekä

3) ettei tuotteesta ilmeisesti aiheudu vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Geenitekniikan lautakunta voi hyväksyessään ilmoituksen antaa määräyksiä ja ohjeita tuotteen markkinoille luovuttamisen edellytyksistä, ympäristötekijöiden perusteella määriteltävistä maantieteellisistä käyttöalueista tai muista olosuhteista, tuotteen käyttötavasta ja käyttöedellytyksistä, suojaustoimista sekä muista toimenpiteistä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Geenitekniikan lautakunnan on annettava päätös ilmoituksesta asetuksella säädetyssä määräajassa.

7 luku

Kiellot ja rajoitukset

22  §
Geenitekniikan lautakunnan ja tarkastajan antamat kiellot ja rajoitukset

Jos geenitekniikalla muunnettujen organismien tai laitoksen tai sen osan käyttöönoton tai tutkimus- ja kehittämiskokeen voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle tai jos suljetun käytön tai tutkimus- ja kehittämiskokeen olosuhteet olennaisesti muuttuvat tai toiminnanharjoittaja muutoin rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, geenitekniikan lautakunta tai tarkastaja voi:

1) rajoittaa laitoksen tai sen osan käyttöönottoa tai geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöä suljetussa tilassa tai kieltää toiminnan; tai

2) rajoittaa tutkimus- ja kehittämiskokeen suorittamista tai kieltää sen; taikka

3) kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai toistamasta säännösten ja määräysten vastaista menettelyä tai määrätä toiminnanharjoittajan muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet.

Toiminnanharjoittajan on suoritettava kielto- ja rajoittamistoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

23  §
Oikaisuvaatimus tarkastajan antamaan kieltoon tai rajoitukseen

Edellä 22 §:ssä tarkoitetusta tarkastajan antamasta kiellosta tai rajoituksesta ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tarkastajan antamaan kieltoon tai rajoitukseen tyytymättömällä on oikeus asetuksessa säädetyllä tavalla hakea oikaisua geenitekniikan lautakunnalta. Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän kuluessa kiellon tai rajoituksen antamisesta. Tarkastajan antamaan kieltoon tai rajoitukseen on liitettävä ohjeet sen saattamiseksi geenitekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarkastajan antaman kiellon tai rajoituksen aiheuttamiin toimenpiteisiin, jollei oikaisuvaatimusviranomainen toisin määrää.

24  §
Tuotteen myynnin ja käytön rajoittaminen ja kieltäminen

Jos geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävän tuotteen voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan haittaa ihmisen terveydelle, sosiaali- ja terveysministeriö voi väliaikaisesti rajoittaa tai kieltää tuotteen myynnin tai käytön. Vastaava oikeus on ympäristöministeriöllä, jos tuotteen voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan haittaa ympäristölle.

25  §
Toimeenpanotehtävät

Määrätessään 24 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen sosiaali- ja terveysministeriö voi samalla määrätä geenitekniikan lautakunnalle päätöksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

8 luku

Valvonta

26  §
Geenitekniikan rekisteri

Geenitekniikan rekisteriin talletetaan tämän lain mukaiset ilmoitukset ja niiden perusteella tehdyt päätökset. Geenitekniikan rekisteriin voidaan tallettaa myös muita tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisteriä pitää geenitekniikan lautakunta.

Tämän lain nojalla tai muiden säädösten nojalla geenitekniikalla muunnettujen organismien ja niihin liittyvien toimintojen valvontaa suorittavilla viranomaisilla on oikeus valvontaa varten käyttää geenitekniikan rekisteriä.

Tarkemmat säännökset geenitekniikan rekisteristä ja sen käytöstä annetaan asetuksella.

27  §
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Geenitekniikan lautakunnalla ja tarkastajalla on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta, geenitekniikalla muunnetun organismin käsittelijältä ja käyttäjältä ja muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Geenitekniikan lautakunnalla ja tarkastajalla on tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen valvontaa varten oikeus tehdä tarkastuksia muualla kuin asuinhuoneistossa.

28  §
Näytteensaanti- ja tutkimusoikeus

Jollei geenitekniikan lautakunta tai tarkastaja muutoin saa käyttöönsä geenitekniikalla muunnettuja organismeja koskevia tietoja, geenitekniikan lautakunnalla tai tarkastajalla on oikeus tehdä tai teettää tarvittavat mittaukset tai tutkimukset ja saada toiminnanharjoittajalta geenitekniikalla muunnettujen organismien terveys- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarpeelliset, kohtuullisen suuruiset näytteet.

Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa tehdä tai teettää kohtuulliseksi katsottavia tarpeellisia selvityksiä arvioidakseen, aiheutuuko geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä suljetussa tilassa tai organismien tutkimus- ja kehittämiskokeista tai geenitekniikalla muunnettuja organismeja sisältävästä tuotteesta haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Toiminnanharjoittajan on suoritettava lain valvonnan ja toimeenpanon kannalta tarpeellisista tutkimuksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Ennen toimiin ryhtymistä on toiminnanharjoittajalle tai tilojen haltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei ole erityistä syytä olla kuulematta.

Toiminnanharjoittajalla on oikeus saada käyttöönsä mittaus- ja muut tutkimustulokset.

29  §
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta

Tämän lain tai muiden säädösten nojalla geenitekniikalla muunnettujen organismien ja niihin liittyvien toimintojen valvontaa suorittavilla viranomaisilla on oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisiltaan ja käyttää toistensa hankkimia näytteitä tarpeellisiin tutkimuksiin.

Tiedon vastaanottaneella viranomaisella on tällöin sama salassapitovelvollisuus kuin tiedon luovuttaneella viranomaisella 32 §:n mukaan.

30  §
Kansainvälinen tiedonvaihto

Geenitekniikan lautakunta saa antaa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten edellyttämiä tietoja sopimusten edellyttämille toimivaltaisille viranomaisille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä henkilörekisterilaissa (471/ 87) säädetään.

31  §
Virka-apu

Poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaisen on tarvittaessa annettava geenitekniikan lautakunnalle ja tarkastajille virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

32  §
Salassapitovelvollisuus

Tässä laissa säädettyä tehtävää hoidettaessa saadut tai laaditut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja toisen liike- ja ammattisalaisuudesta, henkilökohtaisista oloista tai terveydentilasta, on pidettävä salassa. Sama koskee sellaisia asiakirjoja, joista tiedon antaminen saattaisi myöhemmin estää tutkimus- tai kehittämistyötä suorittavaa saamasta teollisoikeudellista suojaa tai vaarantaisi tarkastuksen tai valvontatoimen tarkoituksen toteuttamisen.

Salassapidettävinä tietoina ei pidetä:

1) ilmoituksen tekijän nimeä ja osoitetta;

2) geenitekniikalla muunnettujen organismien kuvausta siinä laajuudessa, jossa tieto on oleellista luokittelun, merkitsemisen, tunnistamisen tai muun siihen verrattavan seikan kannalta;

3) geenitekniikalla muunnettujen organismien käytön paikkaa, tarkoitusta, laajuutta ja seurantaa koskevia tietoja;

4) turvallisuus- ja pelastustoimia; eikä

5) geenitekniikalla muunnettujen organismien vaikutusten arviointia koskevaa yhteenvetoa.

33  §
Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Mitä 32 §:ssä säädetään, ei estä liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien tietojen ja asiakirjojen antamista:

1) 29 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle;

2) 30 §:ssä tarkoitetussa kansainvälisessä tietojenvaihdossa;

3) syyttäjä-, poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten; tai

4) muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle tämän lain mukaisessa asiassa.

34  §
Muiden hakijoiden tietoihin viittaaminen

Ilmoittaja voi viitata 4―6 luvun mukaisissa ilmoituksissa muiden toiminnanharjoittajien tekemien ilmoitusten tietoihin tai tuloksiin edellyttäen, että nämä ovat antaneet tätä koskevan kirjallisen suostumuksensa, jos tiedot eivät ole julkisia.

35  §
Maksut

Tämän lain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta ja suoritteista perittävien maksujen suuruudesta määrätään valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia maksujen perimisestä, jos maksu geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimustoiminnan tai käytön vähäisyyden takia tai muusta syystä olisi kohtuuton. Maksu voidaan jättää perimättä osittain tai kokonaan.

36  §
Vahingonkorvaus

Tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta johtuvan ympäristössä aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan, mitä ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (737/94) säädetään.

Tässä laissa tarkoitetusta geenitekniikalla muunnettua organismia sisältävästä tuotteesta henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan, mitä tuotevastuulaissa (694/ 90) säädetään.

Tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuneen muun vahingon korvaamiseen sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) säädetään. Toiminnanharjoittaja on velvollinen korvaamaan tällaisen vahingon, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta.

Mitä 1―3 momentissa säädetään, ei rajoita vahinkoa kärsineen oikeutta korvaukseen sopimuksen perusteella taikka muun kuin 1―3 momentissa mainitun lain nojalla.

37  §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämän lain nojalla annettavassa asetuksessa voidaan säätää, että sosiaali- ja terveysministeriö tai ympäristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen täytäntöönpanosta.

10 luku

Seuraamukset ja muutoksenhaku

38  §
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka

Jos toiminnanharjoittaja käyttää geenitekniikalla muunnettuja organismeja vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, geenitekniikan lautakunta voi velvoittaa hänet tekemään ilmoituksen sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään osaksi tai kokonaan.

Geenitekniikan lautakunta voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai että toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

39  §
Geenitekniikkarikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) valmistaa, käyttää, tuo maahan, myy tai muutoin luovuttaa markkinoille geenitekniikalla muunnettuja organismeja tai niitä sisältäviä tuotteita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten, määräysten tai kieltojen vastaisesti tai

2) ottaa käyttöön geenitekniikalla muunnettuja organismeja käyttävän laitoksen tai sen osan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti

siten, että hänen menettelynsä on omiaan aiheuttamaan vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, on tuomittava geenitekniikkarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Geenitekniikkarikoksesta tuomitaan myös se, joka laiminlyö

1) toiminnanharjoittajalle asetetun huolellisuusvelvoitteen tai selvilläolovelvollisuuden,

2) geenitekniikalla muunnettuja organismeja koskevan kirjaamisvelvollisuuden,

3) 11 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa uusista tiedoista,

4) 12 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista,

5) 14, 17 ja 20 §:ssä asetetun ilmoitusvelvollisuuden tai

6) 19 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa tutkimus- ja kehittämiskokeen tuloksista

siten, että hänen menettelynsä on omiaan aiheuttamaan vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

40  §
Törkeä geenitekniikkarikos

Jos geenitekniikkarikoksessa aiheutetaan ihmisen terveydelle tai ympäristölle vakavaa vaaraa, ottaen huomioon vaaran laaja ulottuvuus, pysyvyys ja muut seikat ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä geenitekniikkarikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

41  §
Geenitekniikkarikkomus

Jos geenitekniikkarikos, huomioon ottaen terveydelle ja ympäristölle aiheutetun vaaran tai vahingon vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava geenitekniikkarikkomuksesta sakkoon.

42  §
Geenitekniikkalain salassapitorikos

Joka 32 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden vastaisesti

1) paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon taikka

2) käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, geenitekniikkalain salassapitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.

43  §
Geenitekniikkalain salassapitorikkomus

Jos geenitekniikkalain salassapitorikos, huomioon ottaen teon merkitys yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suojan kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava geenitekniikkalain salassapitorikkomuksesta sakkoon.

44  §
Muutoksenhaku

Geenitekniikan lautakunnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, noudattaen mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Edellä 22 §:n nojalla annettua päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus muutoksenhakua käsitellessään kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

45  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

46  §
Siirtymäsäännös

Edellä 4―6 luvussa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä kahdentoista kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 349/94
StVM 55/94
Euroopan yhteisön säädökset: neuvoston direktiivit (90/219/ETY) ja (90/220/ETY)

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.