351/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki verohallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 1 päivänä helmikuuta 1991 annettuun verohallintolakiin (188/91) uusi 5 a § seuraavasti:

5 a  §
Oikeus tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen

Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamia tietoja:

1) rikoslain 29 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kunnan viranomaiselle, muulle julkisyhteisölle taikka muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä epäillä, että on tehty rikoslain 29 luvun 5―8 §:ssä tarkoitettu rikos, jonka selvittämiseksi tietojen luovuttaminen saattaa olla tarpeen;

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tämän laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta ja jonka selvittämiseksi tietojen luovuttaminen saattaa olla tarpeen; sekä

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan toimeenpanosta huolehtivalle viranomaiselle, eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle tai vastaavalle yhteisölle tai säätiölle tämän laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että laissa tai asetuksessa maksuvelvolliseksi säädetty työnantaja tai muu maksuvelvollinen ei ole täyttänyt lakiin tai asetukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan.

Tietoja saa käyttää vain siinä tehtävässä, jota varten ne on luovutettu. Tietoja voidaan luovuttaa edelleen rikosten selvittämistä ja syytteeseen panoa varten. Tiedot, joita ei tehtävän erityisen luonteen vuoksi tarvitse pysyvästi säilyttää, tulee hävittää heti sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

Tiedot vastaanottanut viranomainen tai muu 1 momentissa tarkoitettu tiedon vastaanottaja, sen palveluksessa olevat sekä tehtäviä suorittavat henkilöt ovat velvollisia pitämään salassa saamansa tiedot ja olemaan käyttämättä niitä hyväkseen muussa kuin tässä tehtävässä.

Joka rikkoo 3 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava verohallintolain salassapitosäännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 336/94
VaVM 98/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.