338/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 42 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83),

muutetaan 42 a §:n 1 momentti, 83 §:n 4 ja 5 momentti, 83 a §:n 3 momentti, 86 §:n 1 ja 2 momentti ja 88 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 42 a §:n 1 momentti ja 86 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa, 83 §:n 4 ja 5 momentti ja 88 a § 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1078/91) sekä 83 a §:n 3 momentti 31 päivänä toukokuuta 1937 annetussa laissa (249/37), seuraavasti:

42 a §

Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä eduskunnan on seitsemän päivän kuluessa niiden avaamisesta valittava keskuudestaan viisi tarkistajaa ja heille kullekin yksi varajäsen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, on vaali toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan. Tarkistajien toimikausi alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu ja kestää uusien tarkistajien vaalin toimittamiseen, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta päätä, että tarkistajat on asetettava uudelleen.

83 §

Pankkivaltuutetut valitaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu ja kestää uusien pankkivaltuutettujen vaalin toimittamiseen. Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Vaalitoimituksessa on määrättävä, ketkä kolme kuuluvat suppeampaan valtuustoon ja ketkä kaksi laajemmasta valtuustosta tulevat tarvittaessa kunkin suppeamman valtuuston jäsenen tilalle ja missä järjestyksessä. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, vaalin toimittavat valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

Samalla tavalla kuin 4 momentissa säädetään pankkivaltuutettujen vaalista eduskunta valitsee vuosittain varsinaisilla valtiopäivillä viisi tilintarkastajaa toimittamaan sitä kuluvan vuoden tilien tarkastusta, joka pankin ja mainittujen rahastojen hoidosta on vuoden loputtua toimitettava, sekä kutakin tilintarkastajaa kohti yhden varajäsenen.


83 a §

Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, vaalin toimittavat valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

86 §

Eduskunnan suomen- ja ruotsinkieliset vastaukset, kirjelmät ja valtiopäiväpäätöksen laatii eduskunnan kanslia tarkistajien valvonnassa.

Eduskunta hyväksyy kirjelmän, joka sisältää ilmoituksen puhemiehen ja varapuhemiesten vaalista.


88a §

Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on asetettava eduskunnan keskuudesta vähintään viisi valtiontilintarkastajaa. Valtiontilintarkastajien vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, vaalin toimittavat valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Samassa järjestyksessä valitaan yhtä monta varajäsentä. Eduskunta vahvistaa tilintarkastajien johtosäännön.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1995.

LA 110/94
PeVM 19/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.