332/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä

Maa- ja metsätalousministeriö on emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (274/95) 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin, 7 ja 9 §:n, 11 §:n 2 momentin sekä 12, 14, 16 ja 23 §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 luku

Emolehmäpalkkiokiintiöt

1 §
Kiintiön määräytyminen

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain (274/95) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja eläinmäärän tilapäiseen alenemiseen johtaneita syitä voivat olla:

1) tuottajan tilaan olennaisesti vaikuttanut vakava luonnononnettomuus;

2) tuottajan emolehmätuotantoon tarkoitettujen rehuvarojen tai rakennusten tuhoutuminen; ja

3) laajalle levinnyt eläintauti, jonka vuoksi vähintään puolet tuottajan emolehmäkarjasta on jouduttu teurastamaan.

2 §
Kiintiön vahvistaminen ja hakemusmenettely

Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi emolehmäpalkkiokiintiö.

Kiintiötä haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

3 §
Palkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Palkkio-oikeuksia siirrettäessä ja väliaikaisesti luovutettaessa on sen lisäksi, mitä emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään, noudatettava jäljempänä tässä pykälässä annettuja määräyksiä.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä.

Ilman tilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta tapahtuvissa palkkio-oikeuksien siirroissa ja väliaikaisissa luovutuksissa

1) yksi prosentti palkkio-oikeuksista palautuu korvauksetta emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuun kansalliseen varantoon silloin, kun kysymys on palkkio-oikeuksien pysyvästä siirrosta, ja 10 prosenttia luovutetuista palkkio-oikeuksista silloin, kun kysymys on palkkio-oikeuksien väliaikaisesta luovutuksesta;

2) siirron tai väliaikaisen luovutuksen vähimmäismäärä on kolme palkkio-oikeutta silloin, kun kysymyksessä on tuottaja, jonka kiintiön määrä on enintään 10; ja

3) siirron tai väliaikaisen luovutuksen tulee tapahtua suoraan tuottajalta toiselle.

Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä niiden vastaanottajan on samanaikaisesti ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle maaseutuelinkeinopiirille ennen siirtoa tai luovutusta seuraavan emolehmäpalkkioiden hakemiselle määrätyn hakuajan alkamista.

Maaseutuelinkeinopiirin on lisättävä tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet tuottajalle vahvistettuun kiintiöön ja ilmoitettava uuden kiintiön määrä tuottajalle 60 päivän kuluessa siirtoa tai luovutusta seuraavan emolehmäpalkkion hakemiselle määrätyn hakuajan päättymisestä sekä alennettava samanaikaisesti siirtäjän tai luovuttajan kiintiötä määrällä, joka vastaa siirrettyjen tai väliaikaisesti luovutettujen sekä siirron tai luovutuksen yhteydessä kansalliseen varantoon palautuneiden palkkio-oikeuksien yhteismäärää.

4 §
Palkkio-oikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ja lisävarannosta

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetusta kansallisesta varannosta ja lisävarannosta voidaan myöntää palkkio-oikeuksia:

1) tuottajille, jotka ovat tehneet tai suunnitelleet tekevänsä investointeja emolehmätuotannon laajentamiseksi;

2) tuottajille, jotka ovat aloittaneet emolehmätuotannon hakemuksen tekemistä edeltävän emolehmäpalkkioiden hakemiselle määrätyn hakuajan päättymisen jälkeen, tai jotka aikovat ryhtyä harjoittamaan emolehmätuotantoa; sekä

3) tuottajille, joiden emoehmäpalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista emolehmätuotantotilannetta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla maaseutuelinkeinopiirin hyväksymällä tavalla. Maaseutuelinkeinopiiri voi velvoittaa hakijan toimittamaan lisäselvitystä hakemuksensa perusteeksi.

Palkkio-oikeuksia haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut maaseutuelinkeinopiirin määräämät lisäselvitykset.

2 luku

Uuhipalkkiokiintiöt

5 §
Uuhipalkkiokiintiön määräytyminen

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja eläinmäärän tilapäiseen alenemiseen johtaneita syitä voivat olla:

1) tuottajan tilaan olennaisesti vaikuttanut vakava luonnononnettomuus;

2) tuottajan lampaanlihan tuotantoon tarkoitettujen rehuvarojen tai rakennusten tuhoutuminen; ja

3) laajalle levinnyt eläintauti, jonka vuoksi vähintään puolet tuottajan lammaslauman määrästä on jouduttu teurastamaan.

6 §
Uuhipalkkiokiintiön vahvistaminen ja hakemusmenettely

Uuhipalkkiokiintiö vahvistetaan kullekin yksittäiselle tuottajalle ja tuottajaryhmittymän jäsenelle erikseen. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi kiintiö.

Kiintiötä haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

7 §
Uuhipalkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Palkkio-oikeuksia siirrettäessä ja väliaikaisesti luovutettaessa on sen lisäksi, mitä emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään, noudatettava jäljempänä tässä pykälässä annettuja määräyksiä.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä.

Ilman tilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta tapahtuvissa palkkio-oikeuksien siirroissa ja väliaikaisissa luovutuksissa

1) yksi prosentti palkkio-oikeuksista palautuu korvauksetta emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuun kansalliseen varantoon silloin, kun kysymys on palkkio-oikeuksien pysyvästä siirrosta, ja 10 prosenttia luovutetuista palkkio-oikeuksista silloin, kun kysymys on palkkio-oikeuksien väliaikaisesta luovutuksesta; ja

2) siirron tai väliaikaisen luovutuksen tulee tapahtua suoraan tuottajalta toiselle.

Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä niiden vastaanottajan on samanaikaisesti ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle maaseutuelinkeinopiirille ennen siirtoa tai luovutusta seuraavan uuhipalkkioiden hakemiselle määrätyn hakuajan alkamista.

Maaseutuelinkeinopiirin on lisättävä tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet tuottajalle vahvistettuun kiintiöön ja ilmoitettava uuden kiintiön määrä tuottajalle 60 päivän kuluessa siirtoa tai luovutusta seuraavan uuhipalkkion hakemiselle määrätyn hakuajan päättymisestä sekä alennettava samanaikaisesti siirtäjän tai luovuttajan kiintiötä määrällä, joka vastaa siirrettyjen tai väliaikaisesti luovutettujen sekä siirron tai luovutuksen yhteydessä kansalliseen varantoon palautuneiden palkkio-oikeuksien yhteismäärää.

8 §
Uuhipalkkio-oikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ja lisävarannosta

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta uuhipalkkiokiintiöiden kansallisesta varannosta ja lisävarannosta voidaan myöntää palkkio-oikeuksia:

1) tuottajille, jotka ovat tehneet tai suunnitelleet tekevänsä investointeja lampaanlihan tuotannon laajentamiseksi;

2) tuottajille, jotka ovat aloittaneet lampaanlihan tuotannon hakemuksen tekemistä edeltävän uuhipalkkioiden hakemiselle määrätyn hakuajan päättymisen jälkeen, tai jotka aikovat ryhtyä harjoittamaan lampaanlihan tuotantoa; sekä

3) tuottajille, joiden uuhipalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista lampaanlihan tuotantotilannetta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla maaseutuelinkeinopiirin hyväksymällä tavalla. Maaseutuelinkeinopiiri voi velvoittaa hakijan toimittamaan lisäselvitystä hakemuksensa perusteeksi.

Palkkio-oikeuksia haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut maaseutuelinkeinopiirin määräämät lisäselvitykset.

9 §
Vuohenlihantuotanto

Mitä tässä päätöksessä määrätään lampaanlihan tuotannosta ja uuhipalkkiokiintiöistä, noudatetaan soveltuvin osin myös vuohenlihan tuotantoon ja vuohenlihan tuottajille maksettavia palkkioita koskeviin kiintiöihin.

3 luku

Voimaantulo

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1995.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68; EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24, muut. (ETY) N:o 2066/92; EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 49 ja (ETY) N:o 125/93; EYVL N:o L 18, 27.1.1993, s. 1, komission asetus (ETY) N:o 3886/92; EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 20

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.