331/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriö on päättänyt valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94):

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään työhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä päätöksessä työministeriötä, työministeriön yhteydessä olevaa valtakunnansovittelijain toimistoa, työsuojelun piirihallintoa, työvoima-asiain piiri- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa sekä työneuvostoa.

2  §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat:

1) alusten ennakkotarkastukset;

2) tyyppitarkastukset ja -hyväksymiset;

3) koneiden ja laitteiden sekä henkilönsuojainten vaatimusten mukaisuutta koskevat lausunnot;

4) vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen käsittely;

5) työntekijän tai työn suorittamiseen liittyvää pätevyyttä koskevat luvat ja muut luvat;

6) henkilöstörahaston rekisteröinti ja sääntöjen muutos;

7) muu kuin 6 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin; sekä

8) otteet henkilöstörahastorekisteristä.

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista työhallinto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

3  §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen (1251/93) 7 §:n 3 momentissa mainitut henkilöstön hankintaan, valintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

2) työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

3) työhallinnon hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;

5) oppilaitosten oppilasvalintoihin ja koulutukseen liittyvät soveltuvuuskokeet;

6) psykologisten testien ja muiden menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuunottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

7) haut tietokannoista lukuunottamatta maksuttomiin työvoimapalveluihin liittyviä hakuja;

8) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka palvelevat ensisijassa niiden toimintaa;

9) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

10) yrityksille tarkoitettu konsultointityyppinen sijaintineuvonta; 11) sijainninohjaushankkeet, jotka tuotetaan yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta edistämään sen toimintaa tai etuja;

12) julkaisut;

13) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;

14) toimisto- ja virastopalvelut;

15) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

16) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan työhallinnon maksullisista suoritteista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu työministeriön päätös (241/94).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Työministeri
Ilkka Kanerva

Hallitusneuvos
Matti Ilonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

TYÖHALLINNON KIINTEÄMAKSUISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Maksu/mk
Säädöksissä mainittu ennakkotarkastus, lausunto, lupa tai muu suorite
1. Hengityksensuojain 1 400
2. Laserlaite 730
3. Maataloustraktori 2 680
4. Maataloustraktorin komponentin tai osatarkastuksen hyväksyminen 2 170
5. Nosturissa käytettävä henkilönnostokori 1 260
6. Palokypärä 1 400
7. Palonaru 1 400
8. Panostajan hylkäyspäätös/ lupakirjan peruuttaminen 350
9. Panostajan pätevyyskirja 430
10. Panostajan uusi kortti 270
11. Pulttipistooli 1 180
12. Pulttipistoolin tarvikkeet 1 180
13. Pulttipistoolityössä käytettävä suojain 1 400
14. Putoamissuojain 1 400
15. Riipputelineessä käytettävä nostolaite 1 340
16. Riipputelineessä käytettävä tarrain 590
17. Räjäytystyössä käytettävä muu laite 1 480
18. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaite 950
19. Sammutuspuku 1 400
20. Silmiensuojain 950
21. Torninosturissa käytettävä henkilönnostokorin turvalaite 590
22. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 70
23. Trukki 1 670
Muu lupa tai suorite
24. Koulutusohjelman hyväksyminen 740
25. Kemikaalitietojen käsittely, h 100 ilmoitusta 180
26. Kemikaalitietojen käsittely, g 100 ilmoitusta 90
27. Panostajan kuulustelija 290
28. Nostolaitekurssin kuulustelija 290
29. Nosturinkuljettaja 740
30. Nosturitarkastaja 740
31. Vaatimustenmukaisuuslausunto koneesta ja laitteesta 1 780
32. Asbestinpurkutyö 1 670
Poikkeuslupa
33. Asbestin merkintä 2 170
34. Nosturin kuljettaminen 740
35. Nosturitarkastaja 810
36. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus 1 490
37. Poikkeukset rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen säännöksistä 1 490
38. Räjäytystyö 1 420
39. Vanhan torninosturin ohjaamo- ja kulkutievaatimukset 2 110
Henkilöstörahastorekisteri
40. Henkilöstörahaston rekisteröinti 1 400
41. Henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 1 000
42. Muu muutos henkilöstörahastorekisteriin 200
43. Ote henkilöstörahastoluettelosta 60
44. Ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä 120

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.